Odluke sa 109. sjednice Vlade F BiH: Usvojen izvještaj Budžeta za 2013.

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Cilj ovog propisa je uspostava Jedinstvenoga registra korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, a koje se isplaćuju na teret Federalnog, te proračuna kantona, općina, gradova i financijskih planova izvanproračunskih fondova.

Također, utvrđeni su i u parlamentarnu proceduru upućeni Nacrt zakona o državljanstvu Federacije BiH i Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2013. godinu u kojem je, uz ostalo, naglašeno da je Federacija BiH u 2013. godini vratila 217,4 milijuna KM starih dugova više nego što su se federalne institucije zadužile u toj godini.

Federalna vlada donijela je Uredbu o stalnim sudskim tumačima, te dala saglasnost na Okvirni plan za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini.

Vlada je razmatrala i podržala prijedlog da kreditnim zaduženjem budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na području Federacije BiH.

O STANJU PRAVA BORAČKE POPULACIJE SA ANALIZOM PROVOĐENJA REVIZIJE

Vlada FBiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, čijem je početku prisustvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, prihvatila Informaciju o stanju prava boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od jula 2010. do 31. marta 2014. godine. Informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, kao i uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vlada Federacije BiH će Informaciju sa analizom primjene Zakona uputiti Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da odmah ponovno uputi Vladi Federacije BiH, a radi upućivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave u skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH koja se odnosi na preuzimanje poslova vođenja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata Vlada je zadužila da joj ponovno uputi, a radi upućivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, a u skladu s presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

Inače, u dosadašnjem provođenju Zakona o reviziji (od jula 2010. do marta 2014. godine) pregledano je ukupno 92.825 predmeta, od toga su 74.962 potpuno završena. Za 69.938 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, a za 3.976 predmeta za obrazac FMB2. Za 481 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, za 567 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga), dodatno je za 9.203 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO-a.

U jučerašnjem toku provođenja revizije, radilo je od 10 do 16 revizorskih timova. Izvještajni prosjek za kvartal u toku godine po timu je oko 600 pregledanih predmeta, odnosno mjesečni prosjek po timu je 150-200 predmeta.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU
KORISNIKA NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI

Zakon o jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, čiji je Nacrt utvrđen na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, uređuje način uspostave Jedinstvenoga registra korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos, a koje se isplaćuju na teret Federalnog, te proračuna kantona, općina, gradova i financijskih planova izvanproračunskih fondova, kao i način prikupljanja i klasifikacija podataka.

Jedinstveni registar uspostavlja, vodi i održava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a unos podataka vrši se pojedinačno na svakoj razini vlasti na teret čijeg proračuna se vrši isplata gotovinskih naknada pojedincima.

Korisnici i, ujedno, obveznici unosa podataka u Jedinstveni registar podataka su sva tijela uprave svih razina vlasti u Federaciji BiH, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje, kao i ostale javne ustanove i izvanproračunski fondovi koji isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.

Ovaj zakon stvara pretpostavke da buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu biti utemeljena na institutu cenzusa, čime bi bio riješen niz nedostataka u postojećem sustavu gotovinskih naknada pojedincima i omogućena adekvatnija socijalna pomoć obiteljima i pojedincima u stanju socijalne potrebe.

Uspostavom Jedinstvenog registra bit će osiguran centralizirani sustav informacija i izvješćivanja o svim izvršenim isplatama gotovinskih naknada po bilo kojem osnovu, što će nadležnim institucijama biti od koristi u postupku kontrole namjenskog utroška proračunskih sredstava, planiranju proračuna, kvalitetnom i transparentnom financijskom izvješćivanju, te kreiranju ekonomske i fiskalne politke u Federaciji BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o državljanstvu Federacije BiH. Potreba za donošenje ovog zakona je u tome što su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine definirana drukčija rješenja (uvjeti) u pogledu stjecanja državljanstva po osnovi naturalizacije, te nepostojanje uvjeta za prestanak državljanstva po sili zakona. Prema rješenjima predviđenim u Zakonu na razini BiH, postoji obaveza usuglašavanja Zakona o državljanstvu Federacije BiH s tim propisom.

