Javni poziv: Projekt „Razvoj savremene proizvodnje jagodičastog voća …”

Projekt „Razvoj savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima na području općine Visoko“


Na osnovu strateških ciljeva Općine Visoko koji se odnose na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta, podsticanja samozapošljavanja i privatne inicijative, a u cilju implementacije programa „Razvoja savremene proizvodnje jagodičastog voća“, te na osnovu sporazuma o poslovno – tehničkoj saradnji između Općine Visoko i kompanije „Frutti-Funghi“ d.o.o Visoko kojim se definišu međusobna prava i obaveze u realizaciji pomenutog programa a sve u cilju zapošljavanja ruralnog stanovništva, Općina Visoko raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir korisnika Projekta „Razvoja savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima na području općine Visoko“

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Realizacija ovog programa podrazumjeva organizaciju i proširenje proizvodnje plodova odabranih kultura iz grupe „jagodičasto voće“ (malina, kupina, borovnica i jagoda) te njihov plasman na domaće i izvozno orijentisano tržište od strane kompanije „Frutti-Funghi“ d.o.o Visoko. Ovaj program osmišljen je tako da se razvoj proizvodnje plodova na području općine Visoko bazira na lokalnoj produkciji sadnog materijala u okviru kompanije „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko koja posjeduje rasadnički kapacitet u saradnji sa općinom Visoko kao partnerom/sufinansijerom projekta koja se obavezuje da će ove i u naredne četiri godine planirati sredstva za realizaciju ovog projekta i izvršiti odabir korisnika na osnovu javnog poziva, mišljenja komisije i sačinjene rang liste, a na osnovu propisanih kriterija. Kompanija „Frutti-Funghi“ se obavezuje da će finansirati troškove podizanja zasada u sredstvima neophodnim za zasnivanje istih koji uključuju ali se ne ograničavaju na sadnice, prehranu, zaštitu zasada, sistem za navodnjavanje, stručnu i savjetodavnu pomoć u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM beskamatno po korisniku za minimalno jedan dunum ili maksimalno dva dunuma zemljišta ovisno o vrsti odabrane kulture iz grupe „jagodičasto voće“ koja će biti zasađena (minimalno 1 dunum zemljišta za sadnju jagode ili maksimalno 2 dunuma zemljišta za sadnju maline, ili 1 dunum maline i 0,5 dunuma jagode) gdje svaka od pomenutih varijanti podrazumjeva troškove u iznosu od 1.500 KM do 3.000,00 KM. Odabrani korisnici će po prispjeću roda odnosno nakon proteka perioda od 12 mjeseci ili 24 mjeseca od zasnivanja zasada (ovisno o vrsti odabrane kulture iz grupe „jagodičasto voće“) izvršiti povrat beskamatnih kreditnih sredstava Nosiocu projekta – kompaniji „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko u proizvedenoj vrsti odabrane kulture jagodičastog voća čija protuvrijednost iznosi ukupno 3.000,00 KM. Ovaj program ima za cilj zapošljavanje ruralnog stanovništva direktno i indirektno, odnosno povećanje broja radnih mjesta, povećanje i proširenje proizvodnje jagodičastog voća, povećanje  površina plantaža jagodastog voća, proširenje postojećih kapaciteta i poboljšan kvalitet domaćih proizvoda, održiv razvoj, povećanje izvoza te povećanje konkurentnosti.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće uslove navedene u nastavku teksta javnog poziva. Maksimalni broj koji će biti odabrani putem javnog poziva je 100 korisnika.

 1. PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU
 2. Podnositelj/ka ima prebivalište na području općine Visoko;
 3. Podnositelj/ka mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1000 m² zemljišta i maksimalno 2000 m² zemljišta (minimalno 1000 m² zemljišta za uzgoj jagode ili maximalno 2000 m² zemljišta za uzgoj maline ili 1,5 dunuma zemljišta za sadnju 1 dunuma maline i 0,5 dunuma jagode);
 4. Podnositelj/ka trebaju imati obezbijeđen pristup vodi za navodnjavanje zasada (česma, bunar, potok)
 5. Podnositelj/ka se obavezuje da će dobijenu količinu jagodičastog voća, po prispjeću roda odnosno nakon proteka perioda od 12 mjeseci ili 24 mjeseca od zasnivanja zasada, dati na otkup i izvršiti povrat beskamatnih kreditnih sredstava Nosiocu projekta – kompaniji „Frutti-Funghi“ d.o.o. Visoko u proizvedenoj vrsti odabrane kulture jagodičastog voća.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. Popunjen obrazac za prijavu;
 2. Kopija lične karte – ovjerena;
 3. Dokaz o vlasništvu/posjedu nad parcelom (ZK izvadak ili posjedovni list) ili:

Ø  Ugovor o zakupu sa ZK izvadkom na period od 10 godina za proizvodnju maline odnosno na 3 godine za proizvodnju jagode;

Ø  Rješenje o naslijeđivanju sa ZK izvadkom ili posjedovnim listom;

Ø  Kupoprodajni ugovor sa ZK izvadkom ili posjedovnim listom;

Ø  Ukoliko pojedinac živi u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom zemljišta uz ZK izvadak dostavlja i kućnu listu;

Ø  Ukoliko je zemljište u suvlasništvu uz zahtjev se dostavlja saglasnost suvlasnika da podnosilac zahtjeva može izvršiti zasad maline ili jagode;

 1. Ovjerena izjava:

Ø  korisnika da će po prispjeću roda odnosno proteka perioda od 12 mjeseci ili 24 mjeseca od zasnivanja zasada (ovisno o vrsti odabrane kulture iz grupe „jagodičasto voće“) izvršiti povrat beskamatnih kreditnih sredstava Nosiocu projekta u proizvedenoj vrsti odabrane kulture jagodičastog voća.

 1. Kućna lista

IV DOPUNSKA DKUMENTACIJA

 1. Potvrda sa biroa za podnositelja zahtjeva i članove domaćinstva
 2. Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji, porodici šehida, RVI ili demobilisanih boraca ili civilnim žrtvama rata ukoliko pripada određenoj kategoriji.

Prioritet u odabiru korisnika imaju lica koja su nezaposlena i koja pripadaju boračkoj populaciji, što dokazuju dokumentacijom utvrđenom pod dopunskom dokunemtacijom tačkama 1. i 2.

 1. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica zajedno sa predstavnikom kompanije „Frutti-Funghi“ d.o.o Visoko. Općinska komisija provest će vrednovanje pristiglih prijava. Uslov za učešće u programu je da zemljište mora biti pogodno za uzgoj jagodičastog voća, a korisnik koji bude izabran na osnovu javnog poziva obavezan je finansirati pedološku analizu zemljišta. Odabrani kandidati će sa Općinom Visoko i kompanijom „Frutti-Funghi“ d.o.o Visoko zaključiti ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

 1. VREDNOVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA

Uz ispunjavanje formalno-pravnih uslova koji se odnose na dostavljanje potrebne dokumentacije (dokaza) prijave će se vrednovati na osnovu:

Ø  Izvještaja Komisije

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac zajedno sa izjavama mogu se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj ili na web stranici općine Visoko:www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir korisnika Projekta „Razvoja savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima“  ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za privredu, finansije i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko.

Priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci. Tekst Javnog poziva svi zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Visokowww.visoko.gov.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032/732-562 ili u kancelariji broj 20a. Lista odabranih korisnika će biti objavljena na oglasnoj ploči i zvaničnoj stranici Općine Visoko na www.visoko.gov.ba

 

OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sci. Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close