Na prodaji 100% državnog kapitala u Šipad Vranici Fojnica

Agencija za privatizaciju Srednjebosanskog kantona objavila je javni poziv za prodaju državnog kapitala društva Šipad Vranica Fojnica metodom tendera u velikoj privatizaciji.

Na prodaji je 100 posto državnog kapitala u kompaniji u nominalnom iznosu od 3.581.529,00 KM.

Već duže vrijeme poduzeće Šipad Vranica je neaktivno i ne bavi se temeljnom djelatnošću proizvodnjom namještaja.
Ovo društvo je jedan od utemeljitelja preduzeća Šipad Fojnica d.o.o. Fojnica u kojem ima udio od 46,60% ukupnog kapitala. Šipad Fojnica je u stečajnom postupku.
Općina Fojnica vodi aktivnosti radi oduzimanja i trajnog prava korištenja zemljišta preduzeća Šipad Vranica.
Rješenjem Općinskog suda u Kiseljaku od 31.5. 2013. godine određena je ovrha na nekretninama koje su upisane na lokaciji kompanije, a Agencija za privatizaciju je na ovo rješenje uložila prigovor.
Prilikom odobravanja početnog bilansa 2007. godine preduzeće je imalo 125 radnika, a sada ih ima 25, dok za ostale radnike u evidennciji preduzeća nema podataka da li im je i na koji način prestao radni odnos.
Od potencijalnih kupaca tražit će se zadržavanje 25 uposlenih radnika najmanje tri  godine od dana potpisivanja ugovora i zadržavanje u radnom odnosu svih radnika za koje se eventualno naknadno utvrdi da im nije prestao radni odnos u preduzeću, odnosno radnika za koje se eventualno utvrdi da su ostvarili to pravo na osnovu člana 143. Zakona o radu. Takođe, tražit će se upošljavanje novih radnika,  investiranje u minimalnom ukupnom iznosu od 900.000,00 KM u naredne tri  godine od čega u građevine minimalno – 200.000 KM, u opremu minimalno 200.000 KM, te u obrtna sredstva minimalo 500.000 KM. Takođe, prilikom vrednovanja ponuda uzmit će se u obzir i ponuđena cijena.
Ponude se podnose do 4.11. 2013.godine do 16 sati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close