Imajući u vidu da određene odredbe Zakona o državljanstvu BiH ne bi mogle biti primjenjivane prije nego što se Zakon o državljanstvu FBiH usuglasi s tim odredbama, ocijenjeno je kako postoje uvjeti za njegovo donošenje po žurnom postupku.

Kako je precizirano u Nacrtu novog zakona, svi državljani FBiH su samim time i državljani BiH. Osobama kojima prestane državljanstvo FBiH istodobno prestaje državljanstvo BiH, osim ako steknu državljanstvo Republike Srpske. Osobama s teritorija FBiH kojima prestane državljanstvo BiH istodobno prestaje i državljanstvo FBiH.

Državljanstvo FBiH stječe se podrijetlom, rođenjem na teritoriju FBiH, primanjem državljanina Republike Srpske u državljanstvo Federacije BiH, posvojenjem, naturalizacijom, te međunarodnim sporazumom, što je, kao i uslovi za prestanak državljanstva, detaljno razrađeno kroz odredbe Nacrta zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

Zаkоnski оkvir kојi urеđuје plаtni prоmеt niје unаprjеđivаn od 2001. godine, odnosno od prijеnоsа pоslоvа platnog prometa sa Zavoda za platni promet na komercijalne banke i Centranu banku BiH (početkom 2001. godine) i pоrеd prisutnih prоblеmа i nеdоstаtаkа u njеgоvоm funkciоnirаnju u prаksi. To je razlog zbog kojeg je Vlada FBiH danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu.

Ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa su, prema Prijedlogu zakona, banke sa sjedištem u Federaciji, podružnice banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo FBiH i drugi subjekti koji obavljaju poslove unutarnjeg platnog prometa za ovlaštene organizacije sukladno ovom zakonu.

Pored njih, Centralna banka BiH obavlja poslove unutarnjeg platnog prometa

JP BH Pošta d.o.o Sarajevo i Hrvatska pošta d.o.o Mostar, putеm svојih оrgаnizаcijskih diјеlоvа, mоgu u okviru poslova plаtnоg prоmеtа, primаti nаlоgе zа plаćаnjе оd fizičkih osoba, оbаvlјаti isplаtе fizičkim osobama zа rаčun pоslоvnih subјеkаtа i fizičkih osoba kоја imајu rаčunе kоd оvlаštеnih оrgаnizаciја, primаti uplаtе gоtоvоg nоvcа оd fizičkih osoba u kоrist rаčunа pоslоvnih subјеkаtа i fizičkih osoba kојe vršе plаćаnjа prеkо rаčunа, primаti uplаtе gоtоvоg nоvcа оd pravnih osoba (uplate pazara) u korist računa tih pravnih osoba otvorenih kod ovlaštenih organizacija, te prеuzimаti i оtprеmаti gоtоv nоvаc оvlаštеnim оrgаnizаciјаmа.

Ovo je usuglašeno na dva sastanka predstavnika Vlade FBiH, Centralne banke BiH, BH Pošte i Hrvatskih pošta, a nakon što je raniji Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu povučen iz parlamentarne procedure.

Nајznаčајniјe mаnjkаvоsti u оbаvlјаnju pоstојеćеg plаtnоg prоmеtа odnose se na nеuspоstаvlјеn sustav zа učinkovitu prisilnu nаplаtu s rаčunа dužnikа, оdnоsnо nаplаtu nа temelju sudskih rјеšеnjа i drugih ovršnih isprаvа, nаlоgа zа plаćаnjе zаkоnskih оbvеzа i јаvnih prihоdа, nаlоgа povjeritelja sukladno instrumеntimа osiguranja, dоspјеlih vrijednosnih papira, mјеnicа i оstаlih оsnоvа zа nаplаtu. To otеžаvа nаplаtu pоtrаživаnjа, a time se dоprinоsi finаnciјskој nеdisciplini. Na ovaj način se nе оsigurava zаštita povjeritelja, vеć dužnikа.

