Održana 131. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj 131. sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke koje se odnose na pomoć područjima FBiH stradalim u ovogodišnjim poplavama i klizištima.

Prvom odlukom je odobrila izdvajanje 100.000 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Budžeta, što predstavlja inicijalna sredstva za finansiranje kadrovskih i materijalno-tehničkih pretpostavki za rad Federalnog fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće u FBiH.

Donesena je i Odluka kojom je Federalnom ministarstvu finansija odobrena raspodjela svih prikupljenih, kao i svih sredstava koja će biti prikupljena na posebnom namjenskom računu pod nazivom „Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom“, otvorenom kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Realizirajući dogovor s penzionerskim udruženjima u FBiH, Federalna vlada je produžila do kraja 2015. godine važenje odluke o subvencioniranju troškova električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva.

Jučer je utvrđen Prijedlog zakona o komasaciji, čiji je cilj omogućavanje stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja zemljišta.

Vlada Federacije BiH usvojila je jučer Programski zadatak za izradu Studije opravdanosti snadbijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do Sarajeva i Sarajeva

Agenciji za privatizaciju u FBiH Vlada je dala saglasnost za prodaju objekta Vila „Bosanka“ u Gradcu (Republika Hrvatska), te je usvojena Informacija Agencije o očitovanju kantonalnih tužilaštava o počinjenim krivičnim djelima u postupku privatizacije i poslovanja privrednih subjekata.

Doneseno je nekoliko odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike, a jednom od njih je za direktora Federalne uprave civilne zaštite, nakon provedene konkursne procedure, postavljen Fahrudin Solak.

SREDSTVA ZA RAD FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NESTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FBiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 100.000 konvertibilnih maraka iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu pravde. Sredstva su izdvojena na ime obezbjeđenja uslova za rad Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Odluka je u skladu s članom 17. Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, kojim je predviđeno da će sredstva za osnivanje i početak rada Fonda biti obezbijeđena u Budžetu Federacije BiH.

ODOBREN RASPORED SREDSTAVA PRIKUPLJENIH ZA
OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE

Vlada FBiH je, na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora Federacije BiH, jučer Federalnom ministarstvu finansija odobrila raspodjelu svih prikupljenih, kao i svih sredstava koja će biti prikupljena na posebnom namjenskom računu pod nazivom „Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom“, otvorenom kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Sredstva iz ove odluke se, u ukupnom iznosu, raspoređuju na ekonomski kod „Transfer neprofitnim organizacijama – Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH“. Njihov raspored vršiće se najmanje jednom mjesečno, shodno raspoloživim sredstvima na podračunu.

O izvršenju budžeta projekta bit će vođeno posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

PRODUŽENO VAŽENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU
TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE KUĆANSTVIMA

Jučer izmijenjenom Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, Vlada FBiH je njeno važenje produžila za jednu godinu, odnosno s 31.12.2014. na 31.12.2015. godine. Riječ je o produženju važenja odluke koja omogućava subvencioniranje troškova nastalih korištenjem električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva u Federaciji BiH.

Ujedno, na ovaj način se realiziraju dogovori postignuti s penzionerskim udruženjima u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KOMASACIJI

Cilj Zakona o komasaciji, čiji je Prijedlog utvrđen na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste stvaranje pravnog okvira za grupiranje zemljišta u cilju stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i njegova uređenja.

Komasacija se vrši ako zbog velike razbacanosti, usitnjenost i nepravilnog oblika zemljišnih parcela, to zemljište ne može biti racionalno obrađivano. Također, ako zbog postojećih vlasničkih odnosa ili zbog velike razbacanosti i nepravilnog oblika zemljišnih parcela ne može biti organizirana rentabilna proizvodnja, a već su izvedeni melioracioni radovi financirani iz proračuna ili drugih izvora. Ona se provodi i pri izgradnji većih prometnica (putevi, željezničke pruge), drugih objekata (nasipi, kanali, vještačka jezera i dr.) ili uređenja većih vodotoka, kao mjera za sprječavanje usitnjavanja postojećih zemljišnih parcela i uređenja prostora umjesto izvlaštenja. Također, radi stvaranja izvlaštenja za racionalnije obrađivanje zemljišta, komasaciju putem referenduma može zatražiti više od 80 posto vlasnika zemljišta od ukupne površine zemljišta s predloženog komasacionog područja.

