Održana 12. sjednica Predstavničkog doma PSBiH: Odluke i zaključci

Na 12. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), koja je završena sinoć u Sarajevu, razmatrana je Informacija Vijeća ministara BiH o napadu na Policijsku stanicu u Zvorniku, te o nedavnom privođenju ljudi na prostoru Republike Srpske.

Nakon obavljene rasprave, usvojen je zaključak u kojem Predstavnički dom PSBiH osuđuje teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku i ubojstvo policajca u Zvorniku, te izražava saučešće porodici ubijenog policajca. Također, usvojen je zaključak da se Informacija, prijedlozi zaključaka i stenogram u vezi ove tačke dnevnog reda dostave Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH kako bi Predstavničkom domu PSBiH dostavila mišljenje sa prijedlozima zaključaka.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, čiji je predlagač poslanik Mirsad Mešić.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o izdanim ispravama za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2013. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o realizaciji vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2012. godinu.

Primljena je k znanju Informacija Izvozno-kreditne agencije BiH o mjerama i radnjama koje su poduzete s ciljem otklanjanja teškoća i osiguranja potrebnih preduvjeta za normalan rad. Usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH da održi hitnu sjednicu u roku od 15 dana na kojoj će, uz prisustvo predstavnika osnivača (BiH s entitetima), utvrditi prijedlog konkretnih mjera za sanaciju stanja u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH s projekcijom njenog daljeg funkcioniranja, te da o svemu u najkraćem roku obavijesti PSBiH, uključujući i sve relevantne nivoe vlasti.

Usvojen je Financijski izvještaj i Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2014. godinu.

Usvojen je Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve”. Usvojen je i zaključak u kojem se traži od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije da u najkraćem roku detaljno analizira navedeni Izvještaj i utvrdi je li u raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve bilo sukoba interesa i elemenata korupcije, te obavijesti Predstavnički dom PSBiH o nalazima Agencije. Usvojen je i zaključak po kojem se od Vijeća ministara BiH traži da u roku od 90 dana izvjesti Predstavnički dom o realizaciji revizorskih preporuka povodom ovog Izvještaja, kao i zaključak u kojem se od Ministarstva finansija i trezora BiH traži da tromjesečno Predstavničkom domu PSBiH dostavlja detaljan izvještaj o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve.

Usvojen je Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Smještaj djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu odbrane BiH“. Usvojen je zaključak u kojem se od Ministarstva odbrane BiH traži da u najkraćem roku izradi i dostavi akcijski plan za realizaciju revizorskih preporuka povodom ovog Izvještaja.

Usvojeni su Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2014. godinu i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2014. godinu.

Prihvaćena je poslanička inicijativa Mladena Bosića, koja glasi: „Pokrećem inicijativu za uvrštavanje u dnevni red tačke – Informacija Regulatorne agencije za komunikacije BiH o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH“.

Nije usvojen zaključak da se dnevni red sjednice dopuni sa Informacijom Vijeća ministara BiH o terorističkom napadu u Zvorniku.

Iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH imenovani su Borjana Krišto, Nikola Špirić i Amir Fazlić.

Maja Gasal – Vražalica, Nikola Lovrinović i Nenad Lalić imenovani su, iz Predstavničkog doma, u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o carinskoj politici u BiH.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, iz Predstavničkog doma PSBiH, imenovani su Damir Bećirović, Predrag Kožul i Jovan Vukovljak. Zadaća ovog tijela je provesti proceduru oglašavanja imenovanja glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH i domovima predložiti kandidate za imenovanje revizora.

Iz Predstavničkog doma PSBiH u Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH imenovani su Predrag Kožul, Nermina Kapetanović i Đorđo Krčmar.

Dom je, u okviru prethodnih pitanja na početku sjednice, obaviješten da je Kolegij postigao saglasnost o zaključku koji glasi: „Sva tijela koja PSBiH podnose izvještaje o radu i finansijskom poslovanju trebaju dostaviti sažetak izvještaja s naznakama problema i prijedloga rješenja, a izvještaj izrađeno po metodologiji je osnova za to. Sažetak može imati najviše pet stranica.“. Zaključak je predložen na prethodnoj sjednici Doma povodom rasprave o Izvještaju Komisije za saobraćaj i komunikacije o javnom saslušanju predstavnika BHANSA-e, BHDCA i Vijeća ministara BiH u vezi sa propustima navedenim u Izvještaju o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Kontrola zračnog saobraćaja Bosne i Hercegovine“.

Data je saglasnost za ratificiranje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Srbija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2013. godinu, kao i za ratificiranje Aneksa Memoranduma o razumijevanju o saradnji i podršci u vezi sa Sekretarijatom za Konvenciju o policijskoj saradnji za Jugoistočnu Evropu od 21. maja 2010. (CoM 06/14).

www.magazinplus.eu – Parlament BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close