Visoko

39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 30.05.2024. godine

Obavještava se javnost da će se 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 30.05.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

D N E V N I R ED
1. Izvod iz zapisnika sa 38. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Prijedlog Etičkog kodeksa Gradskog vijeća Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća
3. Prijedlog odluke o načinu korištenja i raspolaganja stanovima u vlasništvu Grada Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika
4. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora Udruženju branilaca „Patriotska liga
Visoko“
IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika
5. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2023. godini, sa planom i
programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2024. godinu
Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2023. godini
5.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
5.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
5.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
5.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika, predstavnik Grada Visoko u
Skupštini javnih preduzeća , direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća
6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2024.- 31.03.2024.godine
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika
7. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko u 2023.godini i
realizaciji zaključaka Gradskog vijeća sa Tematske sjednice posvećene kvalitetu zraka na
području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2023.godini i
mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika
9. Vijećnička pitanja i inicijative

O B A V I J E S T

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close