Stoga je novim zakonom nužno bilo rеgulirаti i unаpriјеditi pоstupаk prinudne nаplаtе i uspоstаviti mеhаnizаm kојi ćе, u situаciјi nеplаćаnjа оbvеzа, osigurati blоkаdu svih srеdstаvа nа dužnikovim rаčunimа dо kоnаčnоg izmirеnjа dugа.

Prеdviđеnо је dа svi nаlоzi zа prinudnu nаplаtu glаsе nа glаvni rаčun pоslоvnоg subјеktа i dоstаvlјајu sе nа izvršеnjе banci kоја ga vоdi. U nеdоstаtku srеdstаvа nа glаvnоm rаčunu, ta banka upućuје zаhtјеv drugim bankama zа blоkаdu svih rаčunа dužnikа u kоnvеrtibilnim mаrkаmа i dеvizаmа dо izmirеnjа dugа i dеblоkаdе rаčunа.

Rјеšеnjе za prisilnu nаplаtu smješteno je u оkviru pоstојеćеg sustava plаtnоg prоmеtа u pоslоvnim bаnkama, te nе zаhtiјеvа fоrmirаnjе nоvе instituciје kоја bi za to bilа zаdužеnа.

Prilikоm fоrmulirаnjа оdrеdaba Prijedloga zаkоnа o unutarnjem platnom prometu, sаglеdаnа је rеgulаtivа i dоbrа prаksа zеmаlја u оkružеnju i ugrаđеna su načela izvršеnjа prisilne nаplаtе, kојa su prilаgоđеna uvjetima dоmаćеg tržištа. Таkоđеr, ugrаđеnа su rјеšеnjа iz lеgislаtivе Еurоpskе uniје u оblаsti plаtnоg prоmеtа i zаštitе kоrisnikа оvih uslugа.

UREDBA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

Nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH donijela je danas Uredbu o stalnim sudskim tumačima. Na ovaj način su određeni uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se postavljaju za stalne sudske tumače i postupak postavljenja, njihova prava i dužnosti, način utvrđivanja nagrada i naknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja, vođenje imenika sudskih tumača. Novom uredbom, za razliku od ranije regulative, uređena je na jedinstven način oblast nesmetanog rada svih stalnih sudskih tumača postavljenih na teritoriji FBiH, uključujući rješavanje problema s kojima su se susretali stalni sudski tumači imenovani na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Nakon provođenja postupka imenovanja sudskih tumača po ranijoj Uredbi, uočene su određene nelogičnosti i poteškoće, a naročito u segmentu koji se odnosi na njihovo ponovno postavljenje, a bez provjere stručnog znanja, zatim obavljanje poslova na teritoriji FBiH, a ne samo na području kantona na kojem je sudski tumač imao prijavljeno prebivalište.

Ovom uredbom uređena su sva pitanja koja se tiču visoke stručne spreme, koja je u potpunosti usklađena sa ekvivalentnom stručnom spremom bolonjskog procesa, te visina naknada za prevod pismena, naknade za usmeno prevođenje, te naknade za tumače za gluhonijeme, samo gluhe i samo nijeme osobe.

UREDBA O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA PENZIJE ZA DOBITNIKE
NAJVIŠIH RATNIH PRIZNANJA KOJI NEMAJU LIČNI ILI FORMACIJSKI ČIN

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o načinu izračuna iznosa penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja koji nemaju lični ili formacijski čin.

Uredba, privremeno, do donošenja izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrđuje način izračuna iznosa penzije za korisnike povoljnije penzije koji su to pravo ostvarili kao dobitnici ratnih priznanja „Zlatna policijska značka-zvijezda“ i „Policijska medalja za hrabrost“, koji ne posjeduju lični ili formacijski čin (pripadnici službe državne bezbijednosti Republike Bosne i Hercegovine). Za određivanje iznosa visine penzije primjenjivat će se odredbe člana 6. stav 4. tačka b.) i stav 5. Zakona.

