Održana 21. sjednica Vlade Federacije BiH: 100.000.000 eura za poddionicu Počitelj – Zvirovići

Vlade Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Na jučerašnjoj sjednici je donesena Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Također, Vlada je donijela i Uredbu o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarma.

Donesena i Odluka o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva.

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije Transfera Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti, utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka.

Kroz nekoliko odluka, Vlada je usvojila ovogodišnje programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva zdravstva, te programe utroška sredstava kroz ovogodišnje transfere Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Na jučerašnjoj sjednici je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc u iznosu od 100.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar, a sredstva su za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići na Koridoru Vc.

Vlada je razmatrala i usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Jedinstvenog centralnog matičnog registra (JCMR) za period od 12.5.2014.godine, te donijela više zaključaka u cilju daljeg razvoja ovog sistema.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka sa sjednice od 18.6.2015. godine koji se odnose na mogući model organizacije Federalne uprave civilne zaštite, s preporukama za pravce djelovanja radi stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.

Članovi Vlade su se upoznali s informacijom stanju u “Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, te prihvatili zaključke o zaduženjima Nadzornom odboru i Upravi ovog privrednog društva.

Jučer je doneseno više odluka i rješenja iz domena kadrovske politike.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Vlada FBiH jučer je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Cilj izmjena i dopuna je provedba presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 4.5.2005. i 1.10.2013. godine.
Drugi razlog je izvršenje Preporuke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u predmetu “Prutina, Zlatarac, Kozica i Čekić”. Naime, Komitet je naložio državi članici Bosni i Hercegovini da ukine obvezu za članove obitelji da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.

Braniteljima se, u smislu Zakona, smatraju pripadnici Armije RBiH, HVO-a i policije nadležnog tijela unutarnjih poslova, pripadnici Oružanih snaga koji su sudjelovali u obrani suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno) od 18.9.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji su je razvojačeni rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i osobe koje su sudjelovale u pripremi za obranu i u obrani BiH.

Organizatorom otpora smatra se osoba koje je organizirala i rukovodila u pripremi za obranu i u obrani BiH najmanje 100 dana od 18.9.1991. do 9.4.1992. godine ili je u tom razdoblju bila angažirana na poslovima u institucijama ili organima vezanim za obranu, a čiji status je potvrdilo Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Veteranom se smatra osoba koja je stupila u postrojbe od 18.9.1991. do 31.12.1992. godine i ostala neprekidno do 23.12.1995. godine, ili je ranije razvojačena.

Sve ove osobe ostvaruju prava propisana Zakonom sukladno utvrđenim rokovima.

IZJAŠNJENJE NA INICIJATIVU

U svezi inicijative za davanje izvornog tumačenja odredbi članaka 4., 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, o čemu se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 23. travnja 2015. godine usmeno očitovalo na sjednici Odbora za rad i socijalnu skrb Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Federalna vlada smatra da su navodi iz inicijative proizvoljni, usmjereni na preispitivanje izričito jasno formuliranih zakonskih odredbi.

Stoga je Vlada FBiH mišljenja da ne postoji potreba za izvornim tumačenjem odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom.

URЕDBA О USLОVIМА I NАČINU PLАĆАNJА GОТОVIМ NОVCЕМ

Cilj Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, koju je jučer donijela Vlada FBiH, jeste regulisanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno isplate, uplate i držanja gotovog novca, kao i propisivanje uslova za uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštenih organizacija, a sve u skladu s rješenjima iz novog Zаkоnа о unutrаšnjеm plаtnоm prоmеtu.

Uredbom je, također, propisano da su poslovni subjekti dužni za potrebe plaćanja otvoriti račune u ovlaštenim organizacijama i sva sredstva voditi na tim računima, te vršiti novčana plaćanja preko računa u skladu sa Zakonom.

Utvrđene su i nаmјеnе za kоје pоslоvni subјеkti mоgu plаćаti gоtоvim nоvcеm, te propisana obaveza dokumentovanja svih uplata i isplata u gotovom novcu vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima određenim zakonskim propisima.

Kоntrоlu nad primјеnom ove urеdbе vršit će Аgеnciја zа bаnkаrstvo FBiH, Porezna uprava FBiH, ovlašteni kоntrоlni оrgаni.

UREDBA O UPOTREBI ALARMNIH SISTEMA, VIDEONADZORA
ILI DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA I OPREME

Uredba o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarma, koju je jučer donijela Vlada FBiH, uređuje, uz ostalo, pitanja pohranjivanja podataka, uvezivanja alarmnih sistema na dojavni centar, videonadzora koji nije uvezan na dojavni centar i poslove intervencije u slučajevima aktiviranja alarmnog sistema.

