Javni oglas za imenovanje nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03), Zaključka Općinske načelnice o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u nadzorne odbore javnih preduzeća općine Visoko, broj: 01/2-02-621/13 od 29.5.2013. godine i Zaključka Općinske načelnice o standardima i kriterijima za imenovanje nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko, broj: 01/2-02-622/13 od 29.5.2013. godine, Općinska načelnica Visoko objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

za imenovanje nadzornih odbora

javnih preduzeća općine Visoko

I

Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko, kako slijedi:

 

1. Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ Visoko – 3 člana

2. Nadzorni odbor JKP „Visočica“ Visoko – 3 člana

3. Nadzorni odbor JP „Radio i televizija Visoko“ – 3 člana

4. Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“Visoko          – 3 člana

5. Nadzorni odbor Društva „Visokogas“Visoko      – 3 člana

 

a) Opis pozicije člana Nadzornog odbora: Nadzire poslovanje i rad uprave javnog preduzeća, a naročito prilikom donošenja odluka kojim se utiče na vrijednost kapitala preduzeća, raspolaže imovinom i kapitalom preduzeća ili utvrđuje strategiju razvoja preduzeća, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju sa bilansima stanja i uspjeha i revizijske izvještaje, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08 i 22/09), Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i drugim zakonima i propisima.

Mandat članova nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova nadzornog odbora utvrđena je općim aktima preduzeća i ista se isplaćuje iz sredstava preduzeća.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova. uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

-sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

-sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

-komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,

-rezultati rada ostvareni tokom karijere.

 

II

A) Kandidati za imenovanja moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

5. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),

6. da nije osoba koja je osuđivana za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

7. da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,

8. da nije osoba starija od 65 godina na dan imenovanja.

 

B) Kandidati za imenovanja moraju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja,

2. da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva,

3. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03),

4. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javnog preduzeća u okviru kojeg se kandiduje,

5. da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije,

6. da nema privatni finansijski interes u nadzornom odboru javnog preduzeća za koji se kandiduje.

III

Prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu stana i kontakt telefon kandidata.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

  1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
  2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  3. dokaz o stručnoj spremi,
  4. dokaz o potrebnom radnom iskustvu,
  5. ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke – Opći uslovi pod 3, 4, 5, 6, 7. i 8. i tačke – Posebni uslovi 3, 4, 5. i 6.

IV

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku deset dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni  na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/01).

Komisija za izbor je dužna nakon izvršenog intervjua sa prijavljenim kandidatima, putem pismene preporuke, predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Općinskoj načelnici na postupak u skladu sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, a konačno imenovanje članova nadzornog odbora, nakon potvrde Općinskog vijeća Visoko, izvršit će skupština javnog preduzeća.

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-član javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima FBiH. Prigovor se podnosi Općinskoj načelnici Visoko i Ombudsmanu FBiH.

Konačna imenovanja na upražnjene pozicije javno će se objaviti.

V

Oglas će se objaviti u „Službenim novinama FBiH“ i dnevnim novinama Oslobođenje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući prema datumu objave oglasa u glasilu koje kasnije objavi ovaj oglas.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA NADZORNE ODBORE JAVNIH PREDUZEĆA – NE OTVARATI“

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Komisija za izbor nadzornih odbora javnih preduzeća općine Visoko

Ulica Alije Izetbegovića 12A 71300 Visoko.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Press služba

Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close