Održana 140. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 140. sjednici koja je održana u Sarajevu donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.140.908,48 konvertibilnih maraka.

Prema odobrenim zahtjevima, za IMK „Kula“ d.o.o. Gradačac planirano je 300.000 KM, za „Rudar“ d.o.o. Tuzla 250.000 KM, za „Saraj-komerc“ d.o.o. Gornji Vakuf 290.908,48 KM i za „Termo-beton“ d.o.o. Breza 300.000 KM.

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica. Na ovaj način su sredstva za projekte sanacije šteta od poplava sa 6.000.000 konvertibilnih maraka povećana na 6.645.300 KM.

Danas su usvojene informacije Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o nedostajućim sredstvima po programima pomoći održivom povratku za 2014. godinu, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2013. godini i planovima za 2014. godinu, te Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s formiranjem Radne grupe za izradu Strategije za mlade, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Federalna vlada donijela je danas Odluku o usvajanju izmjena Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju BiH zbog potrebe za sanacijom šteta uzrokovanih katastrofalnim poplavama u BiH. Na ovaj način je omogućena efikasnija realizacija odobrenih projekata sukladno zahtjevima općine Gradačac i grada Tuzle.

ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA KORIŠTENJA OPREME FEDERALNOG MUP-a

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke o prijenosu prava korištenja sredstava Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

U prvom slučaju je riječ o prijenosu prava na trajno korištenje i bez naknade radara nabavljenih u sklopu realizacije programa „Strategija cestovnog prometa 2008.-2013.“, na kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.

Istom odlukom preneseno je pravo trajnog korištenja bez naknade bicikala nabavljenih u sklopu realizacije edukativnog projekta „Rad policije u zajednici“. Pravo je preneseno na kantonalna ministarstva unutarnjih poslova i Policiju Brčko Distrikta BiH.

Krajnji korisnici mogu radare i bicikle ubilježiti u svoje knjigovodstvene evidencije kao stalna sredstva.

Druga današnja odluka odnosi se na prijenos prava korištenja računalne opreme nabavljene za elektroničko vođenje matičnih knjiga na trajno korištenje s FMUP-a na 74 općine u Federaciji BiH, te gradove Bihać, Mostar, Tuzla, Široki Brijeg i Zenica, kao i na deset kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.

Ova oprema je, također, dodijeljena bez naknade, pri čemu FMUP zadržava pravo kontrole njezina kvalitetnog i namjenskog korištenja. Ako Federalno ministarstvo utvrdi nepravilnosti, ima pravo oduzeti opremu i dodijeliti je drugom korisniku. U slučaju da bude utvrđeno kako je ova oprema otuđena, krajnji korisnik obvezan je Federalnom ministarstvu vratiti uložena sredstava u visini nabavne vrijednosti.

DODJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.140.908,48 konvertibilnih maraka.

Prema odobrenim zahtjevima, za IMK „Kula“ d.o.o. Gradačac (proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće) planirano je 300.000 KM, za „Rudar“ d.o.o. Tuzla (metalna, elektro i automobilska industrija) 250.000 KM i za „Saraj-komerc“ d.o.o. Gornji Vakuf (metalna, elektro i automobilska industrija) 290.908,48 KM.

Vlada je dala prethodnu saglasnost i na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda privrednom društvu „Termo-beton“ d.o.o. Breza, u iznosu od 300.000 KM.

Sredstva će korisnicima biti dodijeljena u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima od 15. aprila 2014. godine između Union banke d.d. Sarajevo, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.

IZMJENA PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA OD GSM LICENCE ZA 2012. GODINU

Federalna vlada donijela je danas Odluku o usvajanju izmjena Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju BiH.

U usvojenom Programu investiranja promijenjena je lista odobrenih projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta, odnosno u tabeli odobrenih projekata mijenjaju se projekti rekonstrukcije gradske ulice Hazna u Gradačcu – druga faza, za šta je odobreno 257.962,49 konvertibilnih maraka, te hitna sanacija Srebreničke i Bankerove ulice u Tuzli, s odobrenih 50.000 KM.

Dodan je novi projekt izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta Gradačac-Modriča i Gradačac-Šamac u Gradačcu, za šta je odobreno 42.037,51 KM.

Uslov za realizaciju odobrenih projekata je dostava dokumentacije koja je propisana usvojenom Metodologijom o načinu implementacije dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju BiH.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Razlog za Odluku, donesenu na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, jeste potreba za sanacijom šteta uzrokovanih katastrofalnim poplavama u BiH. Na ovaj način je omogućena efikasnija realizacija odobrenih projekata sukladno zahtjevima općine Gradačac i grada Tuzle, i tako direktno potpomognut razvoj regionalne i lokalne cestovne infrastrukture.

VIŠE NOVACA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA U POVRATNIČKIM MJESTIMA

Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica. Na ovaj način su sredstva za projekte sanacije šteta od poplava sa 6.000.000 konvertibilnih maraka povećana na 6.645.300 KM.