Tehnička zaštita – alarmni sistem, videonadzor i drugo – ne smije biti ugrađena niti korištena u svrhu ugrožavanja i povrede privatnosti i sigurnosti drugih osoba, već isključivo radi zaštite štićenih objekta ili ljudi. Ugrožavanje i povreda privatnosti i sigurnosti postoji kada ugrađeni alarmni sistem, videonadzor i druga tehnička sredstva obuhvataju zaštitu objekta ili osoba van perimetra zaštite.

Poslove tehničke zaštite mogu obavljati samo agencije za zaštitu ljudi i imovine ili vlastite unutrašnje zaštitarske službe pravne osobe (zaštitarska služba) koje za to imaju kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova i posebnu saglasnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

U slučaju aktiviranja alarmnog sisitema intervencija agencije je obavezna. Intervenciju vrše najmanje dva naoružana čuvara koji su zaposlenici agencije i koja imaju certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine.

Za kršenje i neprovođenje odredaba Uredbe su propisane novčane kazne do 10.000 KM, a nadzor nad njenim provođenjem vrši Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE DJELATNOSTI 660.000 KM

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije Transfera Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti, utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva će, na temelju javnog konkursa, biti dodjeljivana u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije, a pri odabiru će prednost imati oni projekti i programi koji značajno doprinose razvoju muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH, koji imaju potvrđen status i značaj, te kojima se stvaraju visoke estetske vrijednosti.

Potrebno je da projekat potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora, promovira bh. kulturu i umjetnosti na polju regionalne i međudržavne suradnje.

Vlada FBiH je jučer usvojila i Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2014. godinu.

ODLUKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA ZA
OBAVLJANJE PROIZVODNJE LIJEKOVA I PROMETA LIJEKOVA NA VELIKO

Vlada FBiH jučer je donijela Odluku o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva, koja je u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH i propisima donijetim na osnovu tog zakona.

Riječ je o pretpostupku izdavanja dozvole za proizvodnju, odnosno dozvole za promet lijekova na veliko koje izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Pravilnik o uvjetima za proizvodnju lijekova pobliže regulira postupak za podnošenje zahtjeva za pribavljanje dozvole za proizvodnju lijekova, uvjete koje je dužna da ispunjava pravna osoba koja obavlja proizvodnju, postupak njihove verifikacije i nadzora, te uvjete za ugovorenu proizvodnju i kontrolu od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Pravilnikom su utvđeni dokumentacija i postupak za podnošenje zahtjeva za pribavljanje dozvole, uvjeti koje su dužne ispunjavati pravne osobe koje obavljaju promet lijekova na veliko, postupak njihove verifikacije i nadzora.

Stupanjem na snagu Pravilnika na nivou Bosne i Hercegovine van snage su stavljeni dosadašnji entitetski pravilnici iz ove oblasti, a Federalno ministarstvo zdravstva je dužno voditi evidenciju o izdanim rješenjima kojima se utvrđuje ispunjenost uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova, kao i rješenjima koja utvrđuju ispunjenost uvjeta za promet lijekovima na veliko na teritoriji Federacije BiH.

TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO

Vlada FBiH jučer je donijela nekoliko odluka o usvajanju ovogodišnjih programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva zdravstva.

U prvom slučaju, riječ je o Tekućem transferu drugim razinama vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, u iznosu od 26.000.000 konvertibilnih maraka.

Od ovog iznosa je za osiguravanje prava na zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u iznosu izdvojeno 11.186.000 KM. Daljnjih 14.814.00 KM predviđeno je za osiguravanje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti.

Druga, 2.000.000 KM vrijedna Odluka, odnosi se na Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – za sufinanciranje troškova raseljenih osoba. Odobrena sredstva namijenjena su sufinanciranje programa „Ostvarivanje prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH“.

Jučer je usvojen i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Tekući transfer drugim razinama vlasti – zdravstvena zaštita Roma u FBiH. Na ovaj način je omogućeno da 50.000 KM bude usmjereno za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje, zbog tradicionalnog načina života, nemaju stalno mjesto prebivališta, odnosno boravišta u Federaciji BiH.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Vlada FBiH donijela je jučer dvije odluke koje se odnose na programe utroška sredstava kroz ovogodišnje transfere Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Tako je Programom utroška sredstava namijenjenih provedbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici odobrene 162.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za sufinansiranje rada sigurnih kuća / skloništa koja djeluju na području Federacije BiH za poboljšanje uslova za privremeni smještaj žrtava nasilja u porodici smještenih u sigurnu kuću tokom 2015. godine.

