Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji „Vrtlište„ u Kaknju

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 12. stav 1. tačka a) Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine Općine Kakanj„ br. 1/06, 5/12, 7/12), Kriterija o uslovima i načinu dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju („Službene novine Općine Kakanj„ 7/12), člana 1. Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju („Službene novine Općine Kakanj„ br.  7/12), Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgrađenog gradskog  građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i  poslovnih objekata na lokaciji Poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju

I. Predmet javnog konkursa

Predmet Javnog konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog  građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju, prema Regulacionom planu „Vrtlište„ koji obuhvata slijedeće lokacije:

1. Lokacija broj 1.

Lokacija broj 1 sastoji se od parcela 1 i 2, koje nose oznaku k.č.br. 1966/5 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/30 k.o. Karaula (stari premjer)  površine  2. 921m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/4 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/29 k.o. Karaula (stari premjer), površine 418 m2, što ukupno iznosi 3.339 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,
Dimenzije objekta su 16,00×46,00 m,
Površina pod objektom 736,00 m2,
Spratnost objekta: podrum i prizemlje,
Sadržaj objekta:

– Podrum: skladišni prostor,
– Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.324,80 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.339,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije-renta u iznosu 7.452,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 745,20 KM.

2. Lokacija broj 2.

Lokacija broj 2 sastoji se od parcela 3 i 4, koje nose oznaku k.č.br. 1966/6 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/31 k.o. Karaula (stari premjer), površine 3.268 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/7 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/32 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 582 m2, što ukupno iznosi 3.850 m2.
Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×46,00 m,
Površina pod objektom 736,00 m2,
Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.324,80 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.850,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu  7.452,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu  745,20 KM.

3. Lokacija broj 3.

Lokacija broj 3 sastoji se od parcela 5 i 6, koje nose oznaku k.č.br. 1966/9 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/34 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 3.402 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/8 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/33 k.o. Karaula (stari premjer), površine 586 m2, što ukupno iznosi 3.988 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,
Dimenzije objekta su 16,00×46,00 m,
Površina pod objektom 736,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.324,80 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.988,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 7.452,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 745,20 KM.

4. Lokacija broj 4.

Lokacija broj 4 sastoji se od parcela 7 i 8, koje nose oznaku k.č.br. 1966/10 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/35 k.o. Karaula (stari premjer), površine 3.399 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/11 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/36 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 556 m2, što ukupno iznosi 3.955 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×46,00 m,
Površina pod objektom 736,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.324,80 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.955,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 7.452,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 745,20 KM.

5. Lokacija broj 5.

Lokacija broj 5 sastoji se od parcela 9 i 10, koje nose oznaku k.č.br. 1966/13 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/38 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 2.916 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/12 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/37 k.o. Karaula (stari premjer), površine 499 m2, što ukupno iznosi 3.415 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×40,00 m,
Površina pod objektom 640,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.152,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.415,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.480,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 648,00 KM.

6. Lokacija broj 6.

Lokacija broj 6 sastoji se od parcela 11 i 12, koje nose oznaku k.č.br. 1966/14 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/39 k.o. Karaula (stari premjer), površine 2.600 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/15 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/40 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 374 m2, što ukupno iznosi 2.974 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×40,00 m,
Površina pod objektom 640,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.152,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.974,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.480,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 648,00 KM.

7. Lokacija broj 7.

Lokacija broj 7 sastoji se od parcela 13 i 14, koje nose oznaku k.č.br. 1966/17 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/42 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 2.418 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/16 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/41 k.o. Karaula (stari premjer), površine 343 m2 , što ukupno iznosi 2.761 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×40,00 m,
Površina pod objektom 640,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.152,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.761,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.480,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 648,00 KM.

8. Lokacija broj 8.

Lokacija broj 8 sastoji se od parcela 15 i 16, koje nose oznaku k.č.br. 1966/18 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/43 k.o. Karaula (stari premjer), površine 2.938 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/19 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/44 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 513 m2, što ukupno iznosi 3.451 m2.