Uredba je donesena kako bi Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje bilo omogućeno da obračuna penzije za ovu kategoriju korisnika. Neime, Zakonom o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno­oslobodilačkog rata predviđen je obračun penzija na način da se jedinstvena osnovica množi sa koeficijentom ličnog/formacijskog čina, te umanjuje za nedostajući radni staž, a navedena kategorija nije posjedovala lični/formacijski čin.

IZJAŠNJENJA NA AMANDMANE I PRIJEDLOGE ZAKONA

Vlada FBiH danas se izjasnila o više amandmana na zakone koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri i o prijedlozima zakona koje su podnijeli zastupnici i delegati u domovima Parlamenta FBiH.

Između ostalog, Vlada je, uvidom u dostavljeni Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH koji je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirza Ustamujić, utvrdila da on predviđa normiranje novog krivičnog djela „nesavjesnog trošenja budžetskih sredstava“ i to kao novi član 383a.

Razmatrajući predloženo zakonsko rješenje, utvrđeno je da ono sadrži obilježja krivičnog djela opisanog u već propisanim krivičnim djelima i to u odredbama: člana 383. Zloupotreba položaja i ovlasti, člana 384. Pronevjera u službi, člana 385. Prevara u službi i člana 387. Nesavjestan rad u službi. Naime, navedene odredbe Krivičnog zakona Federacije BiH u potpunosti konzumiraju obilježja krivičnog djela iz predloženog teksta Zakona.

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU IZVRŠAVANJA POJEDINIH
RASHODA I IZDATAKA IZ BUDŽETA ZA 2014. GODINU

Federalna vlada donijela je danas Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Odlukom se obustavljaju izdaci i rashodi s pozicija transfera koji se realiziraju na temelju programa utroška sukladno članu 38. Zakona o izvršavanju ovogodišnjeg Budžeta FBiH, te na izdatke za nabavku stalnih sredstava i na ostala domaća pozajmljivanja.

Obustava se ne odnosi na obaveze koje se finansiraju iz namjenskih i donatorskih sredstava, te vlastitih prihoda i na „Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH”.

Na teret ovih pozicija budžetski korisnici ne mogu preuzimati obaveze u trajanju od 45 dana.

Nadzor nad primjenom Odluke obavljat će Federalno ministarstvo finansija, a za njenu realizaciju zaduženi su svi budžetski korisnici i ovo federalno ministarstvo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Današnja odluka donesena je u cilju uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta FBiH za 2014. godinu, a u skladu sa članom 36. Zakona o budžetima u FBiH.

FEDERALNI PRORAČUN U 2013. GODINI: VRAĆENO 217,4 MILIJUNA KM
VIŠE NEGO ŠTO JE IZNOSILO ZADUŽENJE INSTITUCIJA FBiH

Federalna vlada je usvojila i Parlamentu FBiH uputila Izvješće o izvršenju proračuna FBiH za 2013. godinu, u kojem se navodi da je od ukupno planiranih 2.214,2 milijuna konvertibilnih maraka prihoda, primitaka i financiranja, ostvareno 1.935,8 milijuna KM ili 87 posto.

Pri tome je od poreza ostvareno 1.262,4 milijuna KM, što je 65,2 posto ukupnih prihoda. Neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne…) ostvareni su s 274,4 milijuna KM, što je 14,2 posto ukupnih prihoda, dok su prihodi po osnovi financiranja Proračuna iznosili 399 milijuna KM, sa sudjelovanjem od 20,6 posto u ukupnom ostvarenju.

U odnosu na 2012. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe blagi porast od dva posto, odnosno za 35,8 milijuna KM.

U 2013. godini zabilježen je podbačaj prihoda od 13 posto u odnosu na planirane. Najveći pad od 39 posto, odnosno za 176,8 milijuna KM u odnosu na planirane, imali su neporezni prihodi.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci za 2013. godinu iznose 2.001,1 milijuna KM, što je 90 posto od planiranih Proračunom za 2013. godinu. Na gotovinskoj osnovi rashodi i izdatci iznose 1.738,2 milijuna KM, odnosno 87 posto ukupno obračunatih.