Drugom odlukom je 73.000 KM namijenjeno implementaciji Akcionog plana za provedbu dokumenta “Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja za period 2013.-2016. godina”.

Ciljevi su uvođenje specijalističkog rada, redovnih edukacija i supervizije, te stručna podrška uposlenim u centrima za socijalni rad, razvijanje usluga pripreme mladih koji napuštaju sistem javne brige (institucionalni i porodični smještaj) i osiguranje podrške za samostalan život, kao i druge potrebne aktivnosti u cilju unapređenja života mladih koji napuštaju sistem javne brige.

SUGLASNOST ZA DONOŠENJE ODOBRENJA O
GRAĐENJU DEPONIJE KRUTOG OTPADA U MOSTARU

Federalna vlada dala je jučer suglasnost Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno Kantonalnom ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, za prijenos nadležnosti s Federalnog ministarstva prostornog uređenja za okončanje postupka donošenja odobrenja za građenje Regionalne deponije krutog otpada u Mostaru.

Vlada HNK je obvezna riješiti sva prethodna pitanja, pribaviti potrebna odobrenja i suglasnosti, te po okončanju postupka pisano obavijeste Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

SUGLASNOST NA OVOGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNE
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Vlada FBiH vlada jučer je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2015. godinu.

Obzirom da je Agencija Zakonom osnovana koncem 2014., a počela s radom postavljenjem direktora početkom lipnja 2015. godine, ovaj plan ne proizilazi iz trogodišnjeg plana rada, kako je to utvrđeno Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija. Cilj godišnjeg plan rada, koji se donosi za nepunih šest mjeseci, uglavnom je stvaranje dobre osnove za obavljanje zakonskih nadležnosti Agencije u narednoj 2016. godini.

Za 2015. godinu je planirano izvršenje nekoliko strategijskih ciljeva, među kojima su stvaranje uvjeta za rad Agencije i za preuzimanje i upravljenje oduzetom imovinom sukladno Zakonu.

Plan je i razviti odgovarajuću metodologiju za prikupljanje pokazatelja, statističkih izvješća i drugih informacija nužnih za provedbu stručnih analiza iz nadležnosti Agencije. Uz to, treba uspostaviti suradnju s drugim nadležnim institucijama radi obuke državnih i policijskih službenika i nositelja pravosudnih funkcija iz oblasti financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelima.

Do konca 2015. godine će biti stvarani financijski preduvjeti za rad Agencije. Sukladno zakonskim obvezama, Agencija će izvješćivati Vladu FBiH, a po potrebi i Parlament FBiH, kao i cjelokupnu javnost, o procesima oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom.

Ovi strategijski ciljevi i aktivnosti u 2015. godini su u cijelosti usuglašeni s odobrenim sredstvima u ovogodišnjim Proračunom FBiH od 200.000 KM za rad Agencije.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNOG PRAVOBRANITELJSTVA

Vlada FBiH jučer je prihvatila Izvješće o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2014. godinu.

Statistički posmatrano, Federalno pravobraniteljstvo je u ovoj godini zaprimilo veliki broj predmeta: u odjelu u kojem se vode predmeti bivšeg Federalnog ministarstva obrane je bilo u radu 21.190, a u civilnom odjelu ukupno 8.188 predmeta. Dakle, riječ je o ukupno 29.378 predmeta u radu.

Predmeti koji nisu završeni u 2014. godini, a odnose se na parnične i ovršne predmete, ostali su u radu isključivo iz razloga što ovi postupci nisu okončani pred sudovima. Federalno pravobraniteljstvo ne može utijecati na dužinu i trajanje parničnog i ovršnog postupka, te je do njihova okončanja potrebno dulje vremensko razdoblje.

Svi ostali poslovi iz nadležnosti Pravobraniteljstva, čije okončanje ne ovisi o radu sudova i tijela uprave, završeni su u planiranim i zakonitim rokovim.

I u 2014. godini je bilo masovnih tužbi koje se odnose na žrtve torture (zarobljavanje), tužbe primatelja naknade na temelju invalidnosti (civilni i vojni), radne sporove ranijeg FMO, a posebno je bio veliki broj sporova za naknadu štete sa enormno visokim tužbenim zahtjevima.

U porastu je bio i broj predmeta u kojima pojedinci i pravne osobe tuže Federaciju BiH za neizmirene obveze poduzeća iz namjenske industrije.

