Održana 8. sjednica Vijeća ministara BiH: 139,1 milijun KM za poljoprivredu u prošloj godini

Jučer je održana 8. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a donesene su sljedeće odluke:

SKORO DVIJE TREĆINE ISPITANIKA SMATRA DA EUROPSKI PUT BiH NEMA ALTERNATIVU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnijenja provedenog u ožujku 2015. godine.

Ulazak u EU podržava 91 posto ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine, 58 posto ispitanika iz Republike Srpske, te 83 posto ispitanika iz Brčko Distrikta BiH. Skoro dvije trećine ispitanika smatra da europski put Bosne i Hercegovine nema alternativu.

Reforme treba provoditi radi stvaranja boljih uvjeta za život u BiH, a ne zbog uvjeta za ulazak u EU – smatra 85 posto ispitanika, dok je u prošlogodišnjem istraživanju taj postotak iznosio 67.

Istraživanje je pokazalo da građani BiH žele biti informirani o temama u vezi s fondovima EU, najviše o konkretnim projektima koji su financirani sredstvima iz fondova EU. Ispitanici najviše koriste TV i internet, kao sredstva informiranja o europskim integracijama.

Direkcija za europske integracije je ovo istraživanje provela u ožujku 2015. godine putem CATI metode (personalni intervjui u telefonskoj anketi) na uzorku od 1200 ispitanika na razini cijele BiH.

RAST IZVOZA, PAD UVOZA I SMANJENJE TRGOVINSKOG DEFICITA

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca 2015. godine, u kojoj se navodi da je u ovom razdoblju došlo do rasta izvoza, pada uvoza i smanjenja trgovinskog deficita, koji iznosi 1,44 milijarde KM, i smanjen je za 122,15 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Prema analizi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u prva tri mjeseca ove godine uvezeno je robe u vrijednosti od 3,56 milijardi KM, što je za 1,85 posto manje u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine. Istodobno, ukupan izvoz iznosio je 2,12 milijardi KM, što predstavlja rast za 54,89 milijuna KM ili 2,66 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tako je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 59,47 posto, što je za 2,62 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Europska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom opsegu robne razmjene EU sudjeluje sa 64,03 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma CEFTA 2006 s 13,26 posto, dok se 22,71 posto odnosi na ostale zemlje. Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca ove godine najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku te Srbiju, a zabilježen je rast izvoza u Republiku Tursku od 73,05 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Istodobno se najviše uvozilo iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine i Rusije. Tako smo najveći deficit u ovom razdoblju imali s Kinom, Rusijom, Srbijom i Hrvatskom.

U prva tri mjeseci ove godine najviše su se izvozili aluminij, električna energija, automobilska sjedala, obuća s vanjskim đonovima od gume, plastike i kože te suncokretovo ulje, kukuruz, topla valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika – izolirana žica, a porastao je i izvoz poljoprivrednih proizvoda za 29,06 posto. Najviše su se uvozila naftna ulja, osim sirovih, osobni automobili i nafta.

POLJOPRIVREDNI INFORMACIJSKI SUSTAV USKLAĐUJE SE SA STANDADRIMA EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o uspostavljanju poljoprivrednog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini s pregledom poduzetih aktivnosti radi usklađivanja ove oblasti s pravnom stečevinom Europske unije.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH finalizira aktivnosti na pripremi okvirnih smjernica za uspostavljanje i razvoj poljoprivrednog informacijskog sustava u BiH, koje će biti dostavljene Vijeću ministara na usvajanje.

Vijeće ministara BiH poziva sve nadležne institucije u BiH da pristupe realizaciji započetih aktivnosti na stvaranju preduvjeta za korištenje sredstava iz IPA II programa za uspostavljanje i razvoj poljoprivrednog informacijskog sustava u BiH.

Poljoprivredni informacijski sustav BiH, koji je u fazi uspostavljanja i razvoja, sadržava registre poljoprivrednih gospodarstava i klijenata, sustav identifikacije i registracije životinja, integriran sustav administrativnih kontrola, fito-registar, popis poljoprivrede, mrežu računovodstvenih podataka na farmi te GIS okvir za područja istraživanja na bazi uzoraka poljoprivrednog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini.

