JAVNI OGLAS za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove «Dom zdravlja» Visoko

Na osnovu člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH», broj 46/10), člana IV Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove «Dom zdravlja» Visoko («Službeni glsnik općine Visoko», broj 6/12) i člana 33 Statuta općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11) Načelnica Općine Visoko raspisuje

 

 

J A V N I  O G L A S

za imenovanje Upravnog odbora

Javne ustanove «Dom zdravlja» Visoko

 

 

I

Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Visoko

Predsjednik                  1

Član                             2

Upravni odbor ima tri člana i čine ga predstavnici:

– osnivača – jedan član

– stručnih radnika zdravstvene ustanove – jedan član

– kantonalnog ministarstva zdravstva – jedan član

Mandat upravnog odbora traje četiri godine

Kandidati koji se imenuju u Upravni odbor JU Dom zdravlja Visoko čiji je osnivač Općina Visoko, dužni su pored uslova utvrđenih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kao i odredbe Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FbiH ispunjavati slijedeće uslove:

–          opće i

–          posebne uslove

Opći uslovi za imenovanje su:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine,

2. da nemaju privatni finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi  u čiji upravni odbor se kandiduju,

3. da nisu osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove,

4. da nisu direktori zdravstvene ustanove,

5. da nisu članovi ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom.

 

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da imaju završen VSS /VII stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja: pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja,

2. da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog poziva,

3. da imaju znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada,

4. da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja računajući od datuma objave oglasa u glasili koje kasnije objavi ovaj oglas.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

1. kraću biografiju sa ličnim podacima (ime i prezime, ime oca, JMBG, broj telefona za kontakt, adresa, kao i podatke o kretanju u službi,

  1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju),
  2. uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju),
  3. ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme,
  4. uvjerenje o radnom iskustvu,
  5. svojeručno potpisan i od nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke – Opći uslovi 2,3,4 i 5 i Posebni uslovi 3. i 4.
  6. druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU DOM ZDRAVLJA VISOKO – NE OTVARATI“

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

–  Komisija za razmatranje prijava

Ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close