Visoko

Amra Babić ostala bez vijećničke većine – 39. sjednica Općinskog vijeća

Današnja sjednica Općinskog vijeća Visoko pokazala je da vijećnička večina sa kojom je Amra Babić manevrisala u prethodnom periodu nije više njezin adut.
Dovoljno je pogledato kako su vijećnici glasali na današnjoj sjednici i pročitati između reda promjenu političkih snaga u ovom zakonodavnom organu lokalne vlasti.

2. a) Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016- 2034. godina
b) Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016- 2034. godina
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Oba nacrta su usvojena jednoglasno (24 ZA).

3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Instrukciju o načinu uplate finansijskih sredstava osiguranih u Budžetu Općine Visoko za 2016. godinu, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu, za period 2016 – 2018. godina

Zaključak nije usvojen jer je samo 7 vijećnika bilo ZA, a 17 uzdržanih.

4. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2015. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2016. godinu
– Izvještaj o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2015. godini

1. JU “Dom zdravlja” Visoko – 21 ZA, a 2 uzdržana

2. JU “KSC Mladost” Visoko – jednoglasno 19 ZA

3. JU “Centar za socijalni rad” Visoko – jednoglasno 21 ZA

4. JU “Gradska biblioteka” Visoko – jednoglasno 21 ZA

5. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko – 8 ZA, 15 uzdržanih

6. JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko – izvještaj je dostavio NO kojeg Vijeće nije imenovalo, odložena rasprava sa 17 ZA, 5 uzdržanih i 1 PROTIV

7. JU “Zavičajni muzej” Visoko – jednoglasno 23 ZA
5. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2015. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2016. godinu
– Izvještaj o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2015. godini

1. JKP “Visoko” doo Visoko – 20 ZA i 3 uzdržana

2. JP Visoko Ekoenergija doo Visoko uz Informaciju o projektu grijanja općine Visoko iz TE Kakanj – 2 ZA, 19 uzdržanih i 1 protiv

3. JP Veterinarska stanica Visoko – 19 ZA i 2 uzdržana

4. JP Radio i televizija Visoko – 5 ZA, 16 uzdržanih i 1 protiv: Vijeće je prihvatilo zaključak Mirze Omanovića (SDA) što znači smjenu Nadzornog odbora.

5. JP “Gradska groblja” doo Visoko (u stečaju) – nije raspravljano jer stečajni upravnik nije dostavio izvještaj
6. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko – 19 ZA i 1 uzdražn
7. Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja – jednoglasno 21 ZA

 


magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close