Naša stranka Visoko: Neophodnost rasterećenja preivrede

Nije tačno da se svi u vlasti prave ludi. Neki su prirodno obdareni…
Božić B. – aforizam

Naša stranka već dugo vremena upozorava na glomaznost javnog sektora u Bosni i Hercegovini i ukazuje na višak zaposlenih u svim oblastima koje se finansiraju javnim sredstvima. Državno zapošljavanje postalo je u Bosni i Hercegovini najatraktivniji biznis i odavno se u kuloarima licitira sa ciframa koje se daju u „sigurne ruke“, a u svrhu udomljavanja nekoga na budžet. Stoga i dobar dio stanovnika, posebno mlađe populacije i fakultetlija, u podsvijesti očekuje da nađe mjesto u državnoj administraciji, lokalnoj samoupravi, javnom preduzeću ili nekom sektoru usluga koji je pod patronatom države. Takva očekivanja ubijaju privatnu inicijativu i navikavaju građane na zabludu da je moguć svijet bez rizika. Stanje u kome država zapošljava sve više, a privatni sektor sve manje, napravilo je od nezaposlenosti jedan od najznačajnijih ekonomskih i socijalnih problema u ovoj državi. Javni sektor je postao pretežak fiskalni teret privatnom sektoru i da bi se ovakav administrativni aparat mogao izdržavati, potrebno je ostvariti budžetske prihode, odnosno držati stope poreskih opterećenja na nerealno visokom nivou i čak ih i povećavati. Opterećenje na bruto plaće u Bosni i Hercegovini je cca 70% i uz tako velike troškove, sve je manji broj poslodavaca koji prijavljuje svoje radnike, čime država evidentno gubi prihode.

Osnovno nastojanje kroz utvrđenu politiku Naše stranke je da poreska i druga opterećenja smanji na 40% bruto plate, što je jedino moguće uz smanjenje državne potrošnje i opštu poresku reformu. Jasno je da će smanjivanje poreza i doprinosa za posljedicu imati smanjenje javnih prihoda, ali isto tako ističemo da će se nedostajući prihodi u potpunosti nadoknaditi i povećati novim zapošljavanjem, podstaknutim povoljnim poreskim stopama i kroz odgovornu fiskalnu politiku, koja podrazumijeva efikasniju javnu potrošnju i uštede u raspolaganju javnim resursima. U Bosni i Hercegovini se mora prestati sa strategijom da se država pojavljuje kao poslodavac i kroz to se nameće njen osnovni zadatak, da stvori fleksibilnije uslove za zapošljavanje i snizi poreze na rad, kako bi se smanjila visoka nezaposlenost.

Jedan od osnovnih zadataka iz oblasti radnog zakonodavstva je da se omogući brže zapošljavanje i otpuštanje radnika, jer poslodavac koji ne može da otpusti radnika, neće htjeti ni da ga formalno zaposli. Naime, povećanje zapošljavanja u privatnom sektoru moguće je uz fleksibilnije i savremenije radno zakonodavstvo, a praksa pokazuje da su uslovi legalnog zapošljavanja veoma rigidni i neprilagodljivi u aktuelnom trenutku, jer poslodavci preuzimaju veliki rizik i trošak zapošljavanja, bez mogućnosti da se prilagode tržišnim promjenama, što ih odvraća od novog zapošljavanja ljudi.

Naša stranka smatra da bi se kroz sljedeće promjene umnogome poboljšao privredni ambijent i svorili potrebni uslovi za održivo zapošljavanje :

– omogućiti poseban radni status na određeno vrijeme za mlade do 30 godina uz plaćanje nižih poreza i doprinosa,

– omogućiti duži dozvoljeni period rada na određeno vrijeme,

– ukinuti načelo jednake zarade za jednaka radna mjesta u sistematizaciji i omogućiti tržišno formiranje ukupnih naknada za rad na tržištu;

– omogućiti plaćanje otpremnina na rate,

– nezakonito otpušten radnik mogao bi da bira otpremninu ili vraćanje na posao, umjesto dosadašnjeg direktnog ponovnog zapošljavanja,

– omogućiti poslodavcima preraspodjelu radnog vremena zaposlenika u periodu od godinu dana za sezonske radnike i kraći obavezan najmanji godišnji odmor.

Uz ovaj akutni problem postoji i niz drugih nedorečenosti, koje se odnose na nefunkcionalno privredno pravo i stečajni zakon, autarhičnost privrede, korupciju i kriminal, što se reflektuje na neodrživost razvoja privatnog sektora. Vladavina prava, poštovanje zakona, transparentne javne nabavke, otvaranje privrede, neki su od odgovora koji bi omogućili bolje privredno okruženje koje može da stvori nova radna mjesta u privatnom sektoru.

Budimo aktivni u stvaranju novog bosanskohercegovačkog prosperitetnog društva i podržimo ekonomski program Naše stranke koji promoviše slobodnu preduzetničku inicijativu i ispoljavanje kreativnih potencijala, ali i insistira na pratećoj legislativi za održivost preduzetništva.

Suad Slipčević

kandidat Naše stranke

za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close