Objavljen konkurs za članove Komisije za vrijednosne papire FBiH

U dnevnoj štampi danas je objavljen javni konkurs za izbor i imenovanje pet članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Osim opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati za ove pozicije moraju ispunjavati i posebne uslove.

Između sotalog, moraju imati VSS/VII stepen stručne spremne ili stručno obrazovanje bolonjskog sistema koje se vrednuje sa minimalno 240 ECTS ekonomske ili pravne struke i minimalno pet godina profesionalnog iskustva, moraju da posjeduju stručna i profesionalna znanja u obavljanju poslova,  da su na poslovima koje su dosad obavljali stekli visok ugled finansijskog ili pravnog stručnjaka, da posjeduju visoke moralne osobine, kao i da imaju sposobnost savjesnog, odlučnog, odgovornog i nepristranog obavljanja konkretne pozicije.
Takođe, kandidati moraju da poznaju propise iz oblasti tržišta kapitala, ne smiju biti međusobno u braku ili srodstvu u uspravoj liniji niti u pobočnoj liniji ili po tazbini zaključno sa trećim stepenom s ostalim članovima Komisije, niti smiju biti članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, nadzornog ili upravnog odbora preduzeća, banke, društva za upravljanje, investicionog fonda, penzionog fonda, osiguravajućeg društva ili profesionalnog posrednika u prometu vrijednosnih papira.
Takođe, kandidati ne smiju da obavljaju bilo koji drugi posao uz naknadu izuzev naučnih istraživakih i predavačkih aktivnosti, te ne mogu posjedovati, direktno ili indirektno, više od 5% vrijednosnih papira preduzeća, banke društva za upravljanje, invsticionog fonda, penzionog fonda, osiguravajućeg društva ili profesionalnog posrednika u prometu vrijednosnih papira.
Takođe, kandidati ne mogu obavljati dužnsot u političkoj stranci i ne mogu učestovati u političkim aktivnostima, te ne mogu obavljati djelatnost ili provoditi aktivnosti nespojive sa principom zaštite investitora ili nezavisnsoti Komisije.
Komisija za izbor će na osnovu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i Odluke o uslovima i kriterijima za izbor, sastaviti listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje. Kandidati s rang-liste sa užim izborom će biti pozvani na intervju.
Nakon obavljenih razgovora sa svim klandidatima, Komisija za izbor će predložiti rang-listu uspješnih kandidata predsjedniku Federacije BiH. Nakon toga, predsjednik Federacije BiH, uz saglasnost oba potpredsjednika donosi odluku o imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH koju dostavlja na potvrdu Parlamentu FBiH.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close