Komasaciono područje obuhvata, po pravilu, zemljište jedne katastarske općine. Kada ekonomski ili drugi opravdani razlozi zahtijevaju, komasaciono područje može obuhvatiti samo jedan zaokruženi dio ili više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova.

Predmet komasacije su sva poljoprivredna zemljišta na komasacijskom području koja čine komasacionu masu.

Zemljišta pod kulturom naročite vrijednosti (voćnjaci, vinogradi i sl.) mogu bit obuhvaćena komasacijom samo uz suglasnost vlasnika. No, i ta zemljišta mogu biti obuhvaćena, kada se radi o parcelama manjih površina, čije bi isključivanje ometalo pravilno provođenje komasacije i ako se na tom zemljištu izgrađuju hidromelioracioni objekti ili uređaji.

Svaki vlasnik dobija iz komasacijske mase što bolje okrupnjeno odgovarajuće zemljište približno iste ukupne vrijednosti, boniteta, površine i udaljenosti od naselja kakvo je bilo i ono koje je unio u komasacionu masu.

O odobravanju komasacije odlučuje općinsko, odnosno gradsko vijeće na čijem se području nalazi zemljište za koje je predložena komasacija, a provodi povjerenstvo koje obrazuje vijeće.

ODLUKA O POSTUPKU ZA DODJELU KONCESIJE
ZA DIONICU AUTOCESTE DOBOJ JUG – ŽEPČE

Vlada Federacije BiH je jučer je usvojila Odluku o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za dionicu Doboj jug – Žepče na autocesti Koridora Vc.

Projektnu strukturu izgradnje autoceste za ovu dionicu putem modela koncesije su članovima Vlade FBiH prezentirali su predstavnici Međunarodne finansijske korporacije (IFC), JP Autoceste FBiH i Komisije za koncesije FBiH.

Autoceste FBiH su, uime Vlade Federacije BiH, potpisale s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Ugovor o savjetodavnim uslugama vezano za realizaciju projekta izgradnje autoceste za dionicu Doboj jug – Žepče, dužine 39 kilometara.

Projekat će biti realiziran putem koncesije kao modela finansiranja izgradnje.

Postupak i način dodjele koncesije za izgradnju i upravljanje dionicom Doboj jug – Žepče na autocesti Koridora Vc biti izvršen putem međunarodnog javnog poziva potencijalnim ponuđačima, u skladu sa Zakonom o koncesijama FBiH i Pravilima o postupku dodjele koncesija.

Izgradnja autoceste putem dodjele koncesije predstavlja dodatni način finansiranja izgradnje u slučajevima ograničenih mogućnosti za kapitalne investicije.

Realizacija ovog projekta će imati dugoročne efekte u vidu kvalitetnijih prometnih tokova, uključivanja stranog privatnog kapitala u infrastrukturne projekte ovog tipa i aktiviranje više grana privrede i industrije na ovako značajnim projektima.

SREDSTVA ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ
INFORMATIČKOJ OLIMPIJADI NA TAJVANU

Vlada FBiH donijela je jučer Odluku o odobravanju iz sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Iznos od 6.000 konvertibilnih maraka, odobren je kao finansijska pomoć učenicima za učešće na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi na Tajvanu.

PRIHVAĆEN GRANT EVROPSKE KOMISIJE

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH donesena je Odluka po kojoj Federacija BiH prihvaća grant Evropske komisije namijenjenog finansiranju Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite, po IPA Ugovoru o subvenciji zaključen između “Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie programmazione, Parci, Territorie, Valutalizioni ambientali, Energia-Servizio Cooperazione Territoriale – IPA Adriatic” koja nastupa kao Upravno tijelo Jadranskog programa prekogranične saradnje i Federalnog ministarstva zdravstva.

Ukupni budžet Projekta iznosi 6.293.496,41 eura, koje će Federalno ministarstvo zdravstva, kao vodeći partner, transferisati na bankovne račune projektnih partnera. Od tog iznosa, na FBiH se odnosi 1.134.484 eura, od čega su sredstva granta do 964.311,40 eura i lokalnog sufinasiranja do 170.172,60 eura.

Sredstva granta će biti korištena za uspostavljanje bolje regionalne saradnje u oblasti zdravstva između osam zemalja IPA jadranske incijative, kao i za racionalizaciju kretanja pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Ujedno, kroz web aplikaciju će biti omogućena bolja preglednost zdravstvenih sistema, dostupnost zdravstvenih usluga i razmjena informacija između zdravstvenih sistema.

