Održana 134. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici koja je jučer održana u Sarajevu, dala saglasnost za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) do 218.000 konvertibilnih maraka, te izmjenu Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu s rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH održane 9.9.2014. godine, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o poslovanju kompanija iz oblasti namjenske industrije, energije i rudarstva u FBiH za 2013. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima na donošenju Prostornog plana Federacije BiH i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine.

Federalna uprava civilne zaštite izvijestila je Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 13.8.2014. godine, kada je od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće traženo, uz ostalo, dostavljanje podataka o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati, uz procjene sredstava za njihovu obnovu.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike.

GRANT RAZVOJNOG PROGRAMA UNDP-a

Vlada FBiH donijela je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) do 218.000 konvertibilnih maraka.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguranje izvora za finansiranje pripreme i realizacije aktivnosti koje podržavaju jačanje javnih finansija, njihovo planiranje i realizaciju na svim nivoima u Federaciji BiH.

Sredstvima granta će biti poboljšani uslovi za korištenje informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama na kantonalnom i lokalnom nivou, uz dugoročno kvailitetniju pripremu kantonalnih programa javnih investicija.

IZMJENA ODLUKE O UTVRĐIVANJU LISTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Federalna vlada juer je izmijenila Odluku o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH.

Na ovaj način je Odluka usklađena sa Zakonom o naftnim derivatima u FBiH, te je u Listu privrednih društava, umjesto “Terminala Federacije” d.o.o. Sarajevo, upisan “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.

Također je, umjesto “Unis-Pretisa” d.o.o. Vogošća (Alatnica), upisan novi naziv ovog privrednog društva “Unis Tools” d.o.o. Sarajevo.

O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH održane 9.9.2014. godine, na kojoj je ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, odnosno ukupno 20.000.000 KM.

Od pristiglih 12, prihvaćene su četiri ponude putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Prosječna ponderisana kamatna stopa iznosila je 1,36 posto.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 10. juna 2015. godine, a cijelu emisiju zapisa kupio je bankarski sektor.

O POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ OBLASTI ENERGIJE U 2013. GODINI

Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2013. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala.

Ovo federalno ministarstvo Vlada je zadužila da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima, te po potrebi Vladi Federacije BiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

U Izvještaju su prezentirani podaci o poslovanju Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, BH Gasa d.o.o. Sarajevo i Energopetrola d.d. Sarajevo.

Elektroprivreda BiH je lani proizvela 7.473 GWh električne energije, što je za 187,1 GWh ili za 2,6 posto više od plana, a za 964,1 GWh ili za 14,8 posto više od proizvodnje u 2012. godini.

Ukupna potrošnja električne energije u periodu januar – decembar 2013. godine je bila 4.979,6 GWh, što je za 178,3 GWh ili za 3,5 posto manje od plana, ali za 79,2 GWh ili za 1,6 posto više nego u istom periodu 2012. godine.

Ukupan prihod u 2013. godini iznosio je 1.008,2 miliona KM i veći je od planiranog za 10,5 miliona KM ili za 1,1 posto. U odnosu na 2012. godinu prihodi su veći za 81,9 miliona KM ili za 8,8 posto.

Ukupno ostvareni troškovi i rashodi iznosili su 971,2 miliona KM, što je manje od planiranih za 16,2 miliona KM ili za 1,6 posto. U odnosu na 2012. godinu, troškovi i rashodi povećani su za 52 miliona KM ili 5,7 posto zbog uvećanih ostalih troškova.

U hidroelektranama kojim gospodari EP HZHB u 2013. godini ukupno je proizvedeno 2.348,28 GWh električne energije, što je na nivou rebalansirane proizvodnje. U odnosu na ostvarenu proizvodnju za isti period 2012., proizvodnja u 2013. godini je znatno veća – za 1.118,9 GWh ili za 91 posto i to zbog vrlo povoljne hidrološke situacije.

Ukupna bruto potrošnja električne energije u 2013. godini iznosila je 2.607,21 GWh i bila je 9,9 posto niža od rebalansiranog plana.

Ukupan ostvareni prihod za 2013. godinu iznosio je 418.989.353 KM, što je za devet posto više u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine.

Ukupni rashodi su u ovom periodu iznosili 364.071.612 KM, što je u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine manje za 15,1 posto, a rezultat je smanjenja troškova nabave električne energije u obračunskom periodu za 44,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U 2013. godini iskazana je ukupna sveobuhvatna dobit u iznosu od 68.297.079 KM (dobit iz 2013. godinu od 54.917.741 KM i dobit od revalorizacijskih rezervi od 13.379.338 KM).

Kada je riječ o poslovanju BH Gasa, ukupni neto gubitak neprekidnog poslovanja u 2013. godini bio je 14.850.950 KM, a on će biti dijelom pokriven iz neraspoređene dobiti ranijih godina (4.500.000 KM) i rezervi (2.700.000 KM), a iznos od 7.650.950 KM predstavlja nepokriveni gubitak.

