Održana 59. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Federalna vlada je na jučerašnjoj 59. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila Izvještaj o „Stress testu“ za mogući scenario prekida snabdijevanja prirodnim gasom Federacije BiH koji je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O „STRESS TESTU“ ZA MOGUĆI SCENARIO PREKIDA SNABDIJEVANJA PRIRODNIM GASOM FEDERACIJE BiH

Ova obaveza Vlade Federacije inicirana je od strane Vijeća Evrope i Sekretarijata Energetske zajednice Europske unije i odnosi se na sve zemlje članice ove energetske zajednice koje su dužne da predvide mjere povećanja ekonomske sigurnosti prije nastupajuće sezone grijanja 2014/15 godina.

Među mjerama Vlade FBiH je zaduženje premijera da uputi inicijativu Vijeću ministara BiH sa zahtjevom da odmah pokrenu inicijativu prema Europskoj komisiji i zatraži finansijsku pomoć za nabavku gasa na tržištu zemalja članica EU.

Premijer je zadužen da uputi i inicijativu Vijeću ministara BiH da odmah otvori pregovore s Mađarskom i/ili Republikom Srbijom i šire s državama članicama EU, koje imaju transportne veze s Mađarskom, o nabavci nedostajućih količina gasa i o rezervisanju skladišnih prostora za gas, uključujući pojašnjenje člana 97/A mađarskog propisa.

Federalni premijer, također, treba Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu da, putem državnih institucija, obaveže i osigura adekvatno učešće NOS-a i „Elektroprijenosa BiH“ u prevazilaženju mogućih problema vezanih za eventualni prekid isporuke gasa i uključivanje električne energije kao alternativnog energenta.

JP Elektroprivreda BiH je zadužena da, u skladu sa svojim planskim dokumentom, kao alternativu za nedostajuće količine gasa obezbijedi napajanje električnom energijom, uključujući i nabavku neophodne opreme za to.

Federalna vlada i Vlada Kantona Sarajevo će dogovorno, u saradnji sa Operatorom – Terminalima Federacije, obezbijediti uslove za proizvodnju toplotne energije korištenjem tečnih goriva (LUEL/ mazut) u kotlovnicama koje su za to tehnički osposobljene.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi koordinaciju svih aktivnosti vezanih za „Stress test“ i da ovaj izvještaj sa zaključcima dostavi svim odgovornim subjektima s ciljem izrade operativnih planova o upravljanju rizicima u slučaju mogućeg prekida snabdijevanja prirodnim gasom.

Ovaj izvještaj bit će dostavljen Energetskoj zajednici EU do 31.8.2014. godine, kako je i zahtijevano.

INFORMACIJA O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA SANIRANJU POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE U FEDERACIJI BiH ZA
PERIOD MAJ-AUGUST 2014. GODINE

Federalna vlada je jučer usvojila Informaciju o aktivnostima koje su Vlada FBiH, federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije poduzele na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj-august 2014. godine i uputila ga Parlametu FBiH na razmatranje.

U ovom izvještaju na 180 stranica detaljno su navedene aktivnosti Vlade FBiH kojima su izmjenama budžeta stvoreni okviri za interventnu pomoć poplavljenim kantonima, zakonski okvir za finansiranje Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, te brojne odluke za transfere pomoći nižim nivoima vlasti prema poplavama ugroženim kantonima i općinama. Između ostalih navedene su i značajne aktivnosti koje je Federalna vlada vršila u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH otvarajući posebne kreditne linije, kao i niz drugih aktivnosti.

Informacija obuhvata i Izvještaj o aktivnostima koje je Federalni štab civilne zaštite poduzeo u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta u područjima nastradalim od prirodne nesreće (poplave i klizišta), koja je uzrokovana obilnim kišnim padavinama na području Federacije BiH. Ovaj izvještaj sadrži analizu cjelokupnog stanja, te aktivnosti koje su poduzete u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta i sačinjen je na osnovu izvještaja i podataka koje je Federalni štab civilne zaštite, putem Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite, dobivao od kantonalnih i općinskih štabova civilne zaštite, te federalnih i kantonalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, agencija, pravnih subjekata i institucija.

Izvještaj oslikava stanje i situaciju na terenu prije i za vrijeme trajanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, posebno na područjima najugroženijih kantona Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close