Visoko

Informacija o socijalnom stanju stanovništva grada Visoko

JU Centar za socijalni rad Visoko osnovan je 13. novembra 1964. godine.

Informacija o socijalnom stanju stanovništva grada Visoko – pdf

38. sjednica Gradskog vijeća Visoko, zakazana je za četvrtak, 25.04.2024. godine sa početkom u 14:00 sati

12. tačka dnevnog reda: Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2023.godini

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović ,p.o. pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik JU Centar za  socijalni  rad  Visoko

Dio podataka iz Informacije:

Visoko: ekonomski, finansijski i demografski okvir

Grad Visoko je još uvijek suočen sa visokom stopom nezaposlenosti. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  Ze-do kantona, Biro Visoko zaključno sa 31.12.2023. godine nalazi se ukupno  lica, a od tog broja su žene.

Tabelarni prikaz lica koja traže posao na dan 31.12.2023. godine

  Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV
Svega 5494 354 33 1278 0 10 2199 32 1588

Prema popisu stanovništva iz 2013-te godine grad Visoko je imao 39.938 stanovnika (podatak preuzet iz Statističkog biltena JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona za decembar 2021. godine). Grad Visoko čini 88 naseljenih mjesta organizovanih u 26 mjesnih zajednica.

Stopa ukupnog fertiliteta je niska, pa je prisutno izraženo starenje stanovništva. Broj osoba starije životne dobi (od 65 godina na više) će porasti, tako da se očekuje da će stopa ovisnosti starijeg stanovnistva, tj. odnos broja stanovnika u starijoj životnoj dobi i stanovništvu u radnoj dobi, znatno porasti u korist starijih osoba. Ovakvi su trendovi uobičajeni i za zemlje u okruženju kao i za zemlje Europske unije.

***

Centar za socijalni rad Visoko, kao javna ustanova, tokom 2023. godine djelovao je u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i prema vlastitim programskim opredjeljenjima.

Kao i ranijih godina i u 2023-oj godini, poseban problem u radu Centra predstavljale su kategorije stanovništva koje ni po jednom važećem Zakonu o socijalnoj zaštiti nisu mogle ostvariti pravo na neke od trajnih oblika socijalne zaštite osim priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć u iznimnim slučajevima. To su, prije svega penzioneri, zatim radno sposobna lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, kao i oboljeli iz ovih kategorija kojima su potrebna stalna sredstva za liječenje.

Značajna pomoć navedenim kategorijama lica data je donošenjem nove Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području grada Visoko o proširenim pravima koju je Gradsko vijeće usvojilo u martu 2023. godine. Uvođenjem u pravo novih korisnika kojima je navedenom Odlukom to omogućeno, na račune krajnjih korisnika isplaćeno je preko  200.000,00 KM. Radi se o pravima jednokratni poklon za novorođeno dijete, novčana pomoć za djecu sa hroničnim oboljenjem i poteškoćama u razvoju, novčana pomoć za finansiranje troškova dženaze/sahrane/ukopa, novčana pomoć pojedincima (podrška vantjelesnoj oplodnji), stalna novčana pomoć (u obimu od 40% potrebnih sredstava) plaćanje participacije za smještaj djece u prihvatnu stanicu.

OPŠIRNIJE: Informacija o socijalnom stanju stanovništva grada Visoko – pdf

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close