Visoko

Okončan pravosudni postupak “Unis-Fagas” – “Visoko Ekoenergija”

Ovim putem obavještavamo javnost i građane općine Visoko da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o revizijama tužitelja: “Unis-Fagas”, Fabrika gasnih aparata d.o.o. Sarajevo protiv presuda Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 P 022880 12 GŽ od 05.09.2012. godine i broj: 43 0 P 022880 14 Gž 2 od 14.05.2014. godine Presudom broj: 43 0 P 022880 14 Rev od 30.03.2017. godine  revizije tužitelja odbio.

Naime, prvostepenom presudom Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 P 022880 09 P od 19.01.2012. godine (stav I) obavezana je Agencija za privatizaciju ZE-DO kantona da sa tužiteljem zaključi ugovor o kupoprodaji društva “Visokogas” d.o.o. Visoko sa sadržajem kako je to navedeno u izreci prvostepene presude, (stav II) te da će ukoliko u roku od 30 dana od dana donošenja presude Agencija za privatizaciju ZE-DO kantona sa tužiteljem ne zaključi navedeni ugovor presuda zamijeniti isti pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Stavom III izreke prvostepene presude Agencija za privatizaciju ZE-DO kantona je obavezana da na ime naknade štete tužitelju isplati iznos od 661.828,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 01.01.2009. godine do isplate, (stav IV) dok je odbijen preostali dio tužbenog zahtjeva za isplatu iznosa od 602.547,85 KM sa zakonskom zateznom kamatom. Istom presudom (stav V izreke) Agencija za privatizaciju ZE-DO kantona je obavezana da tužitelju nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.595,31 KM a stavom VI i VII izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na drugotuženu Mufidu Đindo i tužitelj obavezan da tuženoj naknadi troškove spora u iznosu od 2.052,85 KM. Stavom VIII i IX izreke iste presude odbijen je zahtjev Agencije za privatizaciju ZE-DO kantona da joj tužitelj nadoknadi troškove postupka u iznosu od 4.510,00 KM, kao i zahtjev umješača da mu tužitelj nadoknadi troškove postupka u iznosu od 7.776,80 KM.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 P 022880 12 Gž od 05.09.2012. godine žalba tužitelja je uvažena, prvostepena presuda u stavu IV izreke ukinuta i predmet u tom dijelu vraćen na ponovni postupak, a u preostalom dijelu žalba tužitelja kojom se pobija stav VI I VII izreke pobijane presude je odbijena i prvostepena presuda u tom dijelu potvrđena. Istom presudom žalbe prvotužene i umješača na strani tuženih su uvažene, presuda u pobijanom dijelu, stav I i II izreke pobijane presude preinačena i tužbeni zahtjev odbijen, a u preostalom dijelu stav III izreke, V izreke i stav VIII izreke presuda je ukinuta i predmet u tom dijelu vraćen na ponovni postupak.

Presudom Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 P 022880 09 P od 15.01.2014. godine odbija se u cijelosti tužitelj sa tužbenim zahtjevom koji glasi: „Tuženi su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 1.787.426,76 KM sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od 12% počev od 01.01.2008. godine pa sve do isplate, te mu nadoknaditi troškove parničnog postupka sve u roku od 30 dana“ kao neosnovan. Tužitelj je dužan tuženoj Agenciji za privatizaciju ZE-DO kantona nadoknaditi troškove ovog spora iznos od 4.127,85 KM.  Odbija se Agencija za privatizaciju ZE-DO kantona s zahtjevom za naknadu troškova postupka preko dosuđenog iznosa. Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 P 022880 14 Gž 2 od 14.05.2014.godine žalba tužitelja se odbija i presuda prvostepenog suda potvrđena.

Uvažavajući naprijed navedeno, sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je na ovaj način konačno zaštičeno i sačuvano naše javno dobro, gasna mreža i Javno komunalno preduzeće “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.

 

KABINET OPĆINSKE NAČELNICE

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close