Namjena industrijsko-proizvodna,

Dimenzije objekta su 16,00×40,00 m,
Površina pod objektom 640,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.152,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.451,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.480,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 648,00 KM.

9. Lokacija broj 9.

Lokacija broj 9 (parcela 31), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/38 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/63 k.o. Karaula (stari premjer), površine 2.670 m2.

Namjena poslovna – veleprodajni sadržaji,

Dimenzije objekta su 23,00×38,00 m,
Površina pod objektom 874,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: veleprodajni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.573,20 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.670,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 8.849,25 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 4.424,63 KM.

10. Lokacija broj 10.

Lokacija broj 10 (parcela broj 29), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/37 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/62 k.o. Karaula (stari premjer), površine 1.379 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/36 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/61 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 182 m2, što ukupno iznosi 1.561 m2.

Namjena poslovna – veleprodajni sadržaji,

Dimenzije objekta su 24,00×25,00 m,
Površina pod objektom 600,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: veleprodajni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.080,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 1.561,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.075,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 3.037,50 KM.

11. Lokacija broj 11.

Lokacija broj 11 (parcela broj 30), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/35 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/60 k.o. Karaula (stari premjer), površine 1.677 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/34 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/59 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 342 m2, što ukupno iznosi 2.019 m2.

Namjena poslovna – veleprodajni sadržaji,

Dimenzije objekta su 24,00×33,00 m,
Površina pod objektom 792,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: veleprodajni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.425,60 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.019,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 8.019,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 4.009,50 KM.

12. Lokacija broj 12.

Lokacija broj 12 (parcela broj 26), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/30 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/55 k.o. Karaula (stari premjer), površine 1.372 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/31 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/56 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 182 m2, što ukupno iznosi 1.554 m2.

Namjena poslovna – stacionarno-transportne djelatnosti,

Dimenzije objekta su 24,00×25,00 m,
Površina pod objektom 600,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: poslovni, skladišni  i prateći sadržaji,
–       Prizemlje: stacionarno-transportni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.080,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 1.554,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 6.075,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 3.037,50 KM.

13. Lokacija broj 13.

Lokacija broj 13 (parcela broj 28), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/32 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/57 k.o. Karaula (stari premjer), površine 1.730 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/33 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/58 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 355 m2, što ukupno iznosi 2.085 m2.

Namjena poslovna – stacionarno-transportne djelatnosti,

Dimenzije objekta su 24,00×33,00 m,
Površina pod objektom 792,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: poslovni, skladišni  i prateći sadržaji,
–       Prizemlje: stacionarno-transportni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.425,60 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.085,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 8.019,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 4.009,50 KM.

14. Lokacija broj 14.

Lokacija broj 14 sastoji se od parcela 25 i 27, koje nose oznaku k.č.br. 1966/29 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/54 k.o. Karaula (stari premjer), površine 3.060 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/28 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/53 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 537 m2, što ukupno iznosi 3.597 m2.

Namjena poslovno-proizvodna,

Dimenzije objekta su 19,00×60,00 m,
Površina pod objektom 1.140,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: proizvodni, skladišni  i prateći sadržaji,
–       Prizemlje: poslovni i proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 2.052,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište 3.597,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 11.542,50 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 5.771,25 KM.

15. Lokacija broj 15.

Lokacija broj 15 (parcela broj 23), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/26 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/51 k.o. Karaula (stari premjer), površine 2.114 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/27 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/52 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 332 m2, što ukupno iznosi 2.446 m2.

Namjena poslovna – uslužno-trgovačke djelatnosti,

Dimenzije objekta su 24,00×37,00 m,
Površina pod objektom 888,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: poslovni, skladišni  i prateći sadržaji,
–       Prizemlje: uslužno-trgovački sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.598,40 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište 2.446,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 8.991,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 4.495,50 KM.

16. Lokacija broj 16.

Lokacija broj 16 (parcela broj 22), koja nosi oznaku k.č.br. 1966/25 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/50 k.o. Karaula (stari premjer), površine 2.082 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/24 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/49 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 324 m2, što ukupno iznosi 2.406 m2.

