124. sjednica Vlade F BiH: 588.314,83 KM za uplatu dugovanja prema fondu PIO/MIO

Federalna vlada jučer je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

Jučer je razmotren radni tekst Statuta Fonda koji je na osnovu Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji FBiH pripremilo Federalno ministarstvo pravde.

Vlada FBiH je usvojila Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014-2020) i prihvatila dva zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica poddionica Klopče – Donja Gračanica.

Vlada FBiH je odobrila korištenje sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija za Kanton 10, Posavski kanton, Srednjobosanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Hercegovačko-neretvanski kanton i Zapadnohercegovački kanton. Sredstva su namijenjena za finansijsku pomoć ovim kantonima, a dinamika doznake ovih sredstava jednaka je za sve korisnike i bit će izvršena u dvije tranše, pa će 50 posto od ukupnog iznosa biti doznačeno do 31.7.2014. godine, a 50 posto preostalih sredstava do 31.10.2014. godine.

Jučer su usvojene i informacije Povjerenstva za utvrđivanje zaposlenika koji su bili na listi “Aluminija” d.d. Mostar 31.12.1991. godine i Federalnog zavod za agropedologiju o poduzetim aktivnostima i detaljnim istraživanjima kvaliteta zemljišta na poplavljenim područjima.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je jučer Prijedlog zakona o privrednim društvima kojim se uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inače, Zakon o privrednim društvima je u primjeni od 1999. godine i od tada do danas je pretrpio niz izmjena i dopuna.

Usvajanjem novog teksta Zakona o privrednim društvima otklanjaju se svi postojeći nedostaci, omogućava modernizacija i unapređenje ovog propisa, te u potpunosti otklanja pravna nesigurnost i jača konkurentnost tržišta FBiH, kao i jedinstveni ekonomski prostor u BiH, te kreiraju istovjetni kriteriji za registraciju i početak obavljanja djelatnosti.

Pojednostavljenjem i usklađivanjem zakonskog okvira će biti otklonjene postojeće prepreke u postupku upisa društava u Registar, te umanjiti troškovi cjelokupnog procesa, vrijeme trajanja postupka i smanjen broj neophodne dokumentacije. Novim odredbama Zakona o privrednim društvima umanjuje se radno opterećenje uposlenika nadležnih institucija, unapređuje kvalitet procedure upisa u Registar i otklonjaju nedoumice oko nadležnosti za pojedine odredbe Zakona.

Inače, ovaj zakon je veoma značajan u postizanju napretka i ispunjavanju zahtjeva vezanih za proces približavanja Evropskoj Uniji i identificiran je kao jedan od preduvjeta obuhvaćenih stand by aranžmanom sa Međunarodnim montarnim fondom (MMF). Njegov cilj je poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje što većeg broja investicija, kako domaćih, tako i stranih, kojima će biti podržan srednjoročni ekonomski rast. Vlada FBiH je opredijeljena da nastavi ulagati napore s ciljem pojednostavljenja postupaka i jačanja transparentnosti u ovoj oblasti.

Prije utvrđivanja Prijedloga zakona o njegovom tekstu obavljena je sveobuhvatna javna rasprava.

IZMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOJ
KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Federalna vlada utvrdila je jučer Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku.

Prijedlogom izmjena se mijenja datum do kojeg će privredna društva moći izvršiti konsolidiranje dugova.

STATUT FONDA ZA POTPORU NASTRADALIM PODRUČJIMA

Federalna vlada razmotrila je jučer radni tekst Statuta Fonda koji je na osnovu Zakona o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo Federalno ministarstvo pravde.

Zaključeno je da do naredne sjednice Vlade FBiH ministri dostave pisane prijedloge i sugestije na ponuđeni tekst kada bi se Vlada i izjasnila o Nacrtu teksta Statuta.

Inače, federalni ministar pravde je izvijestio Vladu da su pripremljeni i ostali podzakonski akti potrebni za provedbu ovog zakona.

BEZ PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG DOPUNA KRIVIČNOG ZAKONA

Na Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hecegovine, čiji je predlagač Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj sjednici je utvrdila Mišljenje u kojem je navedeno da nema primjedbi ni sugestija.

Suština dopune odnosi se na Glavu XV Krivičnog zakona (Djela protiv ustavnog poretka), gdje se u članu 163. Izazivanje narodnosne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti dodaje novi stav koji glasi: „Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana, učini javnim poricanjem ili opravdavanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine“.

Ocjena analitičara je da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj je suočavanje s prošlošću političko, a ne civilizacijsko pitanje. U BiH još ne postoje zakoni prema kojima bi oni koji negiraju genocid ili ratne zločine mogli biti kažnjeni.

