BiHPolitika

CCI i TI: Nekoliko hiljada osoba u BiH zaposleno bez konkursa uprkos moratoriju na zapošljavanje

U saopćenju za javnost ističe se da je tokom 2016. godine uprkos moratoriju na zapošljavanje u 75 posto organa uprave zabilježeno nekoliko hiljada novih zapošljavanja, najčešće bez konkursa.

Na današnjem Forumu rečeno je da pitanje provođenja javnih konkursa prilikom zapošljavanja jedno je od kritičnih u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. Mnogo manjkavosti po ovom pitanju je pri zapošljavanju državnih službenika, ali je taj proces daleko neuređeniji i netransparetniji u ostatku javnog sektora, tj. van državne službe u šta spadaju vanbudžetski fondovi, javna preduzeća, i tako dalje.

Kako je navedeno, tamo radi preko 80 posto zaposlenih u javnoj upravi, a o načinu izbora komisije za zapošljavanje, transparentnosti procesa, kompetencijama i nezavisnosti komisije, odlučuje rukovodni kadar organa koji zapošljava kroz različite vrste podzakonskih akata, što nije dobra praksa.

“Javna preduzeća i javne ustanove, imaju veoma veliki udio u javnim prihodima i rashodima, u broju zaposlenih, te je njihov značaj izuzetan. Propisi koji uređuju način imenovanja upravljačkih i rukovodnih kadrova, kao i zapošljavanje, mnogo su neprecizniji od propisa koji uređuju rad državne službe. Ne postoje mehanizmi koji bi osigurali da se imenuju i zapošljavaju najbolji kandidati. Nedavnim izmjenama Zakona o radu Federacije BiH, kojima se uvodi obaveza raspisivanja javnih konkursa u javnim preduzećima i javnim ustanovama, proces zapošljavanja u cijelom javnom sektoru u Federaciji BiH mogao bi biti značajno unaprijeđen. Svrha dnašnjeg Foruma jeste da pokrene izradu Uredbe koja će, između ostalog,detaljno propisati postupak raspisivanja i provođenja javnih konkursa, kako bi se osigurala potpuna transparentnost, imenovanja i zapošljavanja najboljih kandidata. To će biti prvi veliki iskorak u reformi javne uprave“, rekao je Adis Arapović, program menadžer CCI-a.

TI BiH putem svog Centra za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije već nekoliko godina najviše dobija prijave građana koje se odnose na razne vrste nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru.

Građani obično prigovaraju da postoji nedostatak transparetnosti i jasnih kriterijuma, čak i tamo gdje je predviđen institut javne konkurencije. Jedan broj prijava se redovno odnosi na javna preduzeća i to su obično prijave u kojim se ističe kako uopće ne postoji obaveza sprovođenja konkursne procedure.

“Zapošljavanje u javnom sektoru, zasnovano na univerzalnim principima javne konkurencije i meritornosti, prepoznato je u javnosti kao pitanje od najvećeg interesa i zadatak kreatora propisa je da na principima ravnopravnosti, fer i pravične konkurencije urede sve propise koji regulišu to pitanje“, zaključak je iz nalaza i istraživanja koje sprovodi TI BiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close