Izvještaj o realizaciji dijela plana i programa rada u oblasti općinske administracije

Sljedeći EU direktive, svjetske standarde i plan i program rada za 2013. godinu pokrenute su aktivnosti u cilju poboljšanja usluga prema građanima i privrednim subjektima. Općinska načelnica, pokrenula je aktivnosti na potpunoj primjeni EU standarda: Sistema upravljanja kvalitetom po EN ISO 9001 i Sistema upravljanja okolinom po EN ISO 14001.

U tom smislu, u prvom polugodištu 2013. godine, izvršeno je školovanje i certificiranje deset uposlenika za obavljanje internih audita po EN ISO19011.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva i sugestija korisnika usluga u primjeni navedenih sistema i svjetskih trendova u primjeni ovih sistema u radu organa javne uprave, pokrenuta je aktivnost na analizi primjene i obuhvatnosti svih procesa navedenim standardima i dopunama potrebne dokumentacije u cilju poboljšanja svih procesa i smanjenja troškova. Dopuna dokumentacije je izvršena i ima težišno cilj obuhvaćanje svih procesa koji se obavljaju u općinskim organima i uspostavljanje sistema kontinuiranog monitoringa, mjerenja i kontrole, u svim fazama procesa koji se obavljaju s tendencijom povećanja stepena zadovoljstva svih zainteresiranih strana: korisnika usluga, dobavljača i uposlenika, smanjenja troškova i praćenja primjene zakonitosti u radu.

Veći stepen primjene Sistema upravljanja okolinom ima za cilj identificiranje i sveobuhvatno upravljanje svim aspektima koji se pojavljuju u procesima općinskih organa u cilju zaštite okoline i monitoring upravljanja resursima: voda, električna energija, grijanje, papir i dr. i sljedeći EU direktive u narednim godinama kontinuirano će se obezbijediti uštede od 2-3% godišnje, čime u naredih 5-7 godina obezbijediti uštede od cca 18-20% u odnosu na 2012. godinu.

Po navedenim aktivnostima izvršena je izrada nove nedostajuće i dopuna postojeće dokumentacije iz oblasti Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema upravljanja okolinom i obuhvaćena je u jedinstven integrirani sistem upravljanja kvalitetom i okolinom i u toku je njena implementacija, čime će troškovi internih i eksternih provjera od strane internih auditora i certifikacijske kuće biti niži za oko 20%.

U augustu će biti sprovedene ankete o zadovoljstvu svih zainteresiranih strana, kao i svi procesi putem internih audita koji će biti provjereni da li su usklađeni sa zahtjevima navedenih standarda u primjeni integriranog sistema od strane internih auditora. Početkom septembra će se izvršiti preispitivanje integriranog sistema od strane rukovodstva, što je obavezna radnja prije provjere od strane certifikacijske kuće koja će se obaviti sredinom septembra 2013. godine.

Na preispitivanju će se na osnovu analize dosadašnjeg iskustva u primjeni oba standarda u svim procesima pružanja usluga građanima i privrednim subjektima, na osnovu anketa o zadovoljstvu zainteresiranih strana, žalbi, sugestija i nalaza internih audita o usklađenosti procesa sa zahtjevima standarda, donijeti akcioni plan i program aktivnosti na poboljšanju primjene oba standarda. Ovaj akcioni plan je obavezni dio u primjeni navedenih standarda i kontinuirano, mjesečno će se prati njegova realizacija i dopunjavat će s novim akcijama poboljšanja.

Do kraja oktobra se očekuje uvođenje i primjena INTRANETA, čime će se omogućiti potpuno i kontinuirano praćenje rada svih faza procesa i kvalitetniji monitoring i upravljanje svim događajima vezanim za pružanje usluga svim korisnicima.

Uvođenjem INTRANETA je prva faza u primjeni e-poslovanja (kolanje informacija i dokumenata elektronskim putem), čime se skraćuje vrijeme pružanja usluge korisnicima i znatno smanjuju troškovi poslovanja.

 

Visoko, 26.07.2013.

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Amra Babić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close