Održana 35. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Jučer je održana 35. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

UNAPREĐUJE SE SUSTAV PREVENCIJE BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine, kojim su uvažene preporuke Moneyvala, te poboljšana postojeća zakonska rješenja radi brže, jednostavnije i kvalitetnije primjene.

Dopunama je predviđena obveza udruga i zaklada da Ministarstvu pravde, kao registarskom tijelu, dostavljaju financijska izvješća radi objave na web-stranici, čime se dodatno osigurava praćenje financijskih tokova novca. Na ovaj način unaprijedit će se sustav prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma u skladu s preporukama Moneyvala.

Izmjenama i dopunama Zakona pojednostavljuje se i ubrzava proces registracije nevladinih organizacija, čime se građanima na jednostavniji način omogućava pravo na udruživanje i ostvarivanje zajedničkih interesa.

Ministarstvo pravde dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

RAZMOTRENI PRIJEDLOZI ZAKONA O OMBUDSMANU I ZABRANI DISKRIMINACIJE

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini i Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine o kojima će se izjasniti na sljedećoj sjednici, nakon njihove dorade u skladu sa sugestijama iznesenim na sjednici i pribavljenim mišljenjima.

PODRŠKA DOMAĆEM GOSPODARSTVU

Vijeće ministara donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. 12. 2016. godine, kojom su ukupno obuhvaćene 54 tarifne oznake, i to 34 kao i u 2015. godini, te 20 novih tarifnih oznaka.

Cilj Vijeća ministara je poticati domaće gospodarstvo, zadržati postojeća radna mjesta i povećati zapošljavanja te pomoći domaćim kompanijama da povećaju konkurentnost na tržištu.

Korist od ove odluke imat će više od 40.000 radnika u bh. proizvodnji, prvenstveno zaposleni u obućarskoj i tekstilnoj industriji i za njih je donošenje ove odluke od presudnog značaja za opstanak proizvodnje.

UTVRĐENA CARINSKA TARIFA ZA 2016. GODINU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2016. godinu, koja se donosi na godišnjoj razini i usklađuje s Kombiniranom nomenklaturom Europske unije (EU).

Ispunjavanjem obveze u pogledu usuglašavanja bh. nomenklature robe s Kombiniranom nomenklaturom Europske unije stvaraju se uvjeti za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između bosanskohercegovačkih gospodarstvenika i gospodarskih subjekata u zemljama potpisnicama sporazuma CEFTA, odnosno u državama članicama EU.

Donošenjem Odluke osigurava se pravna sigurnost proizvodnih subjekata i kontinuitet u njihovu radu te unapređuje poslovno okruženje.

PODRŠKA PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za europske integracije, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta Podrška procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine za razdoblje 2015. – 2017. godine, vrijednog 1.000.000,00 KM.

Sredstva će biti izdvajana u razdoblju od 2015. do 2017. godine za izradu programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te za aktivnosti u vezi s podnošenjem zahtjeva za članstvo BiH u EU.

Program integriranja omogućit će da se usklađivanje domaćeg zakonodavstva s acquisem realizira na planski i usklađen način na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

FINANCIJSKA SURADNJA BiH I NJEMAČKE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o financijskoj suradnji u 2013. godini, vrijednoj 75 milijuna eura povoljnog kredita i 1,5 milijuna eura granta za poticanje razvoja hidroenergetike i projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Rok za korištenje ovih sredstava je 31. prosinac 2020. godine, a do tada će biti zaključeni pojedinačni ugovori s KfW-om za realizaciju dogovorenih projekata.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

SMANJENJE RURALNOG SIROMAŠTVA U 47 OPĆINA U BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ova Fonda za međunarodni razvoj (OFID) – Projekt razvoja ruralnog poduzetništva, kojim se želi smanjiti ruralno siromaštvo u 27 općina u Federaciji BiH i 20 općina u Republici Srpskoj.

Na ovaj način bit će pružena pomoć malim poljoprivrednicima u procesu njihova prelaska na komercijalnu poljoprivredu, čime će se stimulirati zapošljavanje, u prvom redu mladih i žena.

Vrijednost zajma je 5.350.000,00 američkih dolara, s rokom otplate od 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

BOLJA SURADNJA BiH I SRBIJE U OBLASTI RADIJACIJSKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o suradnji u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti, s ciljem zaštite stanovništva i okoliša dviju država.

Na ovaj način uspostavlja se bilateralna suradnja u ovoj oblasti u smislu razmjene informacija u ovoj oblasti, sprečavanja nedopuštenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala i pružanja adekvatnog odgovora u slučaju akcidenta.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost dostavit će ovaj prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor ove agencije.

BiH SUDJELUJE U FINANCIRANJU PROJEKATA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U OKVIRU IFAD-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o odobrenju 50.000,00 američkih dolara za uplatu doprinosa u Devetom popunjavanju fondova (2013. – 2015.) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), čime BiH iskazuje spremnost da, kao članica Fonda, sudjeluje u financiranju projekata u oblasti poljoprivrede.