VMBiH ŽELI SMANJITI ZLOŽENOST RIZICIMA OD GUBITAKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o kriterijima za izbor banaka za držanje depozita iz kreditnih i grant izvora kojima se financiraju projekti u Bosni i Hercegovini, uz sugestije na sjednici, s ciljem postizanja najmanje izloženost rizicima u upravljanju depozitima, uz najmanje gubitke i troškove.

Dopunama ove odluke identificiraju se najznačajniji aspekti rizika držanja depozita u financijskim institucijama, bankama u zemlji i inozemstvu, u uvjetima kada se na financijskom tržištu događaju promjene i donose strateške odluke od monetarnih vlasti u eurozoni radi očuvanja makrofinancijske stabilnosti i sprečavanja stagnacije ekonomije.

USPOSTAVA ELEKTRONIČKE EVIDENCIJE O BRODARSKIM KNJIŽICAMA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o nadležnosti za personalizaciju, tehničku obradu, transport, uspostavljanje i vođenje elektroničke evidencije o brodarskim i pomorskim knjižicama, koju je predložila Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, s ciljem uspostave informacijskog sustava za vođenje elektroničke evidencije o knjižicama u skladu s međunarodnim standardima.

IZBJEGLICAMA U BiH OSIGURANA PRIPADAJUĆA PRAVA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o zbrinjavanju osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Zaključeno je da su svim osobama sa statusom izbjeglica ili supsidijarne zaštite osigurana pripadajuća prava u Bosni i Hercegovini. Po ovoj osnovi, do 31. 12. 2014. godine zbrinute su 104 osobe s priznatim izbjegličkim statusom i 23 osobe sa statusom supsidijarne zaštite. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice od 2000. godine upravlja Izbjegličkim prihvatnim centrom „Salakovac“ u Mostaru, koji služi za organizirani smještaj ovih osoba.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice redovito će izvještavati Vijeće ministara BiH o napretku u ovoj oblasti te predlagati mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

POTREBNO USKLADITI SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE S TRŽIŠTEM RADA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o provedbi Strategije razvoja stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2007. – 2013. godine, kojom je naglašena potreba intenziviranja započetih reformi svih nadležnih tijela, s ciljem usvajanja standarda EU-a u ovoj oblasti.

Na sjednici je konstatirano da su u oblasti reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke postignuti određeni rezultati i da je nužno intenzivirati započete i poduzeti nove aktivnosti, polazeći od strategija ,,Europa 2020” i ,,Jugoistočna Europa 2020, kao i od Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.

Radi nastavka i intenziviranja reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u BiH, zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da, u suradnji s ustavno nadležnim ministarstvima i institucijama u BiH, pokrene aktivnosti na izradi novog strateškog dokumenta o daljnjem razvoju srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, koji će biti dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Vijeće ministara apelira na ustavno nadležna ministarstva i institucije da donesu vlastite zakonske, programske i druge akte, nužne za intenziviranje reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, posebno u djelokrugu usklađivanja ove vrste obrazovanja s potrebama tržišta rada i društva u cjelini. Također, Vijeće ministara apelira na obrazovne i druge nadležne vlasti – koje predstavljaju relevantne partnere sektora obrazovanja da poduzmu potrebne aktivnosti radi pune provedbe opredjeljenja i mjera utvrđenih u Strateškoj platformi razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH od 2014. do 2020.

U Informaciji je naglašena potreba usklađivanja srednjeg stručnog obrazovanja s potrebama tržišta rada pogotovo što polovica radno sposobnog stanovništva u BiH ima završenu srednju školu. To je velik potencijal koji treba osloboditi putem cjeloživotnog učenja, a to će rezultirati i većom zaposlenošću i socijalnom inkluzijom, odnosno smanjenjem siromaštva.

„PERSPEKTIVA“ – PROGRAM TRANZICIJE I ZBRINJAVANJA OTPUŠTENOG PERSONALA MO I OSBiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o provedbi „Perspektiva“ programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH u 2014. godini.

Na sjednici je dana podrška naporima i pripremama Ministarstva obrane na realizaciji, od prošle godine, vlastitog programa tranzicije, posebno na provedbi komponente u oblasti zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH.

