Javna dražba: BNT “Inženjering” d.o.o. Novi Travnik

Ponovljeni Javni poziv br. 30 za sudjelovanje na prodaji putem javne dražbe za predmete

Temeljem članka 27.stavak 2.Zakona o privatizaciji poduzeća , članka 15.  Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (pročišćeni tekst – Službene novine  F BiH broj 28/05,53/07,76/09),  Odluke Nadzornog odbora  BNT “Inženjeringa” d.o.o. Novi Travnik broj: 10/15 od 25.08.2015.godine i Zaključka UO Agencije za privatizaciju br: 04-19-203/15 od 07.08.2015.godine, Agencija za privatizaciju u KSB/SBK Travnik o b j a v lj u j e:

PONOVLJENI  JAVNI   POZIV    br. 30

ZA SUDJELOVANJE NA PRODAJI PUTEM JAVNE DRAŽBE ZA SLJEDEĆE PREDMETE

Tip predmetaŠifra predmetaNaziv predmetaJMBProdavatelj nadmetanjaPočetak nadmetanjaPočetna cijenaNaknada za sudjelovanje
1.  Imovina

preduzeća

060300577Im.poduzeća-Upravna zgrada –dio prizemlje i dvije etaže20175966BNT INŽENJERING DOO NOVI TRAVNIK11:00220.000,00100,00

NAPOMENA: Predmet prodaje je Poslovni objekat-bivši Vatrogasni dom – dio poslovnog objekta sa pripadajucim zemljištem,izgrađenog u Poslovnoj zoni  Bratstvo, u Novom Travniku. Dio prizemlja i dvije etaže Upravne zgrade BNT Inženjeringa ukupne površine 748m2 .

Objekat je izgrađen na građevnom zemljištu k.č.350/49,K.O.Kasapovići, upisane u ZK ul.59 “E” ukupne površine pod cijelim objektom 673 m2, po starom premjeru, što je identično k.p.1853/46,  K.O.Novi Travnik.Pripadajuće građevno zemljište je na k.č. Broj 350/104, K.O. Kasapovići,ukupne površine 415m2, što je identično sa k.p. broj 1853/117,K.O.Novi Travnik,upisano u ZK ul.24. Upisana hipoteka Porezne uprave na ZK ul.24.Osiguran asfaltirani parking prostor.U poslovnoj zoni Bratstva izgrađena je kompletna infrastruktura.

 

 Dražba   će se održati u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK  Travnik  Ul. Bosanska  br.12.

 

Pregled predmeta prodaje može se izvršiti u dogovoru  sa kontakt osobom prodavatelja,a uvid u dokumentaciju se može izvršiti u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK Travnik.

Dražba  će biti održana   29.10. 2015. godine sa početkom u 11 sati .Plaćanje se vrši isključivo u gotovini.

 

Prijava za sudjelovanje na dražbi:

Sticanje  prava sudjelovanja na dražbi se postiže  popunjavanjem  obrasca  prijave  i uplatom depozita  za svaki predmet za  koji će se nadmetati . Obrazac prijave  se  može dobiti   u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK  Travnik . Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti  kopiju uplatnice,kao dokaz o uplaćenom depozitu u vrijednosti od 10 % od početne cijene, predmeta za koji se nadmeće. Depozit,u gore navedenom iznosu , uplaćuje se  u korist KAP Travnik na račun   broj: 3380002211969060 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK

najkasnije  7 (sedam) dana prije početka  dražbe. Obrazac prijave  sa priloženom kopijom uplatnice  mora se dostaviti, najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja dražbe,odnosno najkasnije do   ( 22.10.2015.godine  do 1600 sati ) u Agenciju za privatizaciju.  Uz prijavu na dražbu pravne osobe su dužne  priložiti i izvadak  iz  Sudskog registra sa posljednjim upisanim stanjem.

Registracija sudionika za dražbu  će početi 2 (dva) sata prije početka dražbe,  u prostorijama Dražbenog centra. Prilikom registracije ,sudionik će platiti naknadu za sudjelovanje, u iznosu od 0,1% od početne cijene predmeta za koji se nadmeće,maximalno do 100 KM.

Za sve dodatne informacije  o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije  o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju: Miroslava Šafradin, 030-511-759

Kontakt osoba u poduzeću: Hamdija Haskić,  mob: 061-405-102

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close