Označavanje ulica i numeracija objekata

U sklopu aktivnosti na realizaciji odobrenih sredstava iz Programa utroška sredstava tekućeg održavanja  za 2015. godinu, dana 06.05.2015.god se pristupilo označavanju ulica i numeraciji objekata.

Planirana sredstva su u iznosu od 12.000,0KM, a nakon provedenog tendera najpovoljniji ponuđač je bila firma „Buljan ceste“ d.o.o.Kreševo sa kojom je sklopljen Ugovor.

Radovi su planirani u više faza, a 06.05.2015. realizovala se I faza radova.

Nastavak radova teče po ugovorenoj dinamici.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close