Namjena poslovna – uslužno-trgovačke djelatnosti,

Dimenzije objekta su 24,00×37,00 m,
Površina pod objektom 888,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: poslovni, skladišni  i prateći sadržaji,
–       Prizemlje: uslužno-trgovački sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.598,40 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 2.406,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 8.991,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 4.495,50 KM.

17. Lokacija broj 17.

Lokacija broj 17 sastoji se od parcela 18 i 20, koje nose oznaku k.č.br. 1966/22 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/47 k.o. Karaula (stari premjer), površine 3.346 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/23 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/48 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 491 m2, što ukupno iznosi 3.837 m2.

Namjena  industrijsko-proizvodna – lahka industrija,

Dimenzije objekta su 24,00×60,00 m,
Površina pod objektom 1.440,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 2.592,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.837,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 14.580,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 1.458,00 KM.

18. Lokacija broj 18.

Lokacija broj 18 sastoji se od parcela 19 i 21, koje nose oznaku k.č.br. 1966/21 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/46 k.o. Karaula (stari premjer), površine 3.345 m2 i pripadajućeg parking-prostora koji nosi oznaku k.č.br. 1966/20 k.o. Vrtlište (novi premjer), što odgovara k.č.br. 55/45 k.o. Karaula (stari premjer)  površine 247 m2, što ukupno iznosi 3.592 m2.

Namjena  industrijsko-proizvodna – lahka industrija,

Dimenzije objekta su 24,00×40,00 m,
Površina pod objektom 960,00 m2,

Spratnost objekta: podrum i prizemlje,

Sadržaj objekta:

–       Podrum: skladišni prostor,
–       Prizemlje: proizvodni sadržaji sa pratećim prostorijama.

Ukupna neto korisna površina objekta je 1.728,00 m2,

Naknade:

–       Naknada za preuzeto gradsko građevinsko zemljište: 3.592,00 KM,
–       Naknada po osnovu pogodnosti lokacije – renta u iznosu 9.720,00 KM,
–       Naknada za uređenje zemljišta u iznosu 972,00 KM.

Opšti i urbanističko-tehnički uslovi za sve lokacije:

Maksimalni koeficijent izgrađenosti 0,60,

Prilaz lokaciji i objektu: kolski i pješački sa interne saobraćajnice, uz poštivanje mjera zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu sa Uredbom o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za spriječavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima;
Karakter objekta: stalni,

Daje se investitoru mogućnost izgradnje objekta maksimalne spratnosti Po+P+2, što će se definisati u toku izdavanja odobrenja za građenje objekta, a u skladu sa nalazom o geotehničkom ispitivanju terena. Projektnu dokumentaciju za objekat (posebno gabarite objekta, u horizontalnom i vertikalnom smislu, te način fundiranja) uskladiti sa Elaboratom o geomehaničkom ispitivanju tla urađenom od strane Zavoda za geotehniku i fundiranje Građevinskog fakulteta u Sarajevu, kojeg je naručila Općina Kakanj, te sa uslovima na terenu, uz mogućnost dostavljanja prijedloga idejnog rješenja kojeg će nadležna Služba pregledati i dati svoju saglasnost, ukoliko isti prihvati. Troškove urbanističko-tehničke dokumentacije snosi investitor.

Investitor se obavezuje da uredi:

–       kolski i pješački pristup lokaciji,
–       parking prostor u okviru dodijeljene lokacije,
–       uređenje slobodnih površina, pješačkih staza i hortikulturu u okviru dodijeljene lokacije,
–       sve potrebne priključke na komunalnu infrastrukturu,

Konačan obračun naknada za rentu i uređenje zemljišta utvrdit će se nakon izrade glavnih projekata u postupku izdavanja odobrenja za građenje. Projekat treba, osim objekata, da tretira i uređenje cijele građevinske parcele (lokacije), u smislu organizacije saobraćaja u mirovanju, uređenja pristupnih staza, zelenih površina i sl..
Detaljni urbanističko-tehnički uslovi za predmetnu lokaciju, odnosno objekat, definirat će se nakon izrade idejnog projekta, a u fazi izdavanja urbanističke saglasnosti.

