Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja općine Visoko u akademskoj 2015/2016. godini

K O N K U R S

Za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja općine Visoko u akademskoj 2015/2016. godini, stipendirat će se 

a) 3 (tri) studenta I godine (dva studenta društvenog smjera i jedan student prirodnog smjera),

b) 3 (tri) studenta II godine (dva studenta društvenog smjera i jedan student prirodnog smjera),

c) 4 (četiri) studenta III godine (dva studenta društvenog smjera

i dva studenta prirodnog smjera),

d) 4 (četiri) studenta IV godine (dva studenta društvenog smjera

i dva studenta prirodnog smjera),

e) 3 (tri) studenta V godine (dva studenta društvenog smjera i jedan student prirodnog smjera),

f) 1 (jedan) student VI godine (prirodnog smjera).

  1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove:

a)     Da su državljani Bosne i Hercegovine,

b)     Da imaju prebivalište na području općine Visoko,

c)     Da su redovni studenti I i II ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na način finansiranja (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući),

d)     Nadareni studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim i takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocijena 5 iz IV razreda srednje škole.

Nadareni studenti II i starijih godina društvenog smjera koji će svoj izvanredni uspjeh u školovanju dokazati prosjekom iz prethodne akademske godine školovanja, odnosno minimalnim prosjekom ocjena od 8,50.

Nadareni studenti II i starijih godina prirodnog smjera koji će svoj izvanredni uspjeh u školovanju dokazati prosjekom iz prethodne akademske godine školovanja, odnosno minimalnim prosjekom ocjena od 8,00.

 

  1. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

–        studenti koji nemaju prebivalište na području Općine Visoko,

–        studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih godina,

–        studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija,

–        studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

  1. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

–        Prijava prebivališta,

–        Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta s obaveznom naznačenom ciklusu studija i semestra,

–        Svjedodžbe I-IV rared srednje škole i završnu diplomu (za studente I godine I ciklusa studija),

–        Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa),

–        Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom,

–        Uvjerenje – diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entiteskom, državnom  međunarodnom, internacionalnom takmičenju,

–        Izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerena u šalter sali Općine).

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close