Bosna i Hercegovina je do sada sudjelovala dva puta u punjenju fondova, s ukupno 165.000,00 američkih dolara.

IFAD je u BiH, nakon 1995. godine, odobrio 56,48 milijuna američkih dolara za financiranje pet projekata u oblasti poljoprivrede.

FORMIRATI SAVJETODAVNO VIJEĆE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o sudjelovanju BiH u multilateralnoj inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“, nakon što je Bosna i Hercegovina u rujnu prošle godine prihvaćena kao 65. članica ove inicijative.

Ministarstvo pravde zaduženo je da pripremi i Vijeću ministara dostavi prijedlog odluke o formiranju savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“.

U suradnji s nevladinim sektorom izradit će se akcijski plan za provedbu ove inicijative.

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

VIJEĆE MINISTARA REALIZIRALO 86 POSTO ZAKLJUČAKA

Vijeće ministara BiH realiziralo je 86 posto zaključaka u prvih devet mjeseci ove godine, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Vijeća ministara za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2015. godine, koji je razmatralo Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Generalnog tajništva.

Realizirano je 425 zaključaka od ukupno donesena 493 te su zadužena ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirale zaključke da ih bez daljnjeg odlaganja u cijelosti provedu i da ubrzaju aktivnosti za realizaciju zaključaka koji zahtijevaju dulje vremensko razdoblje ili suradnju s drugim institucijama.

DOPUNJEN PRAVILNIK O OZNAČAVANJU I KONTROLI KRETANJA ŽIVOTINJA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini, s ciljem detaljnijeg propisivanja označavanja neoznačenih životinja nepoznatog podrijetla, čime se uvodi više reda u ovu oblast radi zaštite domaćih farmera.

VM BiH DONIJELO VIŠE PRAVILNIKA U OBLASTI ZAŠTITE BILJA

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Vijeće ministara BiH donijelo je set pravilnika koje je pripremila Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH u procesu postupnog usklađivanja propisa o zaštiti bilja s odgovarajućim propisima Europske unije.

Riječ je o Pravilniku o razvrstavanju, pakiranju, obilježavanju i opremanju fitofarmaceutskih sredstava naputkom za uporabu, Pravilniku o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu fitofarmaceutskih sredstava, Pravilniku o jedinstvenim principima za ocjenjivanje fitofarmaceutskih sredstava i Pravilniku o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu aktivnih materija.

RUKOVODITELJI ZADUŽENI DA OTKLONE NEDOSTATKE IZ REVIZORSKIH IZVJEŠĆA

Vijeće ministara BiH zadužilo je rukovoditelje institucija BiH da pripreme i Vijeću ministara dostave planove za otklanjanje nedostataka iz izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH za 2014. godinu.

Planovi će sadržavati listu aktivnosti koje su već poduzete te mjere koje trebaju biti provedene s rokovima za njihovo provođenje.

Vijeće ministara, nakon razmatranja, dostavit će ove planove Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH radi realizacije zaključka s 20. sjednice ovog doma.

IMENOVANJA U NADLEŽNOSTI VM BiH

Vijeće ministara BiH je, u skladu s pojedinačnim mišljenjima Agencije za državnu službu BiH, imenovalo Džemila Hajrića za direktora i Dragana Brenju za zamjenika direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, Aleksandra Golijanina za direktora i Dražana Primorca za zamjenika direktora Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Gordana Milinića za direktora Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH, kao najuspješnije kandidate, nakon pojedinačno provedenih procedura javnog natječaja Agencije za državnu službu BiH. Istodobno su dosadašnji direktori i zamjenici direktora u ovim institucijama razriješeni dužnosti od 1. 1. 2016. godine, kada će imenovani rukovoditelji preuzeti dužnost.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne skupine za izradu prijedloga odluke o provođenju Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN-a o suzbijanju terorizma.

U Radnu skupinu su imenovani predstavnici državnih ministarstava sigurnosti, vanjskih poslova i pravde, Obavještajno-sigurnosne agencije i Državne agencije za istrage i zaštitu te entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, a za predsjedatelja je određen Edin Jahić iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Radna skupina će u sljedeća tri mjeseca sačiniti prijedlog odluke o provođenju Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN i dostaviti je Vijeću ministara BiH na usvajanje, što je važan korak u harmonizaciji sustava sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne skupine za financijske mjere protiv pranja novca.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za sigurnost hrane u koji su, na prijedlog Agencija za sigurnost hrane, imenovani predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta BiH, u skladu sa Zakonom o hrani.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine imenovalo je Mladenka Čavaru za člana Odbora državne službe za žalbe, kao najboljeg kandidate nakon provedene natječajne procedure u skladu s prijedlogom Nezavisnog povjerenstva za izbor članova Odbora državne službe za žalbe.

www.magazinplus.eu – vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close