U 2014. godini bila su ukupno 554 predmeta koji se odnose na naknadu štete na temelju zarobljavanja.

Lani je urađen veliki broj predmeta u svezi vojnih stanova, a bilo je 180 predmeta koji se odnose na uplatu doprinosa za MIO pripadnicima Vojske Federacije.

KORIDOR Vc: KREDIT ZA PODDIONICU POČITELJ – ZVIROVIĆI

Jučerašnjom Odlukom, Federalne vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc u iznosu od 100.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar.

Ova sredstva namijenjena su za realizaciju Projekta Koridor Vc na dionici Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići. Sredstva se odobravaju Federaciji BiH uz rok od 25 godina i šestogodišnje grace razdoblje, a kredit će biti prenesen na Autoceste FBiH.

Ujedno, Vlada FBiH je dala suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između s BiH, kao i za zaključivanje i usaglašavanje odgovarajućeg Podugovora s Autocestama FBiH kojim će, u svrhu redovite otplate, biti definirati uslovi vraćanja sredstava.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o kreditu Vlada je ovlatila federalnu ministricu financija.

Poddionica Počitelj – Zvirovići, duga 11,2 kilometra, počinje petljom Počitelj, udaljenom približno 1,8 km zapadno od naselja Domanovići. Trasa se pruža po počiteljskom platou prema jugu i kod sela Gradina skreće na zapad gdje prelazi preko rijeke Neretve sa sjeverne strane Počitelja. Prijelaz preko rijeke Neretve, kao i magistralne ceste M17, zatim regionalne ceste i pruge Ploče – Sarajevo, bit će ostvaren mostom dužine 980 i visine stubova 85 metara. Nakon toga trasa ulazi u malo nepovoljniji teren kojeg savladava s dva kraća tunela (240 m i 460 m) i dva vijadukta od po 155 m. U nastavku, autocesta se pruža platoom planine Crna greda prema petlji Zvirovići (Međugorje), gdje i završava.

PRIPREMA NOVOG MODELA ORGANIZACIJE CIVILNE ZAŠTITE

Vlada FBiH usvojila je danas informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka sa sjednice od 18.6.2015. godine koji se odnose na mogući model organizacije Federalne uprave civilne zaštite, s preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.

Upravni i drugi stručni poslovi iz oblasti protivpožarne zaštite i vatrogastva na području Federacije BiH, zaključila je jučer Federalna vlada, trebaju biti organizovani tako da oblast zaštite od požara i vatrogastva bude regulisana kroz posebne propise, da poslovi protivpožarne zaštite organizovani u okviru Federalnog i kantonalnih ministarsatva unutrašnjih poslova, a poslovi vatrogastva u okviru organa uprave koji se bave poslovima civilne zaštite.

Kako je konstatovano, poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području FBiH, regulisani Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, međusobno su povezani s poslovima iz nadležnosti Federalnog i kantonalnih MUP-ova.

Vlada prihvata inicijativu Federalnog MUP-a zasnovanu na preporukama neovisnih eksperata da Federalna uprava civilne zaštite bude organizovana kao federalna uprava u sastavu FMUP-a, a kantonalne uprave civilne zaštite kao uprave u sastavu kantonalnih MUP-ova.

U skladu s tim, Vlada je jučer zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s FMUP-om i Federalnom upravom civlne zaštite, u roku od 30 dana pripremi i dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fedaralnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Inače, u jučerašnjoj informaciji je istaknuto da je analizom utvrđeno da se civilna zaštita nalazi u sastavu ministarstava unutrašnjih poslova (Crna Gora, Srbija, Republika Srpska), u Republici Hrvatskoj nadzor nad njenim radom vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok se u Sloveniji civilna zaštita nalazi u sastavu Ministarstva odbrane.

ZAKLJUČCI O “HIDROGRADNJI”

Nakon jučerašnje rasprave, Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o stanju u “Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, te zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog privrednog društva da pokrenu proceduru izbora direktora putem javnog konkursa.

Također, Uprava i Nadzorni odbor dužni su da sačine Plan sanacije “Hidrogradnje” d.d. Sarajevo i da ga, u roku od 30 dana, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostave Vladi Federacije BiH.

REALIZACIJA JEDINSTVENOG CENTRALNOG MATIČNOG REGISTRA

Nakon što je jučer usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Jedinstvenog centralnog matičnog registra (JCMR) za period od 12. 5. 2014.godine, Vlada FBiH je zaključila da njegovo formiranje predstavlja opći interes od značaja za Federaciju BiH i građane Bosne i Hercegovine, te da je neophodno razvijati nove funkcionalnosti postojeće aplikacije.

