Investicioni okvir za Zapadni Balkan dosad podržao 36 projekata iz BiH

Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o prijedlogu paketa grant aplikacija za kandidiranje u okviru desetog poziva za predaju projekata Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF), koji sadrži pet projekata vrijednih više od pet miliona eura te još dva projekta vrijedna 2,8 miliona eura, a nakon njihova konačnog definiranja.

Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF) je zajednička inicijativa Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada zemalja zapadnog Balkana putem koje se pruža podrška zemljama regiona u socio-ekonomskom razvoju i pristupanju EU, kroz pružanje finansijske i tehničke pomoći za strateške investicije, posebno kad su u pitanju infrastrukturni projekti, energetska efikasnost i razvoj privatnog sektora, uz koordiniranje i objedinjavanje međunarodno finansiranih grantova i kredita s domaćim finansijama.

Finansijska sredstva u okviru WBIF-a uključuju i sredstva iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć lPA.

U Informaciji se navodi da je deveti poziv za predaju projektnih prijedloga Investicijskog okvira za zapadni Balkan najavljen u decembru 2012. godine, a Evropska komisija je zvanični poziv objavila 1. januara 2013. s rokom za dostavljanje aplikacija 22. februar 2013. godine.

Direkciji za evropske integracije je u okviru devetog poziva dostavljeno 25 grant aplikacija. Sedam aplikacija je naknadno povučeno od korisnika, jer nisu zadovoljavale osnovni kriterij – podršku međunarodne finansijske institucije, te je iz istog razloga još sedam aplikacija odbijeno od DIPAK-a, uz prihvatanje IPA Koordinacionog odbora u postupku ocjene.

IPA Koordinacioni odbor je zasjedao 14. februara, te je tom prilikom predloženo šest aplikacija za dostavljanje WBIF Sekretarijatu, uključujući dodatnu aplikaciju “Jačanje sistema osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini” s obzirom na to da ovaj projekt nije dobio podršku iz IPA 2013, a za preostalih šest aplikacija bilo je potrebno izvršiti dodatne konsultacije.

Na sastanku Upravnog odbora WBIF-a  13. juna 2013. razmatrane su pristigle aplikacije u okviru devetog poziva WBIF-a i tom prilikom usvojeno je pet projekata koje je kandidovala BiH: Hidroelektrana Babino selo, iznos granta 750.000 eura, Hidroelektrana Vinac, iznos granta 750.000 eura, Projekt grijanja za područje Pala, iznos granta 1.500.000 eura, Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH, iznos granta 1.250.000 eura, Razvoj studije za uspostavljanje zaštitnih zona izvora “Klokot” (Bihać) koji se nalazi na sjecištu međudržavnih granica, iznos granta 750.000 eura (regionalni projekt koji uključuje BiH i Hrvatsku).

Ostali projekti koje je predložila BiH, a koji nisu usvojeni bili su: Podrška za pripremu mapa štetnosti poplava i mapa rizika od poplava u Federaciji BiH (napomena navedena u okviru procesa provjere aplikacije se odnosi na nepostojanje aplikacije za zajam i nedostatak jasnoće aplikacije), Napredna infrastruktura za mjerenje potrošnje vode u zoni Skenderija (napomena navedena u okviru procesa provjere aplikacije se odnosi na to da su mjerenja u toku i da se projekt ne smatra prioritetom), te Jačanje sistema osiguranja depozita u BiH (u okviru procesa provjere nisu navedene nikakve napomene).

Na sastanku Upravnog odbora WBIF-a usvojen je i jedan regionalni projekt u kojemu postoji mogućnost učešća BiH (za učešće potrebno da BiH dostavi pismo podrške): Sektorska studija o grijanju baziranom na biomasi na zapadnom Balkanu, iznos granta 750.000 eura.

Na sastanku Upravnog odbora WBIF-a usvojena je i odluka o otkazivanju sedam projekata, među kojima nije bilo projekata iz BiH.

Odluka o otkazivanju projekata donesena je u skladu sa smjernicama za WBIF projekte i praksom da ukoliko implementacija granta ne započne u predviđenom roku (za projekte tehničke podrške godinu dana od dana njegovog usvajanja), projekt može biti otkazan. U tom smislu, projekt s učešćem BiH koji pripada ovoj kategoriji i koji nosi visoki rizik otkazivanja na sljedećem sastanku Upravnog odbora WBIF -a planiranom za početak decembra je Projekt Gas interkonekcija Zenica-Brod (granica s Hrvatskom) – regionalni projekt koji uključuje BiH i Hrvatsku, a BiH je predlagač projekta, iznos granta 1.000.000 eura.

Grant je odobren u decembru 2011.  za izradu studije izvodljivosti i idejnog projekta za regionalni gasovod Slavonski Brod-Brod-Zenica, ali implementacija projekta još  nije otpočela, uprkos svim do sada preduzetim aktivnostima, a raspoložive informacije ukazuju na izostajanje podrške projektu zbog drugačijeg strateškog opredjeljenja Republike Srpske kada je gas u pitanju (orijentacija na realizaciju projekta gradnje ogranka međunarodnog gasovoda “Južni tok”).

U dosadašnjih devet poziva za predaju projekata Investicijskog okvira za zapadni Balkan Bosna i Hercegovina ima ukupno 36 podržanih projekata u ukupnom iznosu odobrenih grant sredstava od 59,065 miliona eura, te učestvuje u 13 regionalnih projekata.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close