U odnosu na izvršenje u 2012. godini, rashodi i izdatci su veći za šest posto, odnosno za 122,5 milijuna KM, na što je izravno utjecalo dospijeće glavnice po zaduženju od Međunarodnog monetarnog fonda.

Kako je naglašeno, Federacija BiH je u 2013. godini vratila 217,4 milijuna KM starih dugova više nego što su se federalna institucije zadužile u toj godini, što je efekt zaduženja ove Vlade u prošloj godini, što se ocjenjuje pozitivnim.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi lani su iznosili 960,4 milijuna KM, unutar čega su najveći transferi bili za invalidnine (307,8 milijuna KM), za mirovinsko-invalidsko osiguranje (214,6 milijuna KM, od čega 24 milijuna KM za izmirenje duga) i za neratne invalidnine (112 milijuna KM).

Na ime subvencija je u 2013.godini isplaćeno 126,2 milijuna KM. Od toga se na poticaje za poljoprivredu odnosi 67 milijuna KM, transfer željeznicama 22 milijuna KM, poticaj za industriju i rudarstvo 28,1 milijuna KM, subvencije JP “BH Airlines” 2,7 milijuna KM, poticaj za veterinarstvo dva milijuna KM, te na transfer za razvoj, poduzetništvo i obrt 2,1 milijun KM.

O PRODAJI TREZORSKIH ZAPISA FBiH

Federalna vlada usvojila je i Parlamentu FBiH radi informiranja uputila Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa.

Radi se o aukciji održanoj 1. travnja 2014. godine, na kojoj je FBiH ponudila 1.500 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu (što ukupno iznosi 15.000.000 KM), s rokom dospijeća od 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 12 ponuda za kupovinu 3.481 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 34.810.000 KM.

Prihvaćeno je sedam ponuda putem kojih je prodano svih 1.500 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 15.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obujma emisije.

Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,8 posto na godišnjoj razini.
Kompletnu ponudu trezorskih zapisa kupio je bankarski sektor.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 1. listopada 2014. godine.

ODLUKA O NAPLATI NOVČANIH IZNOSA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku oktobra 2014. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“.

Prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, svake se godine na teritoriju Federacije prva sedmica u oktobru obilježava kao „Dječija nedjelja“. Ona je uvedena radi podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci.

Ovom odlukom utvrđeno je da će, za ovu namjenu, naplaćivani iznosi biti jedan posto na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, 20 posto na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa), jedan posto na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te jedan posto na prodatu video kasetu i nosač zvuka. Ova sredstva naplaćuju se na području kantona i uplaćuju u kantonalni budžet u roku od 15 dana po isteku oktobra, u skladu s Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriju Federacije BiH. Ovim propisom je određeno da kantoni utvrđuju način naplate navedenih novčanih sredstava, kao i način njihovog raspoređivanja. Kantonalne vlade su obavezane da Vladi Federacije BiH redovno dostavljaju izvještaje o ovim prikupljenim i utrošenim sredstvima.

SREDSTVA ZA ZDRAVSTVO

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva. Sredstva, u ukupom iznosu od 32.925.000 konvertibilnih maraka, bit će raspoređena za Program vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih osoba (5,5 miliona KM), Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (26 miliona KM), Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH (1.125.000 KM), te Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ (300.000 KM).

STVARANJE PREPOSTAVKI ZA POBOLJŠANJE POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vlada Federacije BiH upoznala se danas s Izvještajem svog Generalnog sekretarijata o izvršenim pripremama za utvrđivanje liste pravnih akata koji će se usvajati primjenom sveobuhvatne metodologije Projekta ukupnog razvoja (PUR).