Međunarodni sud pravde (ICJ) je 2007. godine donio presudu kojom je utvrđeno da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid. Genocid u Srebrenici i zločini protiv čovječnosti počinjeni na teritoriju BiH utvrđeni su i u konačnim i obavezujućim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i Suda Bosne i Hercegovine. Presude su rezultirale i usvajanjem Rezolucije o Srebrenici u Europskom parlamentu, koja još uvijek nije dobila podršku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

STRATEGIJA DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE
USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je jučer Strategiju deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014-2020), koji je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te zadužila ovo ministarstvo , da u skladu s aktivnostima predviđenim Strategijom, pristupi izradi Akcionog plana za provedbu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, da u roku od mjesec dana, formira stručnu radnu grupu sastavljenu od predstavnika Ministarstva i drugih relevantnih vladinih i nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom.

Ova strategija predstavlja opredijeljenje Vlade Federacije BiH da, uz podršku kantonalnih vlada nastavi sa svojim javnim angažmanom na povećanju kvaliteta života djece, osoba s invaliditetom i starih osoba, te da kroz provođenje procesa deinstitucionalizacije i transformacije osigura uvjete za pružanje podrške u zajednici korisnicima kojima je pomoć neophodna i implementira međunarodno utemeljeno pravo prema kojem svaka osoba ima pravo na život u zajednici na istom temelju kao i druge osobe. Ovaj dokument, ujedno, predstavlja i odgovor na potrebu za sistemskim promjenama koje je neophodno provesti u oblasti tradicionalnog načina institucionalne brige o korisniku.

Strategija predstavlja temelj za planiranje mreže ustanova i djelatnosti socijalne zaštite, kao i za definiranje prioritetnih financijskih ulaganja u razvoj mreže socijalnih usluga u zajednici, a njen dugoročni cilj je smanjenje ulaska, i povećanje izlaska iz institucija u nove oblike brige, posebno stimulirajući obiteljsku reintegraciju.

DOPUNJENA UREDBA O NADZORU NAD POSLOVANJEM RAZVOJNE BANKE FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je jučer Uredbu o dopuni Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije BiH.

Novim stavom koji je dodat predviđeno je da se za potraživanja od javnih preduzeća, čiji je osnivač Vlada FBiH, a koja su odobrena u cilju podrške razvoju infrastrukture i značajnim kapitalnim ulaganjima u Federaciji BiH, kvalitetnim kolateralom smatraju novčana sredstava Vlade FBiH deponovana kod Banke, kao i potraživanja iz komisionih poslova koje za račun Vlade FBiH vodi Banka, ako su ispunjeni određeni uvjeti.

Prije svega potrebno je da je o zalogu navedenom u ovom stavu, Vlada Federacije BiH u funkciji Skupštine Banke donijela posebnu odluku, da je zaključen ugovor o zalogu kojim je predviđeno da je Banka jedini privilegirani povjerilac koji ima osiguran interes po odnosnom zalogu, da je zalog neopoziv, da je jedini preduslov za primjenu prava Banke na zalog da korisnik propusti ispuniti svoju obavezu prema Banci i da je zalog dat na način koji ne pruža mogućnost da se po njemu uspostave dodatni interesi.

Predviđeno je i to da zalog može biti iskorišten na takav način da ni zalogodavac, ni korisnik, niti bilo koja druga osoba ne mogu osporiti zakonsko pravo Banke koje proizilazi iz ugovora o zalogu, te da je ukupan iznos založenih novčanih sredstava i potraživanja iz komisionih poslova za najmanje 10 posto veći od iznosa zalogom osiguranog potraživanja Banke.

Razlog za donošenje Uredbe je inicijativa Razvojne banke za uvođenje novih instrumenata kvalitetnog kolaterala.

PRIHVAĆENO KREDITNO ZADUŽENJE
ZA IZGRADNJU PODDIONICE KORIDORA Vc

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID), u iznosu od 24.000.000 eura za realizaciju Projekta Koridor Vc. Ova sredstva će biti korištena za finansiranje projekta Koridor Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica za poddionicu Klopče – Donja Gračanica.

Sredstva se odobravaju sa rokom otplate od 18 godina grace periodom od četiri godine i kamatnom stopom od 4,5 posto. Iz ovih kreditnih sredstava ne mogu se plaćati carine, porezi i druge dažbine.

Federalna vlada prihvatila je i zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID), u iznosu od 48.000.000 američkih dolara za realizaciju Projekta Koridor Vc.

Ova sredstva koristit će se za finansiranje projekta Koridor Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica za poddionicu Klopče – Donja Gračanica.
Sredstva se odobravaju sa rokom otplate od 20 godina, grace periodom od pet godina i kamatnom stopom od tri posto. Iz ovih kreditnih sredstava ne mogu se plaćati carine, porezi i druge dažbine.