INFORMACIJA O PROŠIRENJU PRIMJENE SSP-A

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o proširenju primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, na Republiku Hrvatsku (uzimajući u obzir stajalište Bosne i Hercegovine u pogledu razumijevanja tehničke prilagodbe Sporazuma te, s tim u vezi, zaključivanja protokola uz SSP uzimajući u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji).

Direkcija za europske integracije zadužena je da hitno uputi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog da, u skladu s člankom V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine, usvoji odluku o proširenju primjene Sporazuma na Republiku Hrvatsku, a koja će se primjenjivati od dana stupanja na snagu Sporazuma do dana početka primjene protokola uz Sporazum, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Direkcija za europske integracije će po usvajanju ove odluke u Predsjedništvu BiH odmah obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će, po donošenju odluke Predsjedništva BiH, Upravi za neizravno oporezivanje BiH hitno uputiti obavijest da se od datuma stupanja na snagu Sporazuma, ovaj sporazum primjenjuje i na uvoz roba podrijetlom iz Republike Hrvatske.

Zadužena je Uprava za neizravno oporezivanje BiH da, u okviru svojih nadležnosti, odmah poduzme sve nužne mjere za pravodobnu i nesmetanu primjenu odluke Predsjedništva BiH.

Zadužene su institucije BiH nadležne za promet, financije, konkurenciju i intelektualno vlasništvo da, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzmu sve nužne mjere za pravodobnu i nesmetanu primjenu odluke Predsjedništva BiH, da prate provođenje i primjenu odredaba Sporazuma na teritoriju Europske unije i da o eventualno uočenom kršenju obveza iz ovog sporazuma u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i pravne i fizičke osobe iz BiH, a nakon njegovog stupanja na snagu, o tome bez odlaganja obavijeste Vijeće ministara BiH.

PRONAĆI OBOSTRANO PRIHVATLJIVO RJEŠENJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o trenutačnom stanju pregovora radi zaključivanja protokola uz Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zaduženo je izaslanstvo BiH, u kojem će obvezno biti predstavnici državnih i entitetskih institucija te predstavnici Brčko Distrikta BiH, da prisustvuje sastanku pregovaračkih timova koji će se održati 29. svibnja 2015. godine u Bruxellesu i još jednom izrazi spremnost da sudjeluje u nastavku razgovora u cilju pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

Izaslanstvo BiH će na ovom sastanku postupati u skladu s danim mandatom u okviru pregovaračke pozicije BiH, a predmet razgovora ne može biti roba za koju je predviđena puna carinska zaštita do ulaska Bosne i Hercegovine u EU i koja nije obuhvaćena Privremenim sporazumom.

Bh. izaslanstvo će, nakon održanog sastanka, dostaviti izvješće Vijeću ministara BiH.

REFORMA REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o provođenju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“, koji će se financirati iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i izrazilo podršku ciljevima ovog projekta.

Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da, od početka provedbe projekta, u okviru svojih redovitih izvješća iz djelokruga reforme javne uprave, izvještava Vijeće ministara BiH o njegovoj realizaciji.

Projektom će biti stvorena detaljna i kompletna mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata, usuglašena sa svim relevantnim zainteresiranim stranama, kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla s javnom upravom u BiH elektroničkim putem jedinstvene točke kontakta. Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti gospodarstva BiH i stimuliranje poslovnih subjekata povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, korištenjem inovativne informacijske i komunikacijske tehnologije u restrukturiranju državne uprave.

Federacija BiH i Brčko Distrikt BiH bi trebali imati individualne mape puta reforme, koje bi bile komplementarne s planom reforme koji se od ranije implementira u Republici Srpskoj.

INTENZIVIRATI AKTIVNOSTI ZA HARMONIZACIJU PODRŠKE POLJOPRIVREDI

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Izvješće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realiziranim podrškama za poljoprivredu i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u 2014. godini i izrazilo zabrinutost zbog značajnog smanjenja financijskih sredstava namijenjenih poljoprivredi u Bosni i Hercegovini.

Zadužen je Ured za harmonizaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH da, u suradnji s entitetskim ministarstvima, intenzivira aktivnosti na harmonizaciji podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju BiH.

