Kompanije utrošile grant sredstva, a nisu zaposlile povratnike

Kompanije koje su koristile grant sredstva Vlade FBiH odobrena u saradnji sa Ziraatbank BiH za projekte održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske nisu izvršile preuzetu obavezu zapošljavanja novih radnika – povratnika, navode revizori u izvještaju o radu federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
Za realizaciju Programa bilo je predviđeno ukupno 14 miliona KM, od čega 8 miliona KM za Projekat „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“, u okviru kojeg se milion KM odnosi na Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.
U 2012. godini Vlada FBiH je odobrila grant sredstava kompanijama Z.D.I. Produkt d.o.o. Široki Brijeg-Podružnica Laktaši u iznosu od 450.000 KM i Sloga Lagerfeld d.o.o. Vukosavlje u iznosu od 261.428 KM.
Odlukom Vlade FBiH jula 2013. godine odobrena je i isplata preduzeću DI&DE Delić d.o.o. Bihać u iznosu od 450.000 KM, od čega se iznos od 288.572 KM odnosi na sredstva ovog Ministarstva čime je u potpunosti odobren predviđeni iznos sredstava u vrijedosti od 1.000.000 KM.
Prema prezentiranoj dokumentaciji Vlada FBiH je 30. januara 2014. godine donijela zaključak kojim je usvojila informaciju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava po programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“ o provedenom monitoringu do 19.12.2013. godine.
Uvidom u dokumentaciju konstatovano je da Sloga Lagerfeld d.o.o. Vukosavlje nije ispunio preuzetu obavezu zapošljavanja 20 novih radnika – povratnika, obzirom da je 16 od 20 novouposlenih radnika zasnovalo radni odnos prije potpisivanja navedenog ugovora, kao i da za njih nije prezentirana dokumentacija iz koje bi se moglo potvrditi da oni imaju priznat status povratnika.
Korisnik Z.D.I. Produkt d.o.o. Široki Brijeg, također nije ispunio preuzetu obavezu zapošljavanja 18 novih radnika – povratnika zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata na javni konkurs i zbog neispunjavanja traženih uslova.
S ciljem izvršavanja navedene obaveze Z.D.I. Produkt je 08.05.2014. godine Ministarstvu dostavio molbu za produženje roka prijema zaposlenika od 6 mjeseci, a molbu je Ministarstvo proslijedilo radnoj grupi Vlade FBiH 14.05.2014. godine.
Preduzeće DI&DE Delić d.o.o. Bihać je 03.12.2013. godine zaključilo ugovor o namjenskom korištenju grant sredstava, kojim je, između ostalog, predviđeno da u roku od 6 mjeseci zaposli 30 novih radnika, od kojih 20 povratnika.
U navedenoj Informaciji Komisije nisu date preporuke a Vlade FBiH ju je usvojila u predloženom tekstu bez donošenja zaključaka.
Imajući u vidu ove podatke, revizori nisu mogli potvrditi da su korisnici grant sredstava za projekte održivosti povratka za 2012. godinu u RS-u izvršili preuzetu obavezu zapošljavanja novih radnika – povratnika.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close