BiHPolitika

Institucije po starom: Oko 46 posto preporuka revizora nije realizirano

Od ukupnog broja preporuka koje je Ured za reviziju institucija Federacije dao institucijama u prošloj godini čak 46 posto njih nije realizirano. Ovo znači da iste nisu ispravile utvrđene propuste, odnosno da su isti ponovljeni, pokazuju rezultati analize ovog Ureda.

Ured za reviziju navodi da institucije još uvijek ne planiraju javnu protrošnju u skladu sa zakonskim propisima i realnim mogućnostima.Također, kao i dosadašnjih godina problem je utvrđen i sa javnim nabavkama koje nisu realizirane u skladu sa zakonskim propisima.

Uočeni su problemi i u neiskazivanju obveza u razdoblju kada su nastali, a što je uticalo na točnost iskazanog financijskog rezultata kao i ukupnog akumuliranog deficita.

“Neiskazane obveze se najvećim dijelom odnose na pravomoćna sudska rješenja i izvršne sudske presude iz radnog odnosa i stečena prava po važećim zakonskim propisima”, navode revizori.

Nerješavanje i neplaćanje navedenih obaveza za posljedicu ima povećanje izdataka na teret javnih sredstava, po osnovu obračunatih zateznih kamata i sudskih troškova.

Zbog toga je, navode revizori, potrebno da se Vlada FBiH, vlade županija, nadležna ministarstva financija i proračunski korisnici dosljedno pridržavaju odredbi Zakona o proračunima u FBiH i ostalih zakonskih i drugih propisa u dijelu utvrđivanja i iskazivanja svih dospjelih obaveza u periodu kada je i obaveza za plaćanje i nastala, a u cilju tačnog i istinitog izvještavanja.

Još jedna stvar koju su utvrdili revizori je da ugovori o koncesijama nisu zaključeni sa svim poduzećima koja vrše eksploataciju prirodnih bogatstava, što značajno umanjuje priliv javnog novca u proračuna Federacije, županija i općina.

Nadležne institucije u svim slučajevima ne vrše blagovremeno obračun koncesionih naknada niti ispostavljaju račune za eksploatisane količine, a prema korisnicima koja ne izmiruju obaveze prema ugovorenim rokovima ne poduzimaju se zakonom propisane mjere. Zbog toga revizori navode da nadležna ministarstva treba da sa svim korisnicima prirodnih bogatstava zaključe ugovore o koncesijama, na osnovu kojih bi se redovito ispostavljali računi za eksploatisane količine koje na propisan način treba evidentirati.

Još jedna problem koji je već dugo pristutan je angažiranje vanjskih suradnika po ugovoru o dijelu za poslove koje su u nadležnosti institucija i za koje je izvršena sistematizacija. Revizori navode da je potrebno da se ugovori o djelu zaključuju samo za poslove i zadatke za koje je, u skladu sa zakonskim propisima, predviđeno zaključivanje istih, vodeći računa o opravdanosti i ekonomičnosti angažiranja vanjskih suradnika.

Također isplate naknada članovima komisija su vršene za obavljanje poslova iz nadležnosti institucija, što nije u skladu sa važećim propisima. Potrebno je da se poslovi iz nadležnosti institucije obavljaju od strane zaposlenika, bez isplate naknade.

Ističu se da je neriješen status imovine i obveza institucija koje su u prethodnom periodu prešle na državni nivo (Prijašnje FMO i Vojska FBiH; Carinska uprava i OSA). Potrebno je da Vlada FBiH, u skladu sa nadležnostima utvrđenim zakonskim propisima, okonča proces rješavanja statusa imovine i obaveza institucija koje su prethodno prešle na državni nivo.

Sredstva tekućih i kapitalnih transfera su planirana i realizovana, a da prethodno nisu doneseni strateški dokumenti koji se odnose na iste, niti je praćen učinak uloženih javnih sredstava. Planiranje, odobravanje, realizacija, transparentnost kod dodjele i nadzor nad namjenskim trošenjem tekućih i kapitalnih transfera nisu bili u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Potrebno je da se planiranje tekućih i kapitalnih transfera vrši na osnovu prethodno donesenih strateških dokumenata, kao i da se utvrde i prate očekivane koristi i efekti dodjele istih.

SUSTAV INTERNIH KONTROLA JOŠ UVIJEK NIJE USPOSTAVLJEN

Sustav internih kontrola još uvijek nije uspostavljen na zadovoljavajućem nivou, što je potvrđeno konstatovanim slabostima kod uspostavljenih sistema financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Potrebno je da svi organi i institucije u FBiH, u okviru svoje nadležnosti, poduzmu aktivnosti na provedbi Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru i Strategije javne interne financijske kontrole u FBiH u cilju uspostavljanja odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola, kao i interne revizije i funkcionalne Centralne harmonizacijske jedinice.

U Federaciji BiH još uvijek nisu usvojeni Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor. Svrha usvajanja ovih standarda je izrada pouzdanih financijskih izvještaja koji će biti interno i eksterno uporedivi. Potrebno je da Vlada FBiH u saradnji sa federalnim ministarstvom financija, kod nadležne komisije inicira usvajanje Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close