Sredstva zajma Federacija će na kreditnom osnovu prenijeti na JP “Autoceste Federacije BiH” d.o.o Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik po zajmu.

Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da sa JP “Autoceste Federacije BiH” d.o.o Mostar usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će se u svrhu redovne otplate, definirati uslovi vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI

Vlada FBiH je jučer donijela šest odluka o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija.

Za Kanton 10 odobreno je 1.800.000 KM, za Posavski kanton 5.000.000 KM, za Srednjobosanski kanton 900.000 KM, za Bosansko-podrinjski kanton Goražde 4.500.000 KM, za Hercegovačko-neretvanski kanton 900.000 KM i za Zapadnohercegovački kanton 1.800.000 KM.

Ova sredstva će svim korisnicima biti doznačena u dvije tranše, odnosno 50 posto od ukupnog iznosa do 31.7.2014. godine i 50 posto sredstava do 31.10.2014. godine. Sredstva su namijenjena za finansijsku pomoć ovim kantonima.

DODATNE POGODNOSTI ZA KORISNIKE ACC TAG UREĐAJA

Federalna vlada usvojila je dopunu Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 kojom se omogućava da stalni korisnici autocestu koriste po znatno povoljnijim cijenama. Naime, za stalne korisnike autoceste koji koriste ACC TAG uređaj popust će biti povećan za 100 posto.

To je rezultat uvođenja dodatne pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine (ACC usluga). Korisnici ove usluge od sada će prilikom dopune ACC TAG uređaja ostvarivati popust od 20 posto na uplaćeni iznos umjesto dosadašnjih 10 posto.

Izmjenom ove uredbe uvode se i cijene za korištenje autoceste za dionice koje će biti puštene u promet tokom ljeta ove godine. Riječ je o poddionicama Gorica – Bilješevo (tunel “1. mart”) i Gorica – Zenica jug.

IZMJENA ODLUKE O SUBVENCIJAMA JAVNIM I PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu federacije BiH za 2014. godinu federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima i subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Ovom odlukom na poziciji „Subvencije javnim preduzećima” sredstva su smanjena i umjesto 150.000 KM utvrđena u iznosu od 100.000 KM, a na poziciji „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima” su povećana sa 50.000 na 100.000 KM.

SAGLASNOST NA ODLUKU BH TELECOMA

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 325.000 KM za sponzorstvo Premijer lige BiH, za jesenji dio takmičarske 2014/2015. godine.

Na osnovu ove saglasnosti može se zaključiti ugovor za nabavku reklamno propagandnih usluga izmedu Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i BH Telecom d.d. Sarajevo.

TARIFE IZ OBLASTI PREMJERA I KATASTRA

Federalna vlada donijela je danas dvije odluke kojima se uređuju tarife iz oblasti premjera i katastra. Tako je donesena Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra kojom se utvrđuje visina naknade za usluge iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja

Naknada za ove usluga plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za usluge iz oblasti premjera i katastra i uplaćuje na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i općnskih budžeta, u zavisnosti za kojeg davaoca usluga je namijenjena.

Odlukom o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra utvrđena je visina naknade za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja.

Naknada za korištenje podataka plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za korištenje podataka premjera i katastra, koja je sastavni dio ove odluke i uplaćuje na račun javnih prihoda budžeta kantona prema mjestu u kojem je usluga izvršena.

Kantonalni trezor raspoređuje 40 posto ovog prihoda na Jedinstveni račun Trezora Budžeta Federacije BiH, 30 posto na račun kantonalnog budžeta i 30 sredstava na račun općinskog budžeta općine u kojoj su ta sredstva ostvarena.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA
ZA ISTRAŽIVANJE NAFTE I PLINA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je jučer Izvještaj o radu Komisije za provođenje javne nabavke za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

Obzirom na to da nije osigurana stvarna konkurencija za ugovor jer je broj primljenih prihvatljivih ponuda manji od tri, nalaže se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama poništi postupak nabavke od 28.4.2014.godine.

Nalaže se Komisiji, formiranoj od strane Vlade FBiH, da izvrši reviziju i izmjenu tenderske dokumentacije kako bi bile uklonjene smetnje u cilju osiguranja veće konkurentnosti, te da ih dostavi Vladi FBiH za narednu sjednicu na odobrenje.

O OBEŠTEĆENJU RADNICIMA MOSTARSKOG “ALUMINIJA”

Vlada FBiH usvojila je jučer Informaciju Povjerenstva za utvrđivanje zaposlenika koji su bili na listi “Aluminija” d.d. Mostar 31.12.1991. godine, te zadužila Upravu ovog gospodarskog društva da do 31.12.2014. godine isplate obeštećenja bivšim radnicima koji nigdje nisu zasnivali radni odnos, dok je za obeštećenje ostalih radnika, u skladu sa Sporazumom sa Vladom FBiH, taj rok 31.12.2015. godine.

