Održana 138. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada FBiH je na jučerašnjoj 138. sjednici, koja je održana u Sarajevu, dopunila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime uplate dugovanja privrednih društava Pretis d.d. Sarajevo, Zrak d.d. Sarajevo i Vitezit d.o.o. Vitez prema Fondu MIO, čime bi bilo omogućeno penzioniranje 50 radnika ovih kolektiva koji su za to stekli uvjete.

Sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar u skladu sa spiskovima radnika koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu.

Tako je za 22 radnika Pretis d.d. Vogošća planiran iznos od 207.874,22 KM, za devet radnika Zraka d.d. Sarajevo 81.607,52 KM i za 19 radnika Vitezita d.o.o.Vitez 298.833,09 KM.

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji bilansa energetskih potreba FBiH za prvih šest mjeseci tekuće godine, uz zaključak da je snadbijevanje Federacije BiH energentima u izvještajnom periodu bilo stabilno.

Federalna vlada jučer je izmijenila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH iz 2009. godine. Izmjena se odnosi na brisanje odredbe po kojoj su privredni subjekti dužni dostavljati obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za soli za ljudsku ishranu, šećer kristal, mlijeko u prahu, jestivo ulje u jediničnoj mjeri (kilogram, odnosno litra) i margarin od 250 grama.

Vlada FBiH podržala je jučer Inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta vodoopskrbe Gradačca u iznosu do 6.000.000 eura.

AUTENTIČNO TUMAČENJE NIJE POTREBNO

Vlada Federacije BiH se, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, povodom inicijative načelnika Općine Bihać, izjasnila davanjem autentičnog tumačenja člana 114. stav 1. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

U izjašnjenju se navodi da član 114. Zakona utvrđuje da se, zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva, visina sredstava za plaće starješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici organa uprave civilne zaštite FBiH, kantona, općina i gradova, kao i za inspektore, određuju kao za državne službenike i namještenike, uvećana za 30 posto, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju dodatak na plaću do 20 posto.

Kako ovom odredbom Zakona nije regulisano pravo na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni i rad u dane državnih praznika, niti da ona ima za cilj eliminisanje prava stečenog po osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, nije potrebno autentično tumačenje odredbe člana 114. Zakona.

Prava na ove naknade regulisana su članom 24. Zakonona o plaćama, a ne Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

OBAVEZNA REKULTIVACIJA ZEMLJIŠTA

Vlada FBiH dala je, jučerašnjom Odlukom, saglasnost da materijal nastao na izgradnji tunela “Karaula” može biti deponovan na lokalitetu Drecelj (općine Kladanj i Olovo). Izvođač radova dužan je pribaviti vodnu saglasnost i okolišnu dozvolu, te rekultivirati i pošumiti zemljište na kojem će deponovati materijal.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje ugovora o načinu i rokovima deponovanja materijala, sanacije i pošumljavanja, kao i nadzora nad izvođenjem ovih radova.

Drvna masa koja će biti posječena prilikom deponovanja materijala pripada korisnicima državnih šuma na tom području.

OMOGUĆAVANJE ODLASKA U MIROVINU ZA 50 UPOSLENIH U TRI KOMPANIJE

Vlada FBiH je jučer dopunila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ime uplate dugovanja privrednih društava Pretis d.d. Sarajevo, Zrak d.d. Sarajevo i Vitezit d.o.o. Vitez prema Fondu MIO.

Budući da su računi ovih društava blokirani, ovom dopunom određeno je da će sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar u skladu sa spiskovima radnika koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu.

Tako je za 22 radnika Pretis d.d. Vogošća planiran iznos od 207.874,22 KM, za devet radnika Zraka d.d. Sarajevo 81.607,52 KM i za 19 radnika Vitezita d.o.o.Vitez 298.833,09 KM.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA POLAGANJA
POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA

Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, što je, a u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, uvjet za poslove vođenja matičnih knjiga u općinama i gradovima.

Troškovi polaganja ovog stručnog ispita, koji iznose 160 KM po kandidatu, obuhvataju naknadu za rad članovima Komisije za polaganje stručnog ispita i drugih poslova potrebnih za njen rad. Administrativno-tehničke i druge poslove potrebne za rad Komisije i polaganje stručnog ispita osigurava Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba FBiH za prvih šest mjeseci tekuće godine, uz zaključak da je snadbijevanje Federacije BiH energentima u izvještajnom periodu bilo stabilno.

