Visoko

9. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko 29.07.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 9. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

29.07.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

  1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

  2. Nacrt statuta Grada Visoko

  IZVJESTILAC: Emir Džafić predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar

  Gradskog vijeća Visoko

  3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

      3.1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za

      2021.godinu

         IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

  4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta  

       Grada Visoko   i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021.godinu (cestovna

       infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i  ostali projekti)

  IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

  5. Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana „Ravne” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  6. Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana „Ravne” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  7. Nacrt odluke o usvajanju regulacionog plana „Prijeko KTK” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  8. Nacrt odluke o provođenju regulacionog plana „Prijeko KTK ” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  9. Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

    IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

10. Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana „Prijeko” Visoko

         IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

11.Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko  za 2021.godinu,

  IZVJESTILAC: Edin Lopo predsjednik Komisije  i Zekija Omerbegović, sekretar

  Gradskog vijeća Visoko

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o utvrđivanju naknade za nadzorne

      odbore      javnih preduzeća i upravne odbore i nadzorne odbore javnih ustanova i visini  

       plaća za  direktore   javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Visoko

         IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

13. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskog vijeća na Sporazum o

      zajedničkom  finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i polaganje   

      kolektora otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno područje rijeke Save

      Sarajevo

      13.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko za potpisivanje   

               Sporazuma o zajedničkom  finansiranju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke

               Bosne i polaganje kolektora  otpadnih voda u Visokom” sa Agencijom za vodno

               područje rijeke Save Sarajevo

         IZVJESTILAC:Emir Fejzovićć, pomoćnik Gradonačelnika

14. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:        

      14.1  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č.32 i k.č.78/2 KO

                Gorani

      14.2. Prijedlog zaključka  o izjašnjenju na ponudu MZ Dobrinje za kupovinu k.č.221/2E2

                KO   Dobrinje

      14.3  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 857 KO Buci

      14.4  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 855  KO Buci

      14.5  Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 849/2 KO Buci

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

15. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/owq52jitrbprr4j/AABp6zt_ABKpyEFqJqnnH4hSa?dl=0

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close