FMUP je zadužen da osigura održavanje JCMR-a nakon garantnog roka koji je istekao 30.6.2015. godine, te provede postupak pregovaranja za nabavku usluge održavanja softvera i o tome zaključi ugovor.

Dužnost FMUP-a je da i dalje preduzima aktivnosti u vezi sa unapređenjem funkcionisanja sistema centralnog matičnog registra, te da, u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) i isporučiocem JCMR-a radi na dogradnji sistema u cilju uspostave razmjene podataka iz Matične knjige umrlih (MKU). FMUP će omogućiti pristup JCMR-u ostalim ovlaštenim korisnicima nabavkom odgovarajućih kartica i doradom sistema, i izraditi priručnik za njegovo korištenje.

Agenciju za državnu službu FBiH Vlada je zadužila da, po zahtjevu FMUP-a, u periodu od 2016. do 2018. godine osigura obuku za matičare i administratore sistema po zahtjevu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, u saradnji s FMUP-om, osigura sredstva za realizaciju jučer utvrđenih aktivnosti.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Usvojivši Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2015. godine, Vlada FBiH je naložila Cestama FBiH da hitno dostave pisano izjašnjenje da li postoje uvjeti za efikasnu i brzu realizaciju preostalog projekta izgradnja magistralne ceste M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica “Kreka”) – petlja Šićki Brod, dužine 4,8 kilometara. Pošto je realizacija ovog projekta već duže vremena usporena, a ukoliko Ceste FBiH ne mogu osigurati njegov brzi završetak, bit će razmotrena mogućnosti za preusmjeravanje preostalih odobrenih sredstava sa ovoga na druge projekte.

Vlada FBiH dala je jučer saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2015. godinu. Saglasnost su dobili i ovogodišnji planovi rada Federalnog zavoda za geologiju i Gender centra Federacije BiH.

Saglasnost je Vlada dala i Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Amandmana broj 2 na Sporazum s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o provođenju Projekta integriranoga lokalnog razvoja. Razlog za zaključenje Amandmana je prelazak u drugu fazu Projekta „Uspostavljanje Grant šeme za unaprjeđenje poslovne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave u FBiH“ koji sufinansira Vlada Švicarske putem UNDP-ja u iznosu od 495.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH jučer je donijela više odluka o usvajanju akata potrebnih za provođenje procedura utvrđivanja prijedloga kandidata za članove Državne (DERK) i Federalne regulatorne komisije za električnu energiju (FERK). Tako su donesene odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana DERK-a iz Federacije BiH, zatim o utvrđivanju kriterija za izbor, te je imenovana Komisija za izbor i nominiranje jednog kandidata za člana DERK-a iz Federacije BiH. Iste odluke donesene su i kad je riječ o utvrđivanju prijedloga još jednog kandidata iz Federacije BiH za člana Državne regulatorne komisije za električnu energuju.

Vlada je donijela i akte potrebne za provođenje procedura utvrđivanja prijedloga kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) iz reda bošnjačkog i iz reda srpskog naroda. U oba slučaja usvojene su odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga za ove kandidate, te odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata i imenovane komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za člana FERK-a. Zadatak jučer imenovanih komisija je da, odmah po zatvaranju javnog oglasa, razmotre sve prijave podnesene na javni konkurs, sačine listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupe dodatne informacije o kandidatima, obave intervju sa kandidatima i nakon toga Vladi FederacijeBiH predlože rang-listu s najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

Vlada Federacije donijela je jučer Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo prije isteka mandata zbog gubitka povjerenja. Istovremeno, Vlada je dala prethodnu saglasnost da za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog preduzeća na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure od dana stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora, budu imenovani Jadranko Stojkić, Ševkija Botonjić, Dalfina Bošnjak, Suad Hasanović i Marijan Živković.

Jučer je usvojena odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Uprave društva, direktora i izvršnih direktora, te data saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti direktora, i izvršnih direktora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci. Saglasnost je data da za v.d. direktora bude imenovan Ljubo Pravdić, za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove Bekir Isaković i za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove Dedo Pjanić.

Federalna vlada dala je i prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti članova NO JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za privremeno imenovanje vršilaca dužnosti članova NO na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine o imenovanju data je prethodna saglasnost za Adila Špiljaka, Žarka Pušića, Edina Šišića, Amira Karića, Abdulsameda Đozića i Hasana Bajraktarevića.

Sve donesene odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH”.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close