Na području općine Visoko proglašeno stanje prirodne i druge nesreće

Općinska načelnica, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Visoko, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području općine Visoko uslijed prirodne nesreće-poplave.

U prilogu kompletan tekst Odluke

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, od prirodnih i drugih nesreća ( „Sl.novine FBiH“, br.39/03, 22/06 i 43/10 ) , člana  9. stav 4. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Visoko ( „Službeni glasnik općine Visoko“, br.6/08 ) i  člana 33. Statuta općine Visoko („Sl.glasnik općine Visoko“, br.1/11 i 8/ 13), Općinska načelnica Visoko , na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Visoko,  d o n o s i

                                                                 O D L U K U

o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području općine Visoko

I

            Utvrđuje se postojanje prirodne nesreće prouzrokovane obilnim padavinama, poplavama i odronima zemljišta na području općine Visoko od 14.05.2014.godine.

II

            U cilju zaštite i spašavanja ljudi odmah izvršiti aktiviranje Općinskog štaba civilne zaštite, radi rukovođenja akcijama  civilne zaštite na području općine.

            Prioritetni zadaci štaba su :

–          odmah izvršiti  procjenu novonastale situacije na području općine Visoko,

 –          prema Općinskom planu u svim općinskim službama, javnim preduzećima i ustanovama, odmah uvesti neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Općinskog štaba civilne zaštite

–          u skladu sa Općinskim planom i zahtjevima sa ugroženih područja zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih službi zaštite i spašavanja , te jedinica civilne zaštite, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana, radi pružanja pomoći na ugroženom području.

III

            Zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da u skladu sa Općinskim planom i važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

IV

            Obavezuju se svi rukovodioci općinskih službi za upravu, rukovodioci javnih preduzeća, ustanova  i drugih pravnih lica,  kao i građani općine Visoko da osiguraju provođenje naredbi Općinskog štaba civilne zaštite u pružanju pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snabdijevanju stanovništva životnim namirnicama, higijenskim potrepštinama , te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika.

V

            Prestankom razloga za njeno donošenje, ova Odluka će biti stavljena van snage.

VI

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, ista će biti objavljena u Službenom glasniku općine Visoko.

Broj: 01/2-02-574/14.

Datum: 15.05-2014.godine

                                                                 OPĆINSKA NAČELNICA

                                                                        Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close