Odvoz komunalnog otpada za korisnike Gradske vodovodne mreže izvan Gradskog područja Visoko

1 . Odlukom o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike Gradske vodovodne mreže izvan Gradskog područja Općinskog vijeća Visoko, u naseljima izvan Gradskog područja a koja su u sistemu gradske vodovodne mreže, pokreće se organizovano prikupljanje komunalnog otpada, putem adekvatnih posuda za smeće.

U PRVOJ FAZI ovaj Projekat se odnosi na područja:
MULIĆI, BOSNIĆI, GORNJE I DONJE TOPUZOVO POLJE

2. Odvoz komunalnog otpada vršit će JKP „VISOČICA“ d.o.o. Visoko .

3. Visina naknade za odvoz komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže iz mjesta navedenih u tačci 1. ovog Obavještenja, određena je važećom Općinskom odlukom o visini cijena, broj :01/1-02-255/08 od 31.07.2008. godine, ista će se obračunavati u skladu sa odredbama Općinske odluke o komunalnom redu, broj 3/012 te, kao takva, ista biti iskazana na sadašnjim računima za vodu.

4. Posude za otpad za korisnike usluga naprijed navedenih naselja ,obezbijedit će Općina Visoko iz donatorskih sredstava koje je obezbijedila Švedska organizacija SIDA, a na način da nosioci domaćinstava sa tih područja dođu u JKP „VISOČICA“ d.o.o. Visoko, Sarajevska broj 6, radi potpisivanja Ugovora o preuzimanju posude – kante /BESPLATNO/.

Potpisnicima takvih Ugovora posude će, od strane ovog Preduzeća, biti ispostavljene na kućnu adresu.
Ne potpisivanje Ugovora i ne preuzimanje posude-kante,ne oslobađa korisnike od plaćanja odvoza komunalnog otpada. U tom slučaju, isti mogu, sebi sami, da obezbijede odgovarajuće kante za odlaganje otpada .

5. PROBNI ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA NAVEDENA PODRUČJA, BEZ FAKTURISANJA NAVEDENE USLUGE, JKP „VISOČICA“ d.o.o. VISOKO PROVEST ĆE U DANE: 20.08.2013 i 27.08.2013. godine /UTORAK/

visoko-jkp-visocica-kamion1

REDOVAN ODVOZ KREĆE U MJESECU SEPTEMBRU, 2013. GODINE ZA KOJI MJESEC ĆE BITI I ISPOSTAVLJENE FAKTURE

Ovom Odlukom obuhvaćena su i ona domačinstva koja se nalaze u navedenim zonama vodosnabdijevanja, a nisu prikljućena na Gradsku vodovodnu mrežu.

U tom smislu, p o z i v a j u   se svi dosadašnji a i budući korisnici komunalnih usluga sa navedenih područja da po ovoj OBAVIJESTI, a najdalje do 20.08.2013. godine dođu u JKP „VISOČICA“ Visoko /Sarajevska broj 6 , radi potpisivanja Ugovora o preuzumanju kante.Sa sobom ponijeti ličnu kartu radi identifikacije s tim što dosadašnji korisnici vodovodne mreže, pored lične karte, trebaju ponijeti i račun od vode radi usporedbe njegove, dosadašnje Šifre korisnika.

Svi navedeni korisnici ,u dane određenog odvoza komunalnog otpada , dužni su posude za otpad da stave na adekvatno mjesto, pored puta, dostupno za istresanje .

Dobra saradnja – kvalitetan posao!

vipromo.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close