U Izvještaju je navedeno da je 2013. godina za BH Gas bila najteža od njegovog osnivanja do jučer. Osnovna uloga kompanije – trgovina, odnosno prodaja prirodnog gasa potrošačima u BiH – značajno je uzdrmana otvaranjem stečajnog postupka nad Tvornicom glinice u Biraču.

Energopetrol d.d. Sarajevo je ostvario ukupan prihod u 2013. godini od 179.509.707 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, smanjenje za 20.499.915 KM ili 10,2 posto.

Ukupni rashodi u ovom obračunskom periodu iznosili su 191.256.136 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine smanjenje za 45.163.952 KM ili za 19,1 posto od prošlogodišnjih rashoda. U 2013. godini iskazan je neto gubitak u iznosu od 11.746.429 KM, što je za 67,7 posto manje od gubitka u prethodnoj od 36.410.466 KM.

Kao rezultat višegodišnjeg poslovanja s gubicima, na dan 31.12.2013. godine, Energopetrol je imao gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 91.264.885 KM, što može rezultirati pravnim posljedicama shodno Zakonu o privrednim društvima Federacije BiH, te utjecati na njegov nastavak poslovanja kao dioničarskog društva.

Finansijski izvještaj Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo nije uvršten u ovaj integralni izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2013. godini iz razloga što je na XVII skupštini Društva, održanoj 12.8.2014. godine, punomoćnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije glasao protiv dnevnog reda Skupštine.

O POSLOVANJU NAMJENSKE INDUSTRIJE U 2013. GODINI

Federalna vlada usvojila je jučer Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za poslovnu 2013. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila Nadzorni odbor i uprave privrednih društava BNT-TMiH d.d. Novi Travnik i PS „Vitezit” d.o.o. Vitez da, u što kraćem roku, organiziraju održavanje skupština svojih društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na kojima će obavezno razmatrati izvještaje o poslovanju za 2013. godinu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira stanje u namjenskoj industriji, te Vladi predlaže mjere i aktivnosti kako bi se ova oblast u potpunosti uredila.

Na osnovu pokazatelja o prošlogodišnjem poslovanju, konstatirano je da je na dan 31.12.2013. godine u ovim privrednim društvima bilo 2.459 zaposlenih.

Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 102.676.317 KM i manji je za 12 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod ostvaren od izvoza u 2013. godini iznosi 82.275.050 KM i manji je za 13 procenata, a ukupni rashodi iznose 103.185.409 KM i manji su 17 posto u odnosu na isti period 2012. godine.

Lani su privredna društva namjenske industrije u Federaciji BiH ostvarila gubitak od 509.092 KM, koji je manji za 94 posto u odnosu na gubitak u 2012. godini. Ukupne obaveze (dugovanja) za ovaj period su 104.381.33 KM i veće su za 15 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ovim podacima nisu sadržani podaci o poslovanju privrednog društva „Vitezit” Vitez d.o.o. jer nisu dostavljeni Federalnoj direkciji namjenske industrije.

U ukupnim obavezama nisu sadržana sredstva u iznosu od 25.166.132,64 KM, koja su, po odlukama Vlade FBiH, na račun PIO uplaćena iz pasivnog podbilansa („irački dug”). Ova sredstva su predmet dokapitalizacije koja je u toku.

U 2013. godini u Federaciji BiH na svakih 100 KM rashoda, privredna društva namjenske industrije su ostvarila 99 KM prihoda, dok je stopa ekonomičnosti za isti period predhodne godine iznosila 93 KM, što pokazuje da ova stopa veća u odnosu na isti period prethodne godine.

U Izvještaju koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kaže se da su pojedina privredna društva, i pored otežanih uslova poslovanja, načinila značajan iskorak u segmentu razvoja i osvajanja novih proizvoda i tehnologija.

INFORMACIJA O RUDARSTVU U 2013. GODINI

Vlada FBiH usvojila je jučer Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala (RMU “Banovići” d.d. Banovići) i rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH za 2013. godinu.

Lani su rudnici uglja u ukupnom bilansu iskazali gubitak od 55.101.115,16 konvertibilnih maraka, što je za 36 posto više nego u 2012. godini. Rudnici uglja u sastavu Koncerna EP BiH su iskazali gubitak od 55.452.459,16 KM, odnosno 31,23 posto veći nego u prethodnoj godini. RMU „Banovići” je pozitivno poslovao sa ostvarenom dobiti od 351.344 KM.

Vlada je jučer zaključila da su nadležni organi JP EPBiH d.d. Sarajevo i rudnika uglja u sastavu Koncerna dužni ubrzati aktivnosti na unapređenju postojeće organizacije, posebno obezbjeđenja preduslova za organizovanje korporativnih društava koja se bave proizvodnjom električne energije i uglja. U tom smislu zaduženi su Elektroprivreda BiH i nadležni organi rudnika uglja da, u roku od 60 dana, Federalnom ministartvu energije, rudarstva i industrije dostave analizu funkcioniranja Koncerna (2010-2014. godina) i prijedlog unaprjeđene organizacije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će poduzimati potrebne aktivnosti u cilju realizacije zaključaka Vlade FBiH koji se odnose na realizaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja i Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u Federaciji BiH.