Do izmjene je došlo nakon preraspodjele sredstava Budžeta FBiH za 2014. godinu, kojom je s Federalne direkcije robnih rezervi Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica prebačeno 645.000 KM.

Ujedno, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila Izmjene i dopune Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu, kako bi ovaj dokument bio usaglašen s danas izmijenjenom Odlukom.

FONDU ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BiH 170.000 KM

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o izdvajanja 170.000 konvertibilnih maraka iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Ova sredstva namijenjena su za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve nivoe vlasti u BiH, prema proritetima koje, na usaglašen prijedlog nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave BiH, utvrdi Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.

Način utroška sredstava bit će obuhvaćen Godišnjim finansijskim izvještajem Fonda za reformu javne uprave BiH, a u skladu s Memorandumom o razumijevanju za uspostavljanje Fonda između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini i Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Aneksom III ovog Memoranduma, koji su usvojile vlade svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predviđeno je da će u finansiranju projekta koji se realiziraju iz Fonda za reformu javne uprave, učestvovati i domaće vlasti.

O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2013. godini i planovima za 2014. godinu. Obavezala je korisnike šuma na ravnomjernu realizaciju svih planova gospodarenja šumama propisanih šumskoprivrednim osnovama, a posebno šumsko-uzgojnih radova i planova izgradnje šumske infrastrukture.

U cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva izazvanog i zbog nepostojanja zakona o šumama, Vlada je zatražila od Parlamenta FBiH njegovo što hitnije donošenje.

Također, naložila je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama, kantonalnim upravama za šumarstvo i nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, intenzivira inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva, prerade i prometa drveta. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da danas usvojenu Informaciju i zaključke proslijedi na znanje i postupanje vladama kantona, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama.

INFORMACIJA O NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA ZA ODRŽIVI POVRATAK U 2014.

Vlada FBiH je danas usvojila Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o nedostajućim sredstvima po programima pomoći održivom povratku za 2014. godinu.

U Informaciji je navedeno da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu s Rebalansom budžeta od 2.7.2014. godine, preraspodjelom sredstava na postojećim pozicijama, urgentno izdvojilo 6.800.000 KM za saniranje šteta od poplava. Od ovog iznosa, najveći dio je utrošen za nužnu obnovu ili rekonstrukciju stambenih jedinica. Odobrena je pomoć za ukupno 1.200 korisnika, a mali dio sredstava je usmjeren na rekonstrukciju uništene infrastrukture u povratničkim sredinama.

Međutim, ovim rebalansom u budžetu Ministarstva stvoren je deficit sredstava po određenim programima, što je ugrozilo provedbu ranije donesenih planova. Ovo se posebno odnosi na programe pomoći održivom povratku u dijelu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi, gdje je planirana realizacija znatno većeg broja projekata.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da razmotri visinu sredstava koje je moguće izdvojiti za ove namjene i predloži njihov izvor.

NAGRADA ZA DŽUDO SAVEZ FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost da Džudo savezu Federacije BiH, na ime nagrade Aleksandri Samardžić za osvojeno treće mjesto na Evropskom džudo prvenstvu za juniorke u Bukureštu ove godine, bude dodijeljeno 5.000, a njenom treneru 2.500 KM.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava.

O IZRADI STRATEGIJE ZA MLADE U FBiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s formiranjem Radne grupe za izradu Strategije za mlade, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

S tim u vezi, zadužila je ministarstva i institucije Vlade Federacije BiH da, u okviru svojih nadležnosti, u roku od sedam dana Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostave imena svojih predstavnika u Radnu grupu za izradu Strategije za mlade.

Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo kulture i sporta da u roku od 15 dana dostavi Vladi FBiH prijedlog odluke o formiranju ove radne grupe.

KOEFICIJENT ZA POVOLJNIJE PENZIJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluke o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Kofeficijent za isplatu ovih penzija je 1,00 (jedan).

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije BiH za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju u skladu sa odredbama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije Bosne i Hercegovine i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Za provođenje ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Istovremeno, donesena je Odluka o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije BiH za člana ove komisije i Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga u sastavu Alen Taletović (predsjednik), Tarik Begić, Jasenko Muharemović, Darko Pranjić, Dijana Smailagić.

Danas je Ministarstvu sigurnosti BiH za člana Radne grupe za izradu Smjernica za asistiranje žrtvama trgovine ljudima u intervencijama rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije, uime Vlade FBiH, predložena Emira Dizdarević-Slomović.

Federalna vlada danas je donijela tri odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, nakon provedene procedure javnog konkursa. Saglasnosti se odnose na imenovanje Munevere Fočo za direktora ovog privrednog društva, Admina Pešteka za izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove i Almira Dragolja za izvršnog direktora za proizvodnju. Sve saglasnosti su date za imenovanja na period od četiri godine.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close