IZMJENA UREDBE O OSNOVAMA ORGANIZACIJE I NAČINU
POSLOVANJA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, provodeći raniji zaključak Vlade FBiH, za jučerašnju sjednicu predložilo, a Vlada donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH.

Izmjenama se poboljšavaju uvjeti za učinkovit rad Agencije, te je, na ovaj način, Uredba usuglašena sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama. Naime, sada je iz Uredbe brisana odredba po kojoj je Agencija neprofitna organizacija. Uz to, izmijenjena Uredba propisuje da se sredstva za rad Agencije osiguravaju iz Proračuna FBiH, a na temelju financijskog plana koji treba biti usuglašen sa Zakonom o proračunima u FBiH. Izuzeće je financijski plan za 2014. godinu, kojeg Agencija mora sačiniti u roku od 30 dana od početka rada.

Inače, Agencija dostavlja Vladi FBiH na odobrenje plan rada za sljedeću godinu do kraja tekuće.

SAGLASNOSTI ZA PRODAJU VILE „BOSANKA“

Federalna vlada donijela je Odluku kojom Agenciji za privatizaciju u FBiH daje suglasnost za prodaju objekta Vila „Bosanka“ u Gradcu, Republika Hrvatska, koji se nalazi u pasivnoj podbilanci JP Željeznice Federacije BiH. Vila „Bosanka“ je površine 336 m2, a s pripadajućim zemljištem ukupna površina iznosi od 664 m2. Ovaj objekat će biti prodan na dražbi, a početnu cijenu će utvrditi vještak građevinske struke.

KONAČNI IZVJEŠTAJI O REVIZIJI FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA ZA 2013.GODINU VLADE FBiH

Na jučerašnjoj sjednici je prezentiran Konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu Vlade FBiH i usvojen Pregled mjera i aktivnosti po preporukama iz ovog izvještaja, kao i Plan aktivnosti do kraja 2014. godine. Vlada je zadužila federalne ministre i sekretara Vlade FBiH, te direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da, u predloženim okvirima, otklone utvrđene nepravilnosti u vezi s korištenjem budžetskih sredstava, te da najkasnije do 15.1.2015. godine dostave izvještaje o načinu provođenja mjera i aktivnosti koje su utvrđene Planom, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da u Budžetu za 2015. godinu sredstva za tekuće transfere neprofitnim organizacijama – kulturna društva Prosvjeta, Merhamet, Napredak i Benevolencija – planira na poziciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, sredstva za Crveni križ/krst FBiH na poziciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a transfere Srpskom građanskom vijeću – pokretu za ravnopravnost, Forumu parlamentaraca, Fondaciji Srebrenica-Potočari i za političke stranke i koalicije planira na poziciji Federalnog ministarstva pravde.

Zaduženi su budžetski korisnici da, u skladu s budžetskom instrukcijom Federalnog ministarstva finansija, uspostave evidenciju presuda po tužbama zaposlenika na vanbilansnoj evidenciji kao uslovne obaveze, te da na bazi evidencija o popisanim potraživanjima po osnovu sudskih presuda planiraju i realiziraju uplate sredstava na ime poreza na isplaćene plaće, te da potraživanja po ovom osnovu evidentiraju prilikom redovnog godišnjeg popisa.

ZAJAM ZA POBOLJŠANJE POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja FBiH po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu do 22.440.000 eura, što iznosi 60 posto ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu.

Sredstva su namijenjena za pružanje podrške proračunima za provođenje reformi unaprjeđenja poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini putem olakšanja pokretanja poslovnih djelatnosti, pojednostavljivanja investicijskih procedura u oblasti inspekcije i gradnje, te pojednostavljivanje procesa prekogranične trgovine.

Zajam je odobren s rokom otplate od 25 godina i desetogodišnji grace period.

O REVIZIJI KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH prihvatila je jučer Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2014. godine, a bit će dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i bit će će objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U dosadašnjem periodu provođenja Zakona o reviziji (od jula 2010. do 30 juna 2014. godine) pregledano je ukupno 100.310 predmeta, od čeeg je 81.388 potpuno završenih. U 569 predmeta utvrđeno je da je riječ o mirnodopskim vojnim invalidima, a za 603 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga). Dodatno je za 9.372 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO.

