Javni oglas za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03), Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova općine Visoko, broj: 01/2-02-619/13 od 29.5.2013. godine i Zaključka Općinske načelnice o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko, broj: 01/2-02-620/13 od 29.5.2013. godine, Općinska načelnica Visoko objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za imenovanje upravnih i nadzornih odbora

javnih ustanova općine Visoko

I

Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova općine Visoko, kako slijedi:

 

1.  a) Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Članovi Upravnog odbora Javne ustanove imenuju se prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja Javne ustanove.

 

2. a) Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

b) Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

3.a) Upravni odbor JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

b) Nadzorni odbor JUCentar za kulturu i edukaciju Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

4. a) Upravni odbor JU Gradska biblioteka Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

b) Nadzorni odbor JUGradska biblioteka Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

5. a) Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

b) Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

6. a) Upravni odbor KSC „Mladost“ Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

b) Nadzorni odbor KSC „Mladost“ Visoko

– predsjednik                                                    1

– član                                                              2

Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

 

 

Opis pozicija:

Predsjednik i članovi upravnog odbora javne ustanove nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, raspolažu imovinom i kapitalom ustanove, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izještaje o poslovanju, predlažu raspodjelu dobit, odnosno način pokrića gubitka, te obavljaju druge poslove u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10) za Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, te drugim zakonima i propisima.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora vrše kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, prate provođenje poslovne politike i izvršavaju druge poslove u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), te drugim zakonima i propisima.

Mandat članova upravnog i nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

-sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

-sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

-rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

 

II

A) Kandidati za imenovanja moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

5. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),

6. da nije osoba protiv koje se vodi krivični postupak.

 

 

B) Kandidati za imenovanja moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog, odnosno nadzornog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna sprema),

2. da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva,

3. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03),

4. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje,

5. da nije član upravnog  ili nadzornog odbora druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije,

6. da nema privatni finansijski interes u upravnom, odnosno nadzornom odboru javne ustanove za koju se kandiduje.

III

Prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu stana i kontakt telefon kandidata.

Uz prijavu, kandidati su su dužni priložiti original ili ovjerenu foto-kopiju slijedećih dokumenata:

  1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
  2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  3. dokaz o stručnoj spremi,
  4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
  5. ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke – Opći uslovi pod 3, 4, 5. i 6. i tačke – Posebni uslovi pod 3, 4, 5. i 6.

 

IV

Komisija za izbor imenovana u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju provest će postupak imenovanja za Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje, a za ostale javne ustanove čije su pozicije oglašene u tačci I ovog oglasa postupak imenovanja provest će  Komisija za izbor imenovana u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku deset dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni  na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci će biti dostavljeni uz poziv za intervju.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01).

Komisija za izbor je dužna nakon izvršenog intervjua sa prijavljenim kandidatima, putem pismene preporuke, predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Općinskoj načelnici na dalji postupak u skladu sa zakonom.

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-član javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima FBiH. Prigovor se podnosi Općinskoj načelnici Visoko i Ombudsmanu FBiH.

Konačna imenovanja na upražnjene pozicije javno će se objaviti.

V

Oglas će se objaviti u „Službenim novinama FBiH“ i dnevnim novinama Oslobođenje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući prema datumu objave oglasa u glasilu koje kasnije objavi ovaj oglas.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom i to:

– za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – NE OTVARATI“

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Komisija za izbor na pozicije u JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

– za ostale javne ustanove, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNE I NADZORNE ODBORE JAVNIH USTANOVA – NE OTVARATI“

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Komisija za izbor na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova

Ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

(visoko.gov.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close