Izabrani volonteri za samostalan rad u službama uprave općine Visoko

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11), člana 9. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i posebnim službama općine Visoko, broj 01/2-02-248/13 od 22.02.2013. godine i Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu i posebnim službama općine Visoko, broj 01/2—02-249-1/13 od 25.3.2013. godine, Općinska načelnica Visoko, donosi

Z A K L J U Č A K

o izboru kandidata – volontera

                                                              I

 Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u službe uprave općine Visoko izabrano je 12 kandidata – volontera kako slijedi:

 * diplomirani pravnik / bachelor prava

 1. Jaramaz Aida, 30 bodova

2. Frljak Alma, 27,5 bodova

3. Bulut Azra, 27,5 bodova

4. Memišević – Ihtijarević Aida, 26 bodova

* diplomirani ekonomista/bachelor ekonomije

 1. Brgulja Arnela, 34,5 bodova

2. Hasagić Amra, 32,5 bodova

3. Numanović Elma, 32,5 bodova

4. Planinčić Evelin, 31,5 bodova

5. Alihodžić Elmedin, 31,5 bodova

 Kandidati pod rednim brojem 4. i 5. ostvarili su isti broj bodova te je odlučeno da se odaberu oba kandidata.

 * diplomirani inženjer građevinarstva/bachelor inženjer građevine

 1. Mušinbegović Selma, 18,5 bodova

* diplomirani inženjer saobraćaja/bachelor inženjer saobraćaja

 1. Čakalović Amina, 15,5 bodova

* diplomirani žurnalista/bachelor žurnalistike – smjer poslovne komunikacije

 1. Kavazić Naim, 30 bodova

                                                                II

 Volonter dipl. inženjer geodezije, volonter dipl. inženjer arhitekture i volonter dipl.inženjer elektrotehnike nisu izabrani jer nije bilo prijavljenih kandidata.

                                                                III

 Sa izabranim kandidatima – volonterima, Općinska načelnica će zaključiti ugovor o volontiranju na period od 12 mjeseci, počev od 1.04.2013. godine.

                                                              IV

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na oglasnoj ploči Općine i web stranici općine Visoko.

 DOSTVAVLJENO: OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close