Javni poziv – Plastenička proizvodnja kao pomoć poboljšanju financijkog stanja

Na osnovu Protokola zaključenog između Općine Visoko i Turske organizacije “Yardim Eli” kojim su osigurana donatorska sredstva za razvoj plasteničke proizvodnje u cilju poboljšanja finansijskog stanja socijalno ugroženih porodica na području općine Visoko i poticanja plasteničke proizvodnje, Općina Visoko raspisuje:

JAVNI POZIV

za odabir korisnika Projekta “PLASTENIČKA PROIZVODNJA KAO POMOĆ POBOLJŠANJU FINANSIJSKOG STANJA DIJELA SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA NA TERITORIJI OPĆINE VISOKO”

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela 20 plastenika površine 100 m2.

II. PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

– Da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području općine Visoko ;

– Da podnositelj zahtjeva izdržava druge članove porodice ;

– Da je podnositelj zahtjeva nezaposlena osoba ;

– Da podnositelj zahtjeva nije dobio donaciju u vidu plastenika, niti da posjeduje plastenik ;

– Da podnositelj zahtjeva ima u vlasništvu najmanje 300 m2 površine poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ;

– Da podnositelj zahtjeva ima prikladno i kvalitetno vodosnabdijevanje ;

– Da podnositelj zahtjeva ima iskustvo i osnovno predznanje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje ;

– Da će se po konačnom odabiru podnositelj zahtjeva upisati u Registar poljoprivrednih proizvođač.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI:

1.Da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području općine Visoko

Dokaz:

– Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)

2. Da podnositelj zahtjeva izdržava druge članove porodice :

Dokaz:

– Ovjerena kućna lista članova uže porodice

3.Primanja domaćinstva:

Dokaz:

-Uvjerenje biroa za zapošljavanje, za lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih;

-Ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da članovi uže porodice, ukoliko se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, ne ostvaruju primanja po osnovu prava koja proizilaze iz radnog odnosa (plaća ili penzija).

Užom porodicom, u smislu ovih kriterija, smatraju se bračni partneri, djeca stečena u braku, kao i djeca stečena izvan braka,roditelji.

4.Da podnositelj zahtjeva nije dobio donaciju u vidu plastenika, niti da posjeduje plastenik

Dokaz:

-Izjava da podnositelj zahtjeva ranije nije dobio donirana sredstva u vidu plastenika

5.Vlasništvo nad zemljištem ( najmanje 300 m2) podnositelja zahtjeva

Dokaz:

– zemljišno- knjižni izvadak

6. Da podnositelj zahtjeva ima prikladno i kvalitetno vodosnabdijevanje

Dokaz:

– Izjava da podnositelj ima prikladno i kvalitetno vodosnabdijevanje

7. Da podnositelj zahtjeva ima iskustvo i osnovno predznanje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

Dokaz:

-Izjava da podnositelj zahtjeva ima iskustvo i osnovno predznanje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

8. Da će se podnositelj zahtjeva po konačnom odabiru upisati u Registar poljoprivrednih proizvođača

Dokaz:

– Izjava da će se po konačnom odabiru podnositelj zahtjeva upisati u Registar poljoprivrednih proizvođača.

IV. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu za dodjelu plastenika provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska Načelnica .

Prednost pod istim uvjetima imaju članovi porodica šehida, RVI ,demobilisani borci, civilne žrtve rata koji to dokažu potvrdom nadležne općinske službe.

Općina Visoko zadržava pravo da nakon odabira krajnjeg korisnika u periodu od narednih pet godina može u svakom trenutku provjeriti da li se donirani plastenik koristi u skladu sa kriterijma iz Javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da korisnik ne koristi predmet donacije u svrhe za koje mu je doniran, Općina Visoko će poništiti sporazum o dodjeli plastenika i zatražiti naknadu štete .

V. VREDNOVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA

Uz ispunjavanje formalno- pravnih uslova koji se odnose na dostavljanje potrebne dokumentacije(dokaza) prijave će se vrednovati na osnovu:

– Izvještaja Komisije

– Broja članova uže porodice

– Statusa zaposlenja članova uže porodice

– Iznosa primanja članova uže porodice

– Pripremljenosti lokacije za postavljanje plastenika

– Pripadnost boračkoj populaciji

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnim pločama Općine Visoko.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika“- ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, Ul.Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Općine Visoko..

Priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Tekst Javnog poziva svi zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

www.magazinplus.eu – Općina Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close