Opšti uslovi

–       Predmetni lokalitet poduzetničke zone „Vrtlište„ u Kaknju nalazi se u VI zoni gradskog građevinskog zemljišta.
–       Predmetni lokalitet po kulturi u katastru se vodi kao gradilište, zvano ˝Površinski kop˝,
–       Naknada na ime rente – pogodnost iznosi 7,50 KM/m2 korisne površine objekta i ista je fiksna,
–       Na ime naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta iznos 0,75 KM/m2 korisne površine objekta (za proizvodne objekte), odnosno 3,75 KM/m2korisne površine objekta (za poslovne objekte) i ista je fiksna.

II Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja u roku utvrđenom u Javnom konkursu dostave svoje ponude na naznačenu adresu.
Sve navedene lokacije se dodjeljuju u postojećem obliku i stanju, tako da zainteresovani investitori imaju mogućnost obilaska terena i uvida u iste prije podnošenja ponude.

III Kriterij i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva

Konkursna komisija će izvršiti ocjenu ponuda na osnovu slijedećih kriterija:

I Broj planiranih novootvorenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u prvoj godini poslovanja (prva godina poslovanja počinje od dobivanja odobrenja za rad) za namjeravanu djelatnost, a ne duže od tri godine od dana potpisivanja ugovora, sa učešćem u ukupnom broju bodova od 70%.

II Investicijska vrijednost objekta i opreme sa učešćem u ukupnom broju bodova od 30%.

Detaljnije informacije vezane za uslove i vrednovanje ponuda date su u konkursnoj dokumentaciji.
Pravo prvenstva za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata ima  ponuđač koji ponudi najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu, odnosno ponuda sa najvećim brojem bodova, uz ispunjenje ostalih uslova iz konkursa. Visina naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište (cijena) iznosi 1,00 KM/ m2 i ista je fiksna. U slučaju da dva ili više fizičkih ili pravnih lica ponude iste uslove, odnosno budu imali isti broj bodova, prvenstvo će imati ono fizičko ili pravno lice koje je ranije podnijelo prijavu na javni konkurs.
Prilikom konkurisanja odnosno odabira djelatnosti ponuđači su dužni voditi računa da pogoni i postrojenja bitno ne ugrožavaju čovjekovu okolinu uz napomenu da odabir ponuđene namjene mora biti u skladu sa namjenom lokacije iz propisanih urbanističko tehničkih uslova.
Investitori su dužni uz ponudu dostaviti: ˝Investicioni program namjeravane djelatnosti˝ na poduzetničkoj zoni, a koji sadrži: opis objekta, namjenu objekta, kapacitet izražen u mjernim jedinicama, tehnološko proizvodnu odnosno eksploatacionu koncepciju, program proizvodnje odnosno ekspolatacije, karakteristike objekta, opreme, postorjenja i montaže i razlog za njihov izbor, procijenjenu vrijednost investicije, analizu tržišta i mogućnost plasmana robe ili usluga, analizu uslova za izgradnju i eksploataciju, potrebna obrtna sredstva, vrijednost prethodnih ulaganja, izvore finansiranja, analizu osnovnih ekonomskih pokazatelja a naračito rentabilnosti, trajanje izgradnje, početak eksploatacije, planirani broj novootvorenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u prvoj godini poslovanja (prva godina  poslovanja počinje od dobivanja odobrenja za rad) za namjeravanu djelatnost, a ne duže od tri godine od dana potpisivanja ugovora i td. Investicioni program može izraditi sam investitor, a može ugovoriti njegovu izradu sa nekim preduzećem koje je registrovano za tu djelatnost.
Ukoliko se investitor opredjeli da gradi objekte manje korisne građevinske površine od utvrđene javnim konkursom naknada u utvrđenom minimalnom iznosu neće biti predmet vraćanja.
Ukoliko se investitor opredjeli da gradi objekte veće korisne građevinske površine od utvrđene javnim konkursom, prilikom izdavanja odobrenja za gradnju izvršit će se preračunavanje naknada za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta, te izvršiti obračun i naplata za utvrđenu razliku.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Učesnik Javnog konkursa može konkurisati samo sa jednom ponudom za određenu lokaciju.
Učesnik Javnog konkursa može konkurisati jednom ponudom za jednu ili više lokacija. Vrednovanje ponuda vršit će se posebno za svaku lokaciju, tako da je učesnik javnog konkursa dužan dokumentaciju za vrednovanje zasebno raditi za svaku lokaciju.
Ukoliko učesnik konkursa kome je dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja ne izvrši uplatu naknada za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište u roku i na način utvrđen u rješenju Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta ili odustane od predložene lokacije za dodjelu ili mu to pravo bude oduzeto rješenjem o gubitku prava korištenja zemljišta radi građenja, smatra će se da je odustao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodjelit  će se na korištenje radi građenja drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstva. Ukoliko ni drugorangirani ponuđač ne izvrši uplatu naknada za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište u roku i na način utvrđen  u rješenju Općinskog vijeća, zatim odustane od predložene lokacije ili  mu to pravo bude oduzeto rješenjem o gubitku prava korištenja zemljišta radi građenja, postupak javnog konkursa za određenu lokaciju se poništava.