Konstatirano je da je posebno značajno za realizaciju ciljeva koji se odnose na stvaranje pretpostavki za poboljšanje poslovnog okruženja u FBiH da primjenom sveobuhvatne PUR metodologije, uz podršku Projekta „Poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti na nivou Federacije BiH“, u 2014. godini budu analizirani Zakon o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH i Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Zaduženi su federalni ministar trgovine, federalni ministar prostornog uređenja, federalna ministrica okoliša i turizma i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuju radnu grupu koja bi, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC), primjenom PUR metodologije, pripremila analize s preporukama za unapređenje propisa iz ove oblasti.

PRENOS UPRAVLJANJA NAD DIONICOM „SARAJEVSKE OBILAZNICE“

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prenosu prava upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite nad izgrađenom dionicom „Sarajevske obilaznice“ LOT-1 Jošanica – Butila s petljom „Butila“ na Koridoru Vc, s JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

U obrazloženju odluke navodi se da su Autoceste Federacije BiH, Odlukom Vlade FBiH, imenovane za implementatora na izgradnji LOT-3 (LOT-3A i LOT-3B) „Sarajevske obilaznice”. Obzirom da su radovi na izgradnji LOT- 3 A u završnoj fazi, a u cilju uspostave normalnog funkcionisanja „Sarajevske obilaznice“, neophodno je staviti u funkciju i LOT-1, za čiju su izgradnju bile zadužene Ceste Federacije BiH.

Time se stvaraju pretpostavke za povećan promet vozila na naplatnim mjestima, što bi povećalo prihod od naplate cestarine, a saobraćaj u gradu bi bio znatno rasterećen.

U tom pravcu, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da imenuju zajedničku komisiju za preuzimanje dokumentacije projekta „Sarajevske obilaznice“ LOT-1 te da, u roku od sedam dana, podnesu kompletan izvještaj na temelju kojeg će Vlada FBiH donijeti odluku o prenosu izvršenih ulaganja.

O REALIZACIJI PROJEKATA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA

Vlada FBiH usvojila je danas nekoliko izvještaja Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji projekata iz nadležnosti ovog ministarstva. Između ostalog, usvojen je Izvještaj o realizaciji „Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom“ u BiH koji se finansira sredstvima Svjetske banke u iznosu od 40 miliona dolara, uz sufinansiranje BiH u iznosu od 3,5 miliona dolara. Riječ je o drugoj fazi uspješno realizovanog projekta Upravljanje čvrstim otpadom, a na osnovu naglašene potrebe vlada oba entiteta za nastavkom rješavanja ovog pitanja. U tom kontekstu istaknut je Izvještaj o realizaciji projekta izgradnje reciklažnog postrojenja u Mostaru.

Također, Vlada FBiH usvojila je izvještaje o Projektu „Šumska i planinska zaštićena područja“, u okviru kojeg su izvještaji o izradi i planova upravljanja u novim nacionalnim parkovima na području rijeke Une i prirodnim parkom Blidinje, o sanacija korita rijeke Plive i vodopada, kao i sanaciji i uređenju donjeg toka rijeke Trebižat – slapovi Kravice i Koćuša.

Vlada je usvojila i Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o revitalizaciji i sanaciji objekta Pašine tabije u Počitelju.

PROVEDBA PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

Vlada FBiH prihvatila je jučer prvo tromjesečno Izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina za razdoblje 23.9.2013.-31.12.2013. godine. Razvojni cilj Projekta je da pruži podpore razvoju održivog sustava registracije nekretnina s usuglašenim zemljišno-knjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima u Federacije BiH i Republike Srpske. Registri nekretnina pružaju podloge za zemljišnu administraciju i za uspostavu nacionalne infrastrukture prostonih podataka. Ukupna vrijednost Projekta za FBiH iznosi 11,6 milijuna takozvanih specijalnih prava vučenja (SDR), odnosno više od 17 milijuna dolara.

PODRŽANA INICIJATIVA

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje sredstava „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu u cilju pružanja finansijske podrške Savezu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH u sufinansiranju Projekta „IN – Implementacija Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Vlada je zadužila da zahtjev za izdvajanje sredstava, u iznosu od 20.428,39 konvertibilnih maraka, dostavi Federalnom ministarstvu finansija koje je zaduženo da, u skladu sa tim zahtjevom, za narednu sjednicu Vlade pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava.

