19. sjednica Općinskog vijeća Visoko – 20.6.2014. g. (petak)

Obavještava se javnost da će se 19. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 20.6.2014. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati sa slijedećim

D n e v n i m  r e d o m:

1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Centar u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana poslovne zone “Ozrakovići” Visoko-lokalitet I

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko, sa posebnim osvrtom na zbrinjavanje otpada i poslovima na projektovanju i stavljanju u funkciju reciklažnog dvorišta sa transfer stanicom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o načinu izgradnje, uslovima i naknadi za izgradnju rezidencijalnih naselja

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o ovlaštenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina za potrebe puta u naselju Arnautovići

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o ovlaštenju Općinske načelnice za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine za potrebe izgradnje kablovske trafostanice u naselju Prijeko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog zaključka o prihvatanju ponude za preuzimanje privremenog prava korištenja zemljišta za potrebe puta u Prijekom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Bjeloš Borislavu i Ljiljani iz Bijeljine za otuđenje nekretnina k.č. 670/2 KO Čekrčići

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Šarić Zoranu i Vasiliji iz Brčkog za otuđenje nekretnina k.č. 387/2 KO Kula Banjer

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

13. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća u 2013. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2014. godinu i izvještaji o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2013. godini:

13.1 JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

13.2 JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

13.3 JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

13.4 JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko

13.5 JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

14. Informacija o vodosnabdijevanju i stanju lokalnih vodovoda na području općine Visoko, sa planom aktivnosti

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Vijećnička pitanja i inicijative.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 17.6.2014. godine (utorak) u 15 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 18.6.2014. godine (srijeda) u 15 sati

III – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 18.6.2014. godine (srijeda) u 16 sati

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close