Federalnu upravu za inspekcijske poslove Vlada je zadužila da joj, u roku od 90 dana, dostavi detaljan izvještaj o stanju u rudnicima.

Zaključeno je, da je, u cilju implementacije Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, potrebno da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Vlada FBiH i Parlament FBiH izvrše obaveze koje se odnose na donošenje zakona iz oblasti sigurnosti na radu.

O IZRADI PROSTORNIH PLANOVA

Federalno ministarstvo prostornog uređenja upoznalo je jučer Vladu FBiH s Informacijom o aktivnostima na donošenju Prostornog plana Federacije BiH i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine.

Shodno odrebama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, procedura donošenja planskih dokumenata je identična kao i kod donošenja zakona. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja za ova dva prostorna plana poduzelo sve potrebno kako bi prijedlozi dokumenta bili dostavljeni Vladi Federacije BiH radi utvrđivanja i proslijeđivanja u parlamentarnu proceduru.

Prijedlog prostornog plana Federacije BiH za period od 2008. do 2028. godine je Federalna vlada utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru na 86. sjednici održanoj 6.11.2013. godine. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je Prijedlog prostornog plana usvojio na sjednici 9.7.2014. godine.

Dom naroda je Prijedlog skinuo s dnevnog reda 9. sjednice od 23.2.2012. godine, odlučivši da, u roku od 30 dana, bude održana tematska sjednica o ovom pitanju. Međutim, i pored urgencija Vlade FBiH, Dom naroda nije održao tematsku sjednicu.

U jučer razmatranoj informaciji konstatirano je da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao nosilac pripreme planskih dokumenata, postupajući u okviru svoje nadležnosti, putem Vlade Federacije BiH poduzelo sve potrebne aktivnosti radi donošenja dva prostorna plana za period od 2008. do 2028. godine, a da ih Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nije razmatrao niti usvojio.

INFORMACIJA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Federalna uprava civilne zaštite izvijestila je jučer Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 13.8.2014. godine, kada je od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće tražila dostavljanje podataka o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati, uz procjene sredstava za njihovu obnovu. Također su trebali sačiniti informaciju o dosad poduzetim mjerama na saniranju ovih objekata.

Ujedno, od načelnika općina koje su proglasile stanje prirodne nesreće Vlada je tražila da hitno dostave podatke o broju kuća koje je, zbog klizišta, potrebno ponovo izgraditi na drugim lokacijama. Traženo je i da Vladu FBiH informišu o dodjeli zamjenskog zemljišta i procedurama koje se provode na osiguranju adekvatnih lokacija za izgradnju novih stambenih objekata.

Prema informacijama pristiglim iz šest kantona, oštećeno je više od 10.500 kuća i više od 800 stanova. Pojedinačno, najveća šteta na stambenim objektima je u Posavskom kantonu.

Podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati i procjenu sredstava potrebnih za njihovu obnovu nisu dostavile općine Doboj-Jug, Usora, Srebrenik i Travnik.

Stoga je Vlada jučer ponovo pozvala načelnike ovih općina da dostave tražene podatke i, na taj način, doprinesu ubrzanju saniranja šteta izazvanih prirodnom nesrećom.

SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU POMOĆNOG TERENA STADIONA FK BOSNA VISOKO

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o odobravanju izdvajanja budžetskih sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta, u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva će biti doznačena Nogometnom klubu Bosna iz Visokog u svrhu rekonstrukcije pomoćnog terena stadiona „7. april”.

INICIJATIVE ZA FINANCIJSKU POMOĆ

Federalna vlada jučer je razmatrala molbu Samostana sv. Franje u Gučoj Gori za financijsku pomoć u obnovi ovog objekta, koja traje već 12 godina, te zaključkom zadužila nadležna federalna ministarstva da predlože način za realiziranje ove inicijative.

Prihvaćene su inicijative Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje sredstava na ime pružanja financijske potpore Savezu distrofičara Federacije BiH u implementaciji Projekta “Socijalizacija, integracija, zaštita i poboljšanje položaja osoba oboljelih od distrofije” i Udruženju “Doctors for Disabled BiH” u implementaciji Pilot projekta “Procjena invaliditeta i obuhvatanje osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine na području općine Novo Sarajevo”.

Konačne odluke Vlada će donijeti nakon što ih pripreme nadležna federalna ministarstva.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin da, na osnovu provedne konkursne procedure, za direktora ove ustanove imenuje Elmedina Huskića.

Jučer su za članice Koordinacionog tijela za provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014.- 2017. godine, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenovane Ana Vuković, Elvedina Hodžić i Sanela Fazlić Kulovac.

Federalna vlada dala je saglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, u sastavu Memnuna Mahić (predsjednica), Tihomir Bradvica, Ivana Jukić, Danijela Sabljić i Jozo Barišić (članovi). Saglasnost je data i na Rješenje federalnog ministra o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški u sastavu Ivan Kordić (predsjednik), Krešimir Šimić i Željko Marjanović (članovi).

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close