Konkurs za koordinatora omladinskih selekcija

Na osnovu odredaba Statuta NK „Bosna“ Visoko, te na osnovu ukazane potrebe i odluke Upravnog odbora kluba, NK „Bosna“ Visoko objavljuje KONKURS za imenovanje koordinatora omladinskih selekcija.

1. Predmet konkursa je izbor koordinatora omladinskih selekcija

2. Pravo učešća

Opći uslovi

-Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

-Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca)

Posebni uslovi

-Profi nogometna licenca ili završen Fakultet sporta i tjelesnog odgoja ili završena Viša trenerska škola

-Plan i program rada za četiri godine

-CV

3. Sadržaj prijave

Da bi se prijava uzela u razmatranje kao potpuna, kandidati moraju dostaviti pored općih i posebnih uslova, i sljedeća dokumenta: kopija lične (osobne) karte.

Konkurs ostaje otvoren do 04.08.2013. godine. Potpune prijave slati u zapečaćenoj koverti na adresu NK „Bosna“ Visoko, stadion Luke ili direktno u klupske prostorije na naznačenoj adresi, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close