M plusOglasiVisoko

Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima – 2019/2020.

Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima sa područja Grada Visoko za akademsku 2019/2020. godinu. 

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja Grada Visokog u akademskoj 2019/ 2020. godini, broj 01/2-02- 1262/19 od 06.11.2019. godine Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

 K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja Grada Visoko u akademskoj 2019/2020. godini

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove :

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području Grada Visoko;

c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na

način finansiranja ( redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni

samofinansirajući);

d) studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i

uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim i

takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocijena 5 od I – IV razreda srednje škole);

e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom ocjene od 9,00

tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom.

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

– studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih

godina;

– studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;

– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 – Prijava prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)

– Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu

redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;

– Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)

– Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom

državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa

izvedenom prosječnom ocjenom;

– Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim

ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– Ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Konkurs je otvoren do 21.11.2019.godine, do 16 sati.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „ Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja Grada Visoko“, najkasnije do 21.11.2019.godine do 16:00 sati.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close