Kada je u pitanju snadbijevanje FBiH ugljem, u prvom polugodištu 2014. godine ostvareno je 86,55 posto planirane proizvodnje, odnosno 3.121.583 tone, što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH. Izvezeno je 57.695 tona ili 57,12 posto od planiranog.

Također, u prvih šest mjeseci 2014. godine proizvodnja električne energije realizovana je u iznosu od 4.809 GWh, odnosno 99 posto u odnosu na plan, a potrošnja u iznosu od 4.048 GWh, ili 92 posto u odnosu na plan. Snadbijevanje električnom energijom obezbijeđeno je domaćom proizvodnjom i uvozom sa izvoznim saldom u iznosu od 761 GWh. Elektroenergetski sistem Federacije BiH u periodu januar-juni 2014. godine radio je stabilno i bez poremećaja.

U prvom polugodištu 2014. godine uvezeno je 316.650 tona naftnih derivata, što je dva posto više od planiranog, a jedanaest posto više nego u istom periodu 2013. godine. U prvih šest mjeseci potrošnja je iznosila 414.750 tona, odnosno bila je deset posto manje od plana.

Kada je riječ o prirodnom gasu, u prvih šest ovogodišnjih mjeseci potrošnja je iznosila 83.934 Sm3 i bila je manja za 32 posto od planirane, a za 17 posto niža od prošlogodišnje. Snadbijevanje Federacije BiH gasom je u ovom periodu bilo stabilno.

IZMJENA ODLUKE O KONTROLI PROIZVODA I USLUGA

Vlada FBiH jučer je izmijenila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH iz 2009. godine. Izmjena se odnosi na brisanje odredbe po kojoj su privredni subjekti dužni dostavljati obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za soli za ljudsku ishranu, šećer kristal, mlijeko u prahu, jestivo ulje u jediničnoj mjeri (kilogram, odnosno litra) i margarin od 250 grama.

Na ovaj način je Odluka usklađena sa Zakonom o kontroli cijena koji navodi da pravne osobe slobodno formiraju cijene prema uvjetima tržišta.

U obrazloženju je, također navedeno da Federalni zavod za statistiku redovno prikuplja sve podatke o maloprodajnim cijenama proizvoda i usluga, a da je u Savjetu za praćenje cijena i predstavnik Zavoda za statistiku koji mjesečno dostavlja izvještaje Federalnom ministarstvu trgovine.

PODRŠKA ZAJEDNIČKOM PROGRAMU UN-a ZA BiH 2015-2019.

Vlada Federacije BiH jučer je podržala tekst Nacrta okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija i zajedničkog budžetskog okvira za Bosnu i Hercegovinu 2015.-2019. godine, uz više primjedbi i sugestija.

Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija za BiH (UNDAF), uključujući i Zajednički budžetski okvir, strateški je programski okvir za razdoblje od 2015. do 2019. godine. Oslanja se na širok raspon stručnih znanja i resursa Tima Ujedinjenih nacija u BiH (UNCT) usmjerenih na realizaciju razvojnih rezultata. UNDAF čini osnovni element Zajedničkog programa UN-a za BiH 2015-2019., koji također uključuje sastavne dijelove, kao što su Zajednički budžetski okvir, Zajednički upravni odbor, međuagencijske radne grupe i dvogodišnje radne planove.

Odabrano je trinaest UNDAF ishoda, grupiranih u četiri strateška fokusna područja, koji odgovaraju na potrebe zemlje i koriste komparativne prednosti UN-a. Identificirani su kroz proces intenzivnih konsultacija sa vlastima u BiH i implementacijskim partnerima, a to su vladavina prava i sigurnost ljudi, održivi i ujednačen razvoj i zapošljavanje, socijalna uključenost, obrazovanje, socijalna zaštita, dječja zaštita i zdravstvo i osnaživanje žena.

Ovi ishodi služe kao okvir uzajamne odgovornosti između UN-a i svih implementacijskih partnera u BiH.

Očekuje se da će ljudima u BiH osigurati širi spektar izbora i mogućnosti za unapređenje njihovog humanog razvoja i sloboda. Ishodi UNDAF-a bit će postignuti praktičnom primjenom pojednostavljenog pristupa zajedničkog djelovanja UN-a (Delivering-as-One), zajedničkom i komplementarnom programiranju i implementaciji, te zajedničkom mobilizacijom resursa.

