Održana 5. sjednica Doma naroda: Usvojena odluka o iznosu RTV takse

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na svojoj 5. sjednici usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je i Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu. Uz navedeni Izvještaj usvojeni su i zaključci koje su Domu predložile Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH i Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH (prilog).
Na prijedlog Predstavničkog doma PSBiH, Dom naroda usvojio je i Odluku o iznosu RTV takse.

Takođe, usvojeni su i izvještaji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koji se odnose na izdate dokumente za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2013. godinu, kao i na realizaciju vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2012. godinu.

Dom naroda usvojio je Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policijskih službenika u operacijama podrške miru, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH kao i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2014. godinu, sa zaključcima navedenim u Izvještaju.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2014. godinu, a podržan je i Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za prošlu godinu, sa zaključcima navedenim u njemu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.Takođe, usvojen je i Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno – kreditne agencije BiH za 2014. godinu.

Dom naroda je primio k znanju i Finansijski plan za 2014. godinu i informaciju o trenutnom poslovanju Izvozno-kreditne agencije BiH, u skladu sa zaključkom Doma naroda PSBiH od 6. aprila ove godine. Ovom prilikom usvojen je i zaključak kojim Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da razmotri stanje i poslovanje u ovoj Agenciji, te da u roku od 30 dana predloži Domu mjere za rješavanje problema u roku.

Primljena je k znanju Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2015. godinu, sa Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2015. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo odbrane BiH.

Na sjednici je usvojen i Državni akcioni plan o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearne nesreće ili nastanka nuklearne štete, kojeg je sačinila Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost. Usvojen je i zaključak kojim se Državna regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost obavezuje da, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvom vanjskih poslova BiH, pripremi i u roku od 15 dana dostavi PSBiH detaljnu informaciju o svim mjerama i radnjama koje su preduzete i koje se namjeravaju preduzeti radi procjene mogućih uticaja sigurnosti na osobe, društvo i okoliš na teritoriji BiH.

Usvojen je zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. U privremenu zajedničku komisiju imenovani su: Darko Babalj, Mario Karamatić i Sifet Podžić.

Dom je usvojio i zaključak o izmjeni zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH, kojim je za člana ove Interresorne radne grupe umjesto delegata Dragutina Rodića imenovan delegat Ognjen Tadić.

Data je saglasnost za ratificiranje Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi s finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Također, Dom je dao saglasnost za ratificiranje Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, sklopljen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 21. decembra 2005. u Sarajevu i 28. decembra 2005. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) za projekat Željeznice u BiH II. (kraj)

Prilog:

Dom naroda PSBiH usvojio je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu, sa zaključcima koje je Domu predložila Zajednička komisija za ljudska prava, kako slijedi:

– PSBiH obavezuje Vijeće ministara BiH na poboljšanje i unapređenje međusobne saradnje održavanjem zajedničkih sastanaka, konferencija, seminara, i sl.
– PSBiH zahtjeva od Vijeća ministara BiH da, prije upućivanja prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru, prethodno pribavi obavezno mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH.
– PSBiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH odnosno resornog ministarstva da, prije upućivanja, Univerzalni periodični izvještaj o ljudskim pravima u BiH dostavi na prethodno razmatranje PSBiH.
– PSBiH sugerira Vijeću ministara BiH i nadležnom ministarstvu da prilikom formiranja i imenovanja delegacija BiH, kao što su: Delegacija BiH za prezentaciju Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u BiH/UPR, Etički tim za praćenje provedbe Etičkog kodeksa o istraživanju s djecom i o djeci BiH i drugih državnih delegacija, budu imenovani i članovi PSBiH.
– PSBiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da što prije, u skladu sa članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09), dostavi PSBiH izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH, te u vezi s tim predloži konkretne zakonodavne ili druge mjere.

Dom je, također, podržao i zaključak koje je u okviru ovog Izvještaja predložila Zajednička komisija za evropske integracije, a koji glasi: „Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH podsjeća Vijeće ministara BiH da se pridržava zaključka usvojenog u oba doma PSBiH i poziva da, prilikom izrade budućih godišnjih izvještaja, u taj izvještaj bude uvršten i poseban dio koji se odnosi na cjelokupni proces evropskih integracija BiH.“

www.magazinplus.eu – Parlament BIH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close