IV Sticanje povlastica pri izgradnji u poduzetničkoj zoni

Investitor ostvaruje slijedeće povlastice ukoliko gradi u Poduzetničkoj zoni:

Investitoru koji u roku od 2 godine od dana potpisivanja ugovora izgradi objekat i započne sa radom na Poduzetničkoj zoni, te zaposli u tom periodu minimalno 10 novih radnika na neodređeno vrijeme, vraća se 40% uplaćenog iznosa  naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
Investitoru koji u roku od 2 godine izgradi objekat i započne sa radom na Poduzetničkoj zoni, te zaposli u tom periodu minimalno 20 novih radnika na neodređeno vrijeme, vraća se 80% uplaćenog iznosa  naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
Investitori koji započnu sa radom na Poduzetničkoj zoni  oslobađaju se:

-naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u periodu od 5 godina za objekte sagrađene u Poduzetničkoj  zoni,
-komunalna naknada u periodu od 5 godina za objekte sagrađene u Poduzetničkoj  zoni,
-naknade za komunalnu taksu za period od 5 godina poslovanja za objekte sagrađene u Poduzetničkoj zoni.

V Gubitak prava korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja

Najuspješniji ponuđač gubi pravo korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja  u slijedećim slučajevima:

–      ako ne izvrši uplatu naknada za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište koje će se utvrditi rješenjem Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta,
–      ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
–      ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini,
–      ako odustane od izgradnje objekta na dodjeljenom zemljištu.

VI Obaveze ponuđača u vezi nepoštivanja bitnih elemenata ugovora

Najuspješniji ponuđač koji ne ispoštuje bitne elemente ponude (ponuđeni broj novootvorenih radnih mjesta u prvoj godini poslovanja  za namjeravanu djelatnost, a ne duže od tri godine od dana potpisivanja ugovora i Investicijska vrijednost), preuzima obavezu plaćanja obaveza na ime naknade za rentu-pogodnost, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, te plaćanje stvarne naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u iznosu od 20,00 KM/m2. Osim navedenog ponuđač gubi pravo na ostvarenje povlastica.

