Javni poziv: Projekt LOD IV i Općina Visoko

OPĆINA VISOKO U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE IV – LOD IV

KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 12 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekt pod nazivom Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV – LOD IV. Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Projekt LOD IV i Općina Visoko pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Visoko, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  2. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  3. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  4. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM – 70.000 KM (konvertibilnih maraka).

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu  oktobar 2015. – april 2016. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), sukladno važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Visoko se može preuzeti od 31. jula 2015.godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail:registry.ba@undp.org ili lično preuzimanjem u: Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu, kancelarija broj 13 (Kaldžija Mirha), Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org , www.ngo.ba, kao i na web stranici Općine Visoko www.visoko.gov.ba  .

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati u Velikoj Sali općine Visoko, Alije Izetbegovića 12A 71300 Visoko, dana 10. avgusta  2015.godine, u periodu od 13.00 do 15.00 sati.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adreseregistry.ba@undp.orgsa naznakom za LOD IV projekt. Pitanja se mogu postavljati do 17. avgusta 2015.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za LOD IV projekt:

 

Općina Visoko:

Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu

Šalter broj 1 (Amra Tahmaz)

Centar za pružanje usluga građanima općine Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

 

Rok za predaju aplikacija je 21. avgust 2015.godine, u 14:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org,www.ngo.ba, zatim na web stranici općine Visoko (www.visoko.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči općine.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

Set dokumenata za OCD potrebnih za Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku: https://www.dropbox.com/sh/sp5go5x15hcrql9/AABtKOYNl3tE7oN2nN1y3O3Ka?dl=0

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close