Nova vijećnička pitanja i inicijative

Vijećnici OV Visoko na 9. Sjednici OV imali su 24 tačke o kojima su raspravljali, ali obzirom da nije bilo mnogo spornih tačaka, zasjedanje nije bilo maratonsko, kao što se očekivalo.

(ban.ba)

Na početku sjednice novi vijećnik Zlatko Handžić i svečano je preuzeo vijećničku funkciju koju je dobio odlaskom Mirze Ganića na kantonalni nivo.

Kao što smo već i pisali, najviše pažnje izavala je 4. tačka – Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko, o čijem toku i rezultatu smo već izvijestili.

Rad vijećnika i njihova odgovornost prema građanima koji su ih birali mogu se pratiti i kroz postavljena vijećnička pitanja i inicijative, a ovo su vijećnici postavili na 9. Sjednici:

Dževad Fejzić (SDA) napomenuo je problem koji stvaraju oborinske vode u Muhašinovićma i Topuzovom Polju, te pozvao na rješavanje ovog, prije svega, sigurnosnog problema.

Dalibor Tomičić (SDP) postavio je dva vijećnička pitanja: 1. Da li je Općina Visoko raspisala sve javne pozive vezane za transfere iz budžeta Općine Visoko za 2013. i koliko je sredstava izdvojeno na osnovu istih? 2. Koliko je Općina Visoko aplicirala projekata u 2013. ka višim nivoima vlasti?

Inicicjativa: Da se iz sredstava planiranih budžetom za 2013. pod nazivom „Prihodi od učešća dobiti javnih preduzeća“ izdvoji iznos od 100.000 KM, te napravi projekt subvencioniranja malim preduzećima.

Adnan Frljak (SDA) uputio je pitanje Željeznicama FBiH o prijelazima preko pruge a koja nemaju signalizaciju, a dodatni problem je korov oko pruge.

Zijada Smailagić (SDA) uputila je pitanje Kantonalnoj direkciji za ceste: Kada kanite sanirati oštećenja na lokalnom putu Dobrinje-Buzići, koja su nastala u toku korištenja ovog puta za vrijeme izvođenja radova na mostu u Dobrinju?

Također, vijećnica Smailagić interesuje se za saniranje trake na dijelu puta prema Vratnici.

Mirnes Fatić (BPS) imao je dva pitanja: 1. Zašto je uklonjena fontana ispred džamije i OŠ „Kulin-ban“;

2. Šta je sa sredstvima koja je odobrila Federalna vlada za izgradnju puta Visoko-Sarajevo preko Kralupa?

Inicijativa vijećnika Fatića je da se raspiše konkurs i dodjele sredstva za plasteničku proizvodnju.

Halim Dervišević (BPS): U kojoj je fazi izrada projekta za novu ulicu u Naselju Luke? i drugo: Da li su za sanaciju lokaliteta Mile u ovoj godini planirana sredstva ili odobrena sa bilo kojeg nivoa vlasti i da li će se ove godine izvoditi ikakvi radovi na pomenutoj lokaciji?

Derviševićeva inicijativa odnosi se na izmještanje kladionica na zakonski propisanu udaljenost od obrazovnih ustanova.

Elvir Špiodić podnio je inicijativu da Općina Visoko u okviru svojih finansijskih mogućnosti izdvoji materijalna sredstva za pomoć bolnici u Bihaću koju je zahvatio požar te su nastale ogromne materijalne štete. Obzirom da se radi o hitnom djelovanju, vijećnici su inicijativu prihvatili odmah te se realizacija očekuje već naredne sedmice.

Špiodić je postavio i dva vijećnička pitanja:

  1. Ima li Centar za socijalni rad Visoko precizan podatak o broju neuračunjivih osoba i psihopata, osoba koje se liječe i kojima je izrečena mjera liječenja u ustanovama, i zamolio  da se podatak prezentira u brojkama.
  2. Ima li na području općine Visoko postoji baza podataka, odnsono evidencija pasa kućnih ljubimaca i koje je njihovo brojno stanje?

Izet Smajević (SBiH) pitao je u kojoj fazi je posao na pripremi izmjenjenog Statuta općine Visoko i kad će prva forma tog dokumenta biti upućena na Vijeće? I drugo pitanje: Koja vijećnička pitanja su postavljena i koje vijećničke inicijative su pokrenute u mandatu ovog OV a da to nije obrađeno i upućeno OV na razmatranje? Pitanje je upućeno načelnici s zahtjevom o podacima ko je postavio pitanje ili pokrenuo inicijativu, kada i razlog zašto nije obrađeno.

Vahid Ramić (SBB) dao je podršku blokadi puta u Seoči ističući kako je put neuvjetan i kako bi se polijevanje zbog prašine moralo vršiti češće. Njegova inicijativa upućena je Općini da se raspiše javni konkurs za prijem ekoloških policajaca zbog provođenja komunalnog reda.

Muhamed Husić (SDP) aktualizirao je pitanje izgradnje rukometnog igrališta na stadionu Luke, a drugo pitanje bilo je: Zašto Općina ne povlači sredstva odobrena od Fonda za zaštitu okoliša FBiH?

Husićeva  inicijativa je da nadležna služna načini projektnu dokumentaciju za uređenje šetališta uz rijeku Bosnu od Gimnzije do mosta u Podvanju.

Dejan Šćepanović (SDP): Da li je nadležna služba izvršila rangiranje projekata po javnom pozivu za kulturu i sport, ako jeste – kada će biti objavljeni rezultati?

Nevzeta Begić (SBB) pitala je kada će komunalna i građevinska inspekcija naložiti vlasnicima RK Vema da izvrše uređenje prostora oko ove zgrade, kao i vlasnicima objekata u Ulici Branilaca čija je izgradnja obustavljena, ali neuređenost objekta ugrožava sigurnost građana.

Jasmin Omanović (SBB): Šta su nadležne općinske službe preduzele po pitanju učestale krađe šahtova i slivnika i koliko je projekata aplicirano prema Općini, počevši od 1.1. 2013. i koji su projekti i sa koliko je Općina projekata aplicirala na kantonu.

Mirela Ahmić pitala je postoje li planovi za saniranje sale Partizan.

Mirza Omanović (SDA) uputio je inicijativu da se objavi javni poziv za izbor najboljeg i najfunkcionalnijeg rješenja za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnice i objekata užeg gradskog jezgra, te da tri najbolja prijedloga budu dostavljena Vijeću na dalje razmatranje i usvajanje. Ovim bi se definisalo saobraćajno rješenje u centru grada čime bi se krenulo u realizaciju unapređenja pješačkih trotoara, pješačkih zona i kompletnog gradskog jezgra.

Zerdo Aida (SDA): Zašto u ZDK nema uposlenih socijalnih radnika u školama a toliko je problema sa kojima se učenici i njihovi roditelji susreću, dok se u drugim kantonima upošljavanje socijalnih radnika u odgojno-obrazove ustanove pokazalo kao učinkovitim. Također je vijećnica naglasila važnost postavljanja branika na Bucima.

Vijećnici su najvećim dijelom zadovoljni odgovorima koja su dobili za pitanja na prehodnoj sjednici, s tim da još uvijek ima vijećnika kojima odgovori nisu dostavljeni kao i nerealiziranih inicijativa, posebno kada se radi o vijećnicima opozicionih stranaka, a što dovodi do čestih kritika upućenih na rad općinskih službi.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close