Popis stanovništva bit će obavljen od 1. do 15. oktobra

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, kojim se održavanje popisa pomjera za šest mjeseci.

To znači da će popis biti održan u razdoblju od 1. do 15. oktobra 2013. godine, a prema stanju na dan 30. septembra 2013. godine u ponoć, što se smatra referentnim datumom popisa.

Prijedlog zakona, koji je pripremila Agencija za statistiku BiH, bit će upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu kojim se uređuju  pitanja građanske odgovornosti za nuklearnu štetu nastalu od uporabe nuklearne energije u mirovne svrhe. Prijedlog zakona, koji je pripremila Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, uz konsultacije s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) kao i relevantnim institucijama u BiH, bit će upućen u parlamentarnu proceduru.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Ekonomsko-fiskalni program  za 2013. godinu, koji će do 31.1.2013. godine biti dostavljen Evropskoj komisiji. Ekonomsko-fiskalni program smatra se pripremom za Pretpristupni ekonomski program koji je obavezan dokument za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU.

U izradi ovog programa sudjelovali su predstavnici nadležnih državnih i entitetskih  ministarstava, institucija Brčko Distrikta BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje i Direkcije za evropske integracije. U Programu se navodi da  su očekivani pad euro-zone u 2012. godini od 0,4 posto i planirana stagnacija rasta od 0,1 posto u 2013. godini ponajviše doveli do niske projekcije rasta ekonomije u BiH od svega 1,3 posto.Ovogodišnji Ekonomsko-fiskalni program je sedmi po redu i četvrti koji se dostavlja Evropskoj komisiji nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine i stupanja na snagu Privremenog sporazuma.

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju za izgradnju i opremanje Univerzitetske biblioteke u Sarajevu između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu od velikog značaja za akademsku zajednicu, a posebno za 35.000 studenata kojima bi na ovaj način bili osigurani uvjeti neophodni za uspješan studij i time omogućeno ostvarenje visokih standarda u visokom obrazovanju.

Vlada Saudijske Arabije, putem Saudijskog fonda za razvoj, izrazila je spremnost za učešće u izgradnji Univerzitetske biblioteke putem grant sredstava u iznosu od 82.500.000 saudijskih rijala, koja će biti alocirana na Federaciju BiH. Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva odbrane o implementaciji NATO Perspektiva programa tranzicije vojnog personala Ministarstva odbrane i  Oružanih snaga (OS) BiH za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2012. godine.

Vijeće ministara BiH podržava napore Ministarstva odbrane na realizaciji procesa tranzicije i zbrinjavanja vojnog personala i implementaciji NATO Perspektiva programa za BiH. U informaciji se navodi da je od početka 2010. do kraja 2012. godine iz Oružanih snaga BiH otpušteno 1.949 vojnika, koji su zbrinuti umirovljenjem pod povoljnijim uvjetima, preuzimanjem u entitetska tijela ili otpustom i zbrinjavanjem putem Povjereničkog fonda – NATO Trust fond I za BiH, dok su u istom razdoblju primljena 2.123 mlada vojnika.

Cilj tranzicije vojnog personala je pomlađivanje Oružanih snaga BiH, uz održavanje operativne stabilnosti. Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o realizaciji aktivnosti iz Akcijskog plana za prevazilaženje posljedica pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, a u vezi s rješavanjem radnopravnog i socijalnog statusa radnika iz Bosne i Hercegovine koji su bili zaposleni u Republici Hrvatskoj, a u razdoblju 1991. – 1995. godine otpušteni s posla.

Analizom stanja u ovoj oblasti utvrđeno je da se službama zapošljavanja na području BiH prijavilo 13.636 oštećenih radnika, i to u Federaciji BiH 3.961, u Republici Srpskoj 9.548, a u Brčko Distriktu BiH 127 radnika. Zadužen je ministar vanjskih poslova da donese odluku o imenovanju izaslanstva sastavljanog od predstavnika Vijeća ministara BiH, koje će izvršiti nužne pripreme te stupiti u kontakt i pristupiti pripremnim pregovorima na ekspertnom nivou s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske radi rješavanja radnopravnog i socijalnog statusa otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske.

