Novi javni poziv za istraživanje zlata u Bakovićima

Ministarstvo privrede Srednjebosanskog kantona poništilo je javni poziv za pondnošenje ponuda objavljen u septembru prošle godine za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju zlata na lokalitetu Bakovići u općini Fojnica.

Istovremeno, Ministarstvo je danas u dnevnoj štampi objavilo novi poziv u kojem se traže koncesionari samo za istraživanje zlata na lokalitetu Bakovići.
Prema ranijim medijskim napisima, javni poziv je poništen jer je bio u suprotnosti s odlukama Općinskog vijeća i komisije za dodjelu koncesija budući da je trebao biti raspisan samo za davanje koncesije na istraživanje a ne i za eksploataciju rudnika.
Prema novom javnom pozivu, koncesija za istraživanje zlata dodjeljuje se na rok od 3 godine, a koncesionar ima obavezu da provede geološka istraživanja, riješi imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed, pribavi sve potrebne dozvole i odobrenja za istraživanje zlata.
U javnom pozivu se navodi da jednokratna naknada za koncesiju istražnog prostora iznosi najmanje 200 KM po hektaru.
U finansijskom dijelu ponude ponuđači treba da dostave studiju o ekonomskoj opravdanosti, procjenu zaštite okoliša, izjava o roku u kojem će se izvršiti istraživanje, ponuda visine i načina plaćanja naknade za istraživanje zlata, pojedinačnu i ukupnu cijenu istražnih radova, dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima, ponuđene garancije za plaćanje naknade za istraživanje mineralne sirovine, kao i izjavu poslovne banke da ponuđač raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
U izboru najbolje pondude najviše će se vrednovati visina naknade za koncesiju.
Jednokratna naknada na ime katastarskog prihoda zemljišta koje je obuhvaćeno istražnim prostoromm (najmanje 200 KM po hektaru) donosit će 20 bodova, postotak prosječne cijene po toni iskopane rude (najmanje 3%) sa ponuđenom cijenom vrijednosti po toni rovne rude takođe će nositi 20 bodova. Rok završetka istražnih radova biće vrednovan sa 10 bodova.
Dokazi o osiguranim finansijskim sredstvima ponuđača će se vrednovati sa 30 bodova, vriejdnost investicije za istraživanje 10 bodova, zbrinjavanje okolinskih škodljivih materijala 10 bodova.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natječaja, dok će o mjestu i otvaranju ponuda ponuđači biti pismeno obaviješteni.

Koncesija za zlato i na području Gornjeg Vakufa

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni poziv i za dodjelu za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu Mačkara – Mračaj Gornji Vakuf/Uskoplje.
Koncesija za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala dodjeljuje se na 30 godina, a rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close