VII Prijave na Javni konkurs

prijave na Javni konkurs podnose se u pisanoj formi i obavezno sadrže:

–       tačan naziv i adresu pravnog lica sa ovjerenim izvodom iz sudskog registra, odnosno lične podatke i adresu za fizička lica sa izjavom o namjeri vršenja određene djelatnosti ako u vrijeme raspisivanja konkursa ponuđač nema registrovanu djelatnost u FBiH,
–       oznaku lokacije za koju se prijava podnosi, s izjavom da ponuđač prihvata plaćanje utvrđene naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište, naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
–       Potpisanu/ovjerenu izjavu o broju planiranih novootvorenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u prvoj godini poslovanja (prva godina  poslovanja počinje od dobivanja odobrenja za rad) za namjeravanu djelatnost, a ne duže od tri godine od dana potpisivanja ugovora
–       Potpisanu/ovjerenu izjavu o procjenjenoj visini investicije objekta i opreme,
–       Investicioni program namjeravane djelatnosti sa propisanim sadržajem,
–       Izjavu o namjeni objekta i vrsti djelatnosti
–       uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) – za pravna lica,
–       dokaz da ponuđač nema dugovanja po osnovu poreza i doprinosa,
–       dokaz o uplati kaucije (depozita) u visini od 10% od naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište (cijena) za zainteresovanu lokaciju iz ovog konkursa, utvrđeni iznos kaucije uplatiti na depozitni račun budžeta Općine Kakanj kod Raiffeisen bank broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722431, općina 043, učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos, a učesnicima sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos će se uračunati u naknadu za dodjeljeno zemljište, uplaćeni iznos depozita neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti proglašen najuspješnijim,
–       Svaki kandidat je dužan na ime učestvovanja na konkursu uplatiti iznos od 100,00 KM za svaku lokaciju na depozitni račun budžeta Općine Kakanj kod Raiffeisen bank  broj: 1610550000100718, vrsta prihoda 722449, općina 043, s naznakom „naknada za učešće na javnom konkursu, lokacija „_____“. Ova naknada se ne vraća učesnicima javnog konkursa. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemne kancelarije.

VIII Konkursna dokumnetacija za davanje ponuda

Ponuđačima će se staviti na raspolaganje slijedeća konkursna dokumentacija:

–       Tekst konkursa,
–       Grafički prikaz lokacije,
–       Urbanističko tehnički uslovi,
–       Kriteriji  o uslovima i načinu dodjele neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja  proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji „Poduzetničke zone Vrtlište“ u Kaknju,

Konkursna dokumentacija može se dobiti svakim radnim danom od 8,00-15,00 sati u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, kancelarija broj: 10, II sprat, zgrada Općine Kakanj u ulici Alije Izetbegovića.

IX Dostava i otvaranje ponuda

Ponudu sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom: Općina Kakanj, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, “Prijava za Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji  Poduzetničke zone Vrtlište u Kaknju, lokacija _____ “. Ne otvarati!
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana  posljednje objave, odnosno krajnji rok za podnošenje prijava je 11.02.2013.godine do 11.00 sati .
Ponude se predaju poštom ili na Prijemnoj kancelariji Općine Kakanj, do 11.00sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju takođe stići na prijemnu kancelariju do tog vremena.
Javno otvaranje ponuda izvršit će konkursna komisija, dana 11.02.2013.god. (ponedjeljak) u maloj sali, I sprat u zgradi Općine Kakanj sa početkom u 13.00sati.

X Rezultati konkursa

Zaključak o rezultatima konkursa će se dostaviti svim učesnicima konkursa u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda. Učesnici javnog konkursa mogu u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog zaključka. Nakon isteka roka od osam dana komisija dostavlja zaključak o rezultatima javnog konkursa sa prigovorima učesnika javnog konkursa Općinskom vijeću radi donošenja rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja. Prije dostavljanja zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.

XI Ostali uslovi

Sa investitorom će se zaključiti poseban ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja.
Za sve informacije u vezi konkursa i obilaska lokacije može se kontaktirati Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove, telefon broj:            032 771-823. Kontakt osobe Čaluk Sabina i Bašić Alma.
Konkursna komisija zadržava pravo da ne izvrši izbor nijedne ponude, kao i da poništi konkurs, a da pritom ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom Javnom konkursu.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Nurčo Kurtović, dipl.pravnik

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close