O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na Okvirni plan za unaprjeđenje zdravstvene zaštite u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini, koji je sačinila Radna grupe formirana rješenjem ministra pravde Bosne i Hercegovine.

U ovom planu je konstatirano da su pritvorenici i zatvorenici izjednačeni u pravima na zdravstvenu zaštitu sa osobama u civilnoj zajednici.

Cilj rada ove radne grupe bio je da sagleda sadašnje stanje u oblasti zdravstvene zaštite zatvorske populacije kada je riječ o materijalnoj i kadrovskoj opremljenosti svih zatvora u BiH, te da predloži mjere za poboljšanje pojedinih rješenja i standardizaciju kada je riječ o medicinskoj opremi, broju i statusu medicinskog osoblja, adekvatnom prostoru i finansiranju zdravstvene zaštite u kazneno-popravnim zavodima.

Navedeno je da na nivou BiH postoji Pritvorska jedinica, a u entitetima ima ukupno 13 kazneno-popravnih zavoda, od čega sedam u FBiH i šest u RS-u. U entitetskim zavodima, osim krivičnih sankcija koje su izrekli entitetski sudovi, izvršavaju se i sankcije koje je izrekao Sud BiH.

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija BiH još nije izgrađen, a prema trenutnom statusu projekta, njegov završetak je planiran do kraja 2014. godine, navedeno je u ovom dokumentu.

O ZAGAĐENOSTI ZEMLJIŠTA DONJEG TOKA RIJEKE SPREČE

Vlada FBiH zadužila je danas Federalni zavod za agropedologiju da u donjem toku rijeke Spreče provede detaljna istraživanja i uspostavi trogodišnji monitoring stanja zagađenosti tla i biljnog materijala teškim metalima i organskim polutantima.

Naime, na ovom lokalitetu su, kao rezultat istraživanja zagađenosti zemljišta poplavljenih područja u Federaciji BiH koja je proveo Federalni zavod za agropedologiju u sklopu realizacije Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH, utvrđena određena zagađenja poljoprivrednog zemljišta.

PRIPREME ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, zaključila je danas Vlada FBiH, pripremiti zahtjev za odobrenje 20.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava na ime međunarodne konferencije “lzazovi u zapošljavanju u vrijeme ekonomske krize”, čiji je ovo ministarstvo organizator. Vlada je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da u organiziranju konferencije učestvuju s po 10.000 KM.

O PRIMJENI ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

Federalna vlada je na jučerašnjoj sjednici razmotrila Informaciju o primjeni Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, te zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi njegove izmjene i dopune kako bi bio usaglašen sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Pri tome će se voditi računa o organu nadležnom za odlučivanje o tome da li neko stanje, postupak ili radnja predstavlja kršenje odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, kao i o svakoj stvari u vezi sa implementacijom ovog zakona u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Ovo može biti povjereno Parlamentarnoj komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, koju bi imenovali domovi Parlamenta FBiH, s tim da bi stručne poslove za potrebe Komisije obavljali ili Službe Parlamenta FBiH ili Ured Komisije za odlučivanje o sukobu nadležnosti pri Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, ili Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

OSIGURATI SREDSTVA ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na području Federacije BiH u iznosu od 40.423.203 eura.

Federalna vlada je prihvatila i Informaciju o zajmu CEB-a kao osnovu za provođenje daljih aktivnosti na pripremi aranžmana implementacije ovog projekta.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je zaduženo da imenuje službenike koji će biti odgovorni za monitoring procesa nabavki, finansijsko upravljanje, te izvještavanje o implementaciji Projekta, i da zajedno s Ministarstvom finansija poduzme aktivnosti i mjere koje će osigurati da se ova kreditna sredstva koriste prema nalozima i instrukcijama ovlaštenih predstavnika ovih dvaju ministarstava.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena nakon usaglašavanja Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i definiranja konačnog aranžmana implementacije Projekta.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

RJEŠAVANJE STATUSA JAVNIH USTANOVA BiH U OBLASTI KULTURE

Federalni ministri obrazovanja i nauke Damir Mašić i kulture i sporta Salmir Kaplan informisali su danas Vladu FBiH o aktivnostima na rješavanju statusa javnih ustanova BiH u oblasti kulture, povodom čega će se premijer FBiH sutra pismom obratiti Vijheću ministara BiH.