Ukupni proračun za poljoprivredu u BiH u prošloj godini iznosio je 139,1 milijun KM i manji je za oko 5,6 milijuna KM u odnosu na godinu ranije, a riječ je o najskromnijem proračunu za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Najveći pad u izdvajanju sredstava za poljoprivredu u odnosu na godinu ranije bilježi Brčko Distrikt BiH s proračunom od 3,6 milijuna KM, što je manje za oko tri milijuna KM, slijedi Federacija BiH sa smanjenjem za oko 2,5 milijuna KM, dok je Republika Srpska smanjila sredstva za poljoprivredu za 107 tisuća KM.

UNAPRIJEDITI SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA U INSTITUCIJAMA BiH

Na prijedlog Ministarstva financija i trezora Vijeće ministara je usvojilo Godišnje izvješće o uvođenju sustava financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2014. godinu i zadužilo Središnju harmonizacijsku jedinicu Ministarstva financija i trezora da u 2015. godini nastavi izvršavati obveze u vezi s uvođenjem i razvojem financijskog upravljanja i kontrola u bh. institucijama sukladno dinamici koju je odobrilo Vijeće ministara BiH, kako bi institucije BiH ispunile obveze u vezi s primjenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Zadužene su institucije BiH da u 2015. godini operativno provode podzakonske akte iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole kako bi institucije BiH unaprijedile sustav financijskog upravljanja i kontrola u skladu s važećim zakonodavnim okvirom.

JAČANJE SURADNJE S NEVLADINIM SEKTOROM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Izvješće o provođenju Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine sa setom mjera za prevladavanje problema u provođenju ovih pravila u praksi. Na ovaj način se želi ojačati suradnja s nevladinim sektorom i zainteresiranim javnostima za politike i aktivnosti Vijeća ministara BiH.

Sve institucije BiH dužne su planirati uspostavu predviđenih instrumenata za provođenje Pravila za konzultacije i njihovih izmjena i dopuna.

Praktično je potrebno imenovati koordinatore konzultacija, izraditi propis OCD i pojedinaca zainteresiranih za konzultacije, izvršiti procjenu utjecaja propisa na javnost i odrediti oblik konzultacija za propise predviđene programom rada institucije za 2015. godinu, izvršiti procjenu financijskog utjecaja propisa na javnost i odrediti način konzultacija, izvršiti procjenu financijskog utjecaja provedbe konzultacija za propise predviđene programom rada institucije za 2015. godinu, objaviti popis normativno-pravnih poslova iz Programa rada institucije za 2015. godinu na svojoj web-stranici i dostaviti ga zainteresiranim organizacijama i pojedincima s popisa i onima koji to zatraže pismenim putem.

Rukovoditelj institucije BiH će državnim službenicima institucije BiH kojom upravljaju ukazati na značaj provođenja Pravila za konzultacije i zadužiti ih da ih provode, a sve bh. institucije zadužene su da u 2015. godini provode metodologiju, koju je izradilo Ministarstvo pravde.

Oslanjajući se na primjer Ministarstva pravde BiH, sve državne institucije će tijekom 2015. godine razviti interne procedure koje preciziraju provođenje Pravila za konzultacije.

Vijeće ministara BiH će u izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća ministara BiH detaljnije propisati obvezu provođenja Pravila za konzultacije.

Ministarstvo pravde BiH će jednom godišnje Vijeću ministara BiH podnositi izvješće o provođenju Pravila za konsultacije, koje sadrži i podatke o provođenju ranijih zaključaka Vijeća ministara BiH.

FUNKCIONALNE IZMJENE U POVJERENSTVU ZA NATO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uspostavljanju Povjerenstva za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine.

Za predsjednika Povjerenstva imenovan je zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, za zamjenika predsjednika zamjenik ministra obrane Emir Suljagić, a za člana Povjerenstva imenovan je zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić. Ova funkcionalna imenovanja izvršena su zbog prestanka izbornih funkcija dosadašnje predsjednice, zamjenice predsjednice i ranijeg člana Povjerenstva, a zbog efikasnog rada ovog povjerenstva.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close