Sastav delegacije za pregovore obuhvatit će predstavnike ministarstava vanjskih poslova; pravde, civilnih poslova te ljudskih prava i izbjeglica, kao i predstavnike udruženja građana BiH otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske. Po završetku ekspertnih pregovora, Ministarstvo vanjskih poslova BiH će pokrenuti proceduru za zaključivanje sporazuma u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Institucije BiH, odnosno udruženja otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske će sredstva za provođenje aktivnosti iz ove informacije osigurati iz svojih raspoloživih sredstava.

Ova informacija se dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova BiH na daljnje postupanje, a ministarstvima za ljudska prava i izbjeglice; pravde i civilnih poslova na znanje i postupanje u okviru njihovih nadležnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je tokom implementiranja Akcijskog plana za rješavanje problema Roma u razdoblju 2009. – 2011. godine za stambeno zbrinjavanje Roma izdvojeno 9.935.405,00 KM, a trenutno je u fazi realizacija sredstava iz 2012. godine u iznosu od 2.150.000 KM.

U 30 općina u BiH izgrađeno je 156 stambenih jedinica, sanirana 191 stambena jedinica, a 210 romskih porodica koristi rekonstruiranu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, električna energija). Sredstva iz 2012. godina iskoristit će se za izgradnju i rekonstrukciju oko 70 stambenih jedinica i izgradnju infrastrukturnih objekata.

U razdoblju 2009. – 2010. godine za zapošljavanje Roma izdvojeno je 1,5 miliona KM, a ukupno je zaposleno 212 Roma evidentiranih u zajednicama za zapošljavanje, a sredstvima iz 2012. godine u iznosu od 710.000,00 KM planirano je zapošljavanje još 90 Roma. Za zdravstvenu zaštitu Roma u razdoblju 2009. – 2012. godine izdvojeno je 545.000,00 KM. Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da najkasnije do marta 2013. godine pripremi revidirani akcijski plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, s ugrađenim preporukama Međunarodnog upravnog komiteta Dekade za inkluziju Roma 2005. – 2015. godine i usklađenu sa Strategijom socijalnog uključivanja Evropske unije do 2020. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da, kod nositelja budžeta, putem postojećih institucionalnih kapaciteta i putem Odbora za Rome, inicira aktivnosti radi osiguranja potrebnih sredstava za provođenje revidiranog akcijskog plana za rješavanje problema Roma. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u suradnji s Odborom za Rome pripremi prijedlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za Rome u skladu s postojećom praksom članica Dekade.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će razmotriti mogućnost realizacije inicijative da u sljedećem razdoblju osigura zapošljavanje jedne osobe romske nacionalnosti koja će, osim ostalog, koordinirati rad romskih organizacija i pružati podršku u radu Odbora za Rome BiH. Vijeće ministara BiH podržalo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o povoljnom zajmu između Bosne i Hercegovine, zastupane od strane Ministarstva finansija i trezora (zajmoprimac), i Erste bank der Österreichen Sparkassen AG, Austrija (zajmodavac), za Projekt nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu.

Vrijednost zajma je 6.491.563,00 eura, s rokom otplate od 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda, a sredstva će biti iskorištena za nabavku nove savremene medicinske opreme s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite. Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o implementaciji Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2012. godinu.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da u 2013. godini nastavi s realizacijom planiranih aktivnosti promocije procesa evropskih integracija u zemlji, u skladu s predviđenom dinamikom implementacije Komunikacijske strategije. Direkcija za evropske integracije zadužena je da na godišnjoj osnovi izvještava Vijeće ministara BiH o realizaciji aktivnosti planiranih ovom komunikacijskom strategijom. Direkcija za evropske integracije u 2012. godini realizirala je oko 85 posto aktivnosti planiranih  Komunikacijskom strategijom za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Cilj Komunikacijske strategije je unapređenje svijesti bh. javnosti o procesu evropskih integracija u zemlji.

Služba za informiranje Vijeća ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close