Ovih 100.310 predmeta je više od 80 posto od ukupnog broja u reviziji. Uštede po raznim osnovama od početka provođenja revizije su 60 miliona KM. Kada je počela revizija (mart 2011.) budžetska stavka za invalidnine je bila 335 miliona, dok je u Budžetu za 2014. godinu 310 miliona, a prvim rebalansom Budžeta Federacije umanjena je za dodatna četiri miliona KM.

Ponovo je konstatovano da provođenje Zakona o reviziji nije usmjereno protiv bilo koje komponente OS BiH, niti protiv bilo kog naroda u BiH. Takvu tezu plasiraju u medijima protivnici revizije. Revizija se vodi prema zakonu čije provođenje potvrđuje ko je korisnik i ko ostaje u pravu, a ko nije i ostaje bez prava. Revizija ličnih invalidnina je u svim kantonima provedena 90 posto i više, osim u Zapadnohercegovačkom i Posavskom.

O SNABDIJEVANJU SARAJEVA TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ KAKNJA

Vlada Federacije BiH usvojila je jučer Programski zadatak za izradu Studije opravdanosti snadbijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do Sarajeva i Sarajeva, te zadužila Fond za zaštitu okoliša da s Elektroprivredom BiH sufinansira njegovu izradu u omjeru od po 50 posto.

Zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da informira Vladu o aktivnostima na implementaciji Projektnog zadatka, a Fond za zaštitu okoliša i Elektroprivreda BiH o procesu sufinansiranja.

PLAN REALIZACIJE REVIZORSKIH PREPORUKA

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata upoznalo je Vladu FBiH s Planom realizacije preporuka iz Konačnog izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2103. godinu. U cilju realizacije Plana utvrđeno je devetnaest mjera i radnji koje treba poduzeti, s preciziranjem osoba odgovornim za njihovu realizaciju i za kontrolu.

Svi dokazi i izvješća o realizaciji revizorskih preporuka trebaju biti okončani najkasnije do 30.9.2014. godine, kako bi bili objedinjeni i do 4.10.2014. godine dostavljeni Uredu za reviziju institucija u FBiH i Federalnom ministarstvu financija.

OČITOVANJE TUŽITELJSTAVA O KAZNENIM DJELIMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o očitovanju kantonalnih tužiteljstava o počinjenim kaznenim djelima u postupku privatizacije i poslovanja gospodarskih subjekata.

Vlada će, zaključeno je jučer , javnost i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine upoznati s rezultatima učinkovitosti tužiteljstava u donošenju konačnih tužiteljskih odluka.

Glavno tajništvo Vlade FBiH zaduženo je da od kantonalnih tužiteljstava, koja to još nisu učinila, zatraži žurno dostavljanje izvješća o počinjenim kaznenim djelima u svezi postupka privatizacije ili poslovanja gospodarskih subjekta. Na temelju tih izvješća APF će sačiniti i Vladi dostaviti kompletnu informaciju s tabelarnim pregledom.

Inače, o zahtjevu Vlade Federacije BiH očitovala su se tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog, Sarajevskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za direktora Federalne uprave civilne zaštite Vlada FBiH jučer je, na osnovu provedne konkursne procedure, postavila Fahrudina Solaka.

Federalna vlada dala je saglasnost na prijedlog da Mirel Mišković i Suvad Alibašić budu imenovani za privremene članove Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, na period do tri mjeseca.

Jučer je Adnan Tatar imenovan za privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina, Vlada FBiH jučer je predložila Milenka Obada i Vinka Bošnjaka.

Vlada FBiH donijela je Rješenje kojim su za imenovanje za članove Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, nakon provedene konkursne procedure, predloženi Ante Krešić, Dragi Žujo, Anita Čolak, Sejad Čolak, Irma Memić i Pero Grubišić. Članove Nadzornog odbora imenovat će Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Istovremeno, Vlada je Nadzornom odboru Hrvatskih telekomunikacija dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju Zorana Bakule dužnosti člana Uprave – izvršnog direktora za pokretnu mrežu u ovom javnom preduzeću, zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala. Data je i prethodna saglasnost da na ovu dužnost bude imenovan Slaven Grbavac, na period do šest mjeseci.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close