ZA DUGOVANJA PREMA FONDU PIO/MIO 588.314,83 KM

Federalna vlada primila je na znanje Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju neuplaćenih obaveza privrednih društava „PRETIS“ d.d. Vogošća i „ZRAK“ d.d. Sarajevo prema PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za penziju, kao i bivših uposlenika „Vitezita“ Vitez.

Vlada Federacije BiH je saglasna da se iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH izdvoji 588.314,83 KM, za uplatu dugovanja prema fondu PIO/MIO.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da uputi zahtjev prema Federalnom ministarstvu finansija u cilju pripreme odluka za uplatu dugovanja prema fondu PIO/MIO i to 207.874,22 KM za 22 radnika „PRETIS“ d.d. Vogošća koji su stekli uslove za penziju, a u skladu sa dostavljenim i ovjerenim spiskom radnika 81.607,52 KM, za devet radnika „ZRAK“ d.d. Sarajevo, koji su stekli uslove za penziju, a u skladu sa dostavljenim i ovjerenim spiskom radnika i 298.833,09 KM za 19 bivših uposlenika „Vitezita“ Vitez, a u skladu sa dostavljenim i ovjerenim spiskom radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da prioritetno uzme u razmatranje i rješavanje pitanja obaveza za PIO/MIO sadašnjih radnika PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, koji su stekli uslove za penziju.

INFORMACIJA O DETALJNIM ISTRAŽIVANJIMA
ZEMLJIŠTA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog zavod za agropedologiju o poduzetim aktivnostima i detaljnim istraživanjima kvaliteta zemljišta na poplavljenim područjima.

U Informaciji se kaže de je Zavod kontaktirao štabove civilne zaštite u općinama i obavijestio ih o poduzimanju aktivnosti o nastavku a detaljnog istraživanja područja na kojima je utvrđen visok sadržaj teških metala u poljoprivrednom zemljištu, kako bi u optimalnom roku predložio adekvatne mjere prevencije i dekontaminacije zemljišta.

Zavod je izvršio potrebna istraživanja i izradio „Izvještaje o analizi tla (dodatna istraživanja) sa zaključcima i preporukama za poplavljena područja“, za 18 općina, koji je dostavio načelnicima u elektronskom i pisanom obliku i to: Vareš, Breza, Domaljevac-Šamac, Orašje, Doboj Jug, Usora, Zavidovići, Maglaj, Jajce, Kalesija, Živinice, Srebrenik, Odžak, Lukavac, Žepče, Olovo, Kiseljak i Gračanica.

Zavod je od Federalnog štaba civilne zaštite dobio informaciju da se sa poplavljenih područja prikupljaju izvještaji o pričinjenim štetama na poljoprivrednom zemljištu, a koje rade općinske komisije, kako bi se uključio u izradu programa sanacije, reklasiranja i bonitiranja poljoprivrednog zemljišta, kao i izrade projekata rekultivacije i remedijacije zemljišta.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta i dala saglasnost da se uplati 50 posto odobrenih finansijskih sredstava institucijama kulture od značaja za BiH i FBiH, a u skladu s Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da u narednih sedam dana uplati 50 posto odobrenih sredstava, ili 300.000 KM, od toga Umjetničkoj galeriji BiH 105.000 KM, Historijskom muzeju BiH 120.000 KM i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH 75.000 KM.

Vlada je dala prethodnu saglasnost da se s pozicije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima” privrednom društvu „Tuzlanski sajam” d.o.o.Tuzla dodijeli 10.000 KM.

Iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” odobreno je 20.428,39 KM, na ime osiguranja finansijskih sredstava za podršku projektu „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini” Savezu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH.

Sa 6.000 KM Federalna vlada će podržati odlazak četiri mlada informatičara iz Federacije na međunarodnu informatičku Olimpijadu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Istovremeno, Vlada FBiH je, nakon provedene konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Saglasnost je data za Nijaza Puzića za poziciju generalnog direktora – predsjednika Uprave u JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, Asima Aljića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, Mirsada Haskovića za izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera u JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, Vladu Budimira za izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture,Enisa Đafića za izvršnog direktora za ekonomske poslove i Rešada Mandžu za izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija.

Federalna vlada donijela je Rješenje o imenovanju kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo i to su Tihomir Ćurak (predsjednik), Alija Aljović, Leon Begić, Dženamir Abaza i Haris Jahić (članovi).

Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo za imenovanje Muhameda Ćatovića za vršioca dužnosti direktora privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close