Naime, Vlada Federacije BiH je 6. novembra 2013. godine uputila Vijeću ministra Bosne i Hercegovine zahtjev za rješavanje statusa javnih ustanova BiH u oblasti kulture u kojem je izvijestila Vijeće ministara BiH da je na 82. sjednici, održanoj 18. septembra 2013. godine, prihvatila Informaciju o stanju u kojem se nalaze ustanove kulture BiH te da je formirala Radnu grupu za izradu teksta nacrta zakona kojim bi se trajno riješilo pitanje osnivačkih prava i institucija kulture, kao i da je na 86. sjednici, održanoj 6. novembra 2013. godine prihvatila Prijedlog radne grupe za rješavanje statusa javnih ustanova BiH.

U istom zahtjevu Vlada FBiH je, zbog izuzetno teškog stanja u kojem se nalaze ustanove kulture, zatražila od Vijeća ministara BiH saglasnost za privremeno preuzimanje obaveza sufinansiranja i upravljanja ustanovama kulture BiH za institucije te zatražila da se zahtjev zbog potrebe planiranja i izrade budžeta za 2014. godinu cijeni hitnim. Također je iskazala spremnost da, ukoliko postoji potreba, ovlasti svoje predstavnike koji bi zajedno sa predstavnicima Vijeća ministara BiH, detaljnije razmatrali ovo pitanje, a u cilju trajnog rješavanja statusa svih ustanova kulture Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da se Vijeće ministara BiH već pet mjeseci nije očitovalo na ovaj zahtjev Vlade FBiH niti je informisalo Federalnu vladu da je poduzimalo bilo kakve korake na rješavanju njihovog statusa, kojim bi se makar i privremeno riješilo ovo pitanje, a uzimajući u obzir katastrofalno stanje u kojima se nalaze ove institucije, prije svega Zemaljski muzej BiH koji je zatvoren već godinu i po i rukovodeći se interesom zaštite državne imovine i kulturno-historijskog naslijeđa ove zemlje, Vlada FBiH je ocijenila da je dovedena u situaciju u kojoj je primorana da posegne za privremenim rješenjem kojim će makar i djelimično ublažiti stanje u ovim instutucijama, zaustaviti njihovo daljnje urušavanje te zaštiti kulturno, historijsko i naučno blago naše zemlje od propadanja.

Vlada FBiH ponovo je pozvala Vijeće ministara BiH da, zajedno rade na iznalaženju trajnog rješavanja statusa javnih ustanova u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini, ukoliko to smatraju potrebnim.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada utvrdila je danas mišljenje o Nacrtu odluke o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine za prezentaciju izvještaja po međunarodnim ugovorima multilateralnog karaktera iz nadležnosti rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH dala je saglasnost za objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, utvrdila kriterije za ovo imenovanje, te imenovala Komisiju za izbor.

Današnjim Rješenjem imenovana je Interresorna radna grupa za Program razvoja Srebrenice, koju čine Desnica Radivojević (predsjednik), Zukan Helez, Branka Đurić, Adil Osmanović i Salmir Kaplan(članovi).

Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv protiv korupcije, čime je umjesto Ivana Matešića u ovaj tim imenovana Jagoda Krdžović.

Vlada je podržala prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da za imenovanje u Upravni odbor Fonda za penzione rezerve Vijeća Evrope bude kandidiran direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić.

Nadzornom odboru JP Ceste FBiH data je saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave na period od šest mjeseci, i to Ivana Kreze za izvršnog direktora za tehničke poslove, a Draženke Vidović za izvršnog direktora za pravne  poslove.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close