Javni oglas: JU “Dom zdravlja” Visoko izdaje poslovni prostor

Na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Novine FBiH broj 46/10) i Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, broj 01-1450/13 od 17. 07. 2013. godine, Direktor JU “Dom zdravlja” Visoko objavljuje:
Javni oglas za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora

1. Opšti podaci o zakupodavcu

Zakupodavac: Javna ustanova “Dom zdravlja” Visoko

Sjedište: Branilaca BiH broj 22, 71300 Visoko

Telefon: 032/738-777

Fax: 032/735-170

web: www.dzvisoko.ba

2. Predmet javnog nadmetanja

Predmet javnog nadmetanja je izdavanje pod zakup viška poslovnog prostora Zakupodavca na period od 1 (jedne) godine uz mogućnost produženja, računajući od dana zaključivanja Ugovora o zakupu.

a. Lokacija i namjena

Ambulanta porodične medicine u mjesnoj zajednici Moštre, općina Visoko. Prostor se iznajmljuje u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti.

b. Površina: 70,88m2

c. Minimalna cijena zakupa: 70,54 KM/m2

d. Režijski troškovi

– električna energija

– odvoz komunalnog otpada

– odvoz medicinskog i infektivnog otpad.

Prostor se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo saglasnosti Zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu.

3. Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja nemaju dugova prema JU “Dom zdravlja” Visoko.

4. Sadržaj ponude

a. Iznos ponuđene zakupnine (ne može biti manji od početne)

b. Izjava da navedeni prostor neće davati u podzakup, odnosno da će prostor koristiti isključivo u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti

c. Izvod iz sudskog registra, ime odgovorne osobe, broj telefona (kontakt)

5. Visina naknade za zakup

Početna cijena za zakup utvrđuje se u iznosu od 70,54 KM/m2 bez PDV-a. U cijenu su uračunati troškovi grijanja i vode.

6. Rok i način dostave ponude

Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu najdalje do 23. 09. 2013. godine na Protokol JU “Dom zdravlja” Visoko, do 11.00 sati.

7. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda biće održano 23. 09. 2013. godine u prostorijama JU “Dom zdravlja” Visoko u 12.00 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

8. Dokaz o sposobnosti

– Izvod iz sudskog registra.

– Ovjerene bilance za posljednje dvije godine.

– Izjava da nema smetnji po članu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH.

– Izjava da ponuda vrijedi 90 dana.

– Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima.

9. Kriterij i mjerila za odabir

Kriterij i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

a. Najveći ponuđeni iznos zakupnine. Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude identičan iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas na Protokol JU “Dom zdravlja” Visoko.

10. Objava javnog oglasa

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i “Dnevni avaz”, kao i na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko.

11. Dodatne informacije

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

www.magazinplus.eu – DZ Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close