Ključni elementi pristupa podrazumijevaju zajednički program (One UN Programme) sa strateškim UNDAF-om pripremljenim na nivou ishoda, međuagencijskim radnim grupama odgovornim za pripremu radnih planova, uključujući njihovu implementaciju, monitoring i izvještavanje sa implementacijskim partnerima, i Zajednički upravni odbor (JSC) koji osigurava zvanični nadzor i pravac u rukovođenju, uz inkluzivnu zastupljenost vlasti u BiH.

Ovim UNDAF-om jača se već snažno partnerstvo između vlasti u BiH i UNCT-a na postizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Za punu implementaciju UN programa, prema procjenama, bit će potrebno ukupno 264.592.034 američkih dolara. Ovaj iznos uključuje 54.871.620 dolara iz redovnih ili osnovnih resursa i 78.533.932 dolara iz drugih ili dodatnih resursa. Ukupna nedostajuća finansijska sredstva iznose 131.186.482 dolara. Zajednički upravni odbor će, zajedno sa UNCT-om, raditi na mobiliziranju ovih dodatnih resursa tokom perioda trajanja UN programa.

UNDAF predstavlja obavezu vlasti u BiH i sistema UN-a da zajedno rade u duhu saradnje s građanima u BiH kako bi osigurali promjene koje će im omogućiti da žive duže, zdravije i prosperitetnije.

O PROJEKTU VODOOPSKRBE U GRADAČCU

Vlada FBiH podržala je jučer Inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta vodoopskrbe Gradačca u iznosu do 6.000.000 eura.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om o uvjetima kreditnog zaduženja. Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju su Općina Gradačac u iznosu do 4.000.000 eura i Tuzlanski kanton u iznosu do 2.000.000 eura.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

U cilju usklađivanja s novim Zakonom o prekršajima FBiH, Vlada FBiH jučer  je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji FBiH.

Vlada FBiH je Humanitarnoj organizaciji “Merhamet” MDD – Regionalnom odboru u Sarajevu, na privremeno petogodišnje korištenje dala poslovni prostor u ulici Ismeta Mujezinovića.

Općini Hadžići je Federalna vlada dala saglasnost da, u skladu sa Ugovorom o privremenom korištenju kasarne “Žunovnica“, može pojedine objekte ustupiti na korištenje trećim osobama.

Saglasnost je dobila i sarajevska Općina Novi Grad da 2.800 m2 kasarne „Safet Zajko“ može ustupiti Hokejaškom savezu BiH u svrhu postavljanja montažne sale s ledenom plohom.

Federalna vlada dala je jučer saglasnost na Nacrt aneksa V Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske komisije u BiH i Vijeća ministara BiH, vlada FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH, te Ministarstva finansija i trezora BiH. Za potpisivanje ovog dokumenta je, uime Federalne vlade, ovlašten premijer FBiH.

Federalna vlada se upoznala s Polugodišnjim izvještajem o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH) za period januar – juni 2014. godine, s preporukama za provođenje prioritetnih aktivnosti po pojedinim reformskim oblastima. Jednim od zaključaka Vlada je zadužila federalnog ministra pravde da predloži imenovanje jednog člana, uime Federacije BiH, u Nadzorni tim za implementaciju Revidiranog akcionog plana Strategije reforme javne uprave BiH za reformsku oblast upravni postupak i upravne usluge.

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2007. do 2011. godine, kojeg će uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja. Federalnu upravu civilne zaštite Vlada je zadužila da ubrza izradu Nacrta programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH za naredni period i dostavi joj ga na prihvatanje.

Na jučerašnjoj sjednici je usvojen Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete u periodu od 1.1.2013. do 10.9.2013. godine, te zaduženi Federalna komisija za procjenu štete, Federalna uprava civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija da, svako iz svoje nadležnosti, prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u 2012. godini, te o tome pravovremeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

Jučer je usvojen i Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2013. godini.

Vlada FBiH usvojila i Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za period od 1.4.2014. do 30.9.2014. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva UNIS-Group d.o.o. Ilidža, i to Mirze Emirhafizovića, Jasmine Pašić i Hasana Mahmutovića.

Vlada FBiH jučer je dopunila Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom. Na ovaj način je u Koordinaciono tijelo, uime firme “Eko život” d.o.o. Tuzla, kao ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, imenovana Lidija Tomić.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close