104. sjednica Vlade F BiH: Utvrđen Nacrt zakona o plaćama članova organa upravljanja i drugih organa institucija F BiH

Nacrtom zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu F BiH, utvrđenim na jučerašnjem nastavku 104. sjednice Vlade F BiH, putem utvrđivanja maksimalnih iznosa ograničava se visina naknada i plaća za članove organa upravljanja i drugih organa institucija F BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Tako mjesečna neto plaća za direktora institucije, predsjednika komisije, za ostale članove uprave, zamjenika direktora ili direktora i zamjenika direktora i jednog ili više izvršnih direktora institucije, kao i zamjenika predsjednika i članove komisije, može biti utvrđena najviše u iznosu do četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto naknada za rad predsjednika upravnog odbora i/ili nadzornog odbora institucije ili upravnog vijeća, odnosno stručnog vijeća može biti utvrđena najviše do jedne prosječne neto plaće, a za njihove članove naknada iznosi 90 posto od iznosa mjesečne naknade predsjednika.

Mjesečna neto plaća za članove uprave privrednog društva koje ima više od 1.000 zaposlenih i ukupan godišnji prihod veći od 250.000.000 KM može biti utvrđena najviše u iznosu do pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto plaća za članove uprave privrednog društva koje ne ispunjava ove uslove u pogledu broja zaposlenih i/ili ukupnog godišnjeg prihoda može biti utvrđena najviše u iznosu do četiri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u FBiH u prethodna tri mjeseca.

Mjesečna neto naknada za rad predsjednika nadzornog odbora privrednog društva koje ima vise od 1.000 zaposlenih i ukupan godišnji prihod veći od 250.000.000 KM može biti utvrđena najviše do 1,2 prosječne neto plaće u FBiH, a za članove nadzornog odbora ovakvog privrednog društva mjesečna neto naknada iznosi 90 posto od iznosa mjesečne neto naknade za predsjednika nadzornog odbora.

Značajnu novinu predstavljaju i odredbe o stimulaciji i destimulaciji članova uprave privrednih društava. U zavisnosti od rezultata poslovanja u prethodnom izvještajnom periodu, ove plaće mogu biti povećane ili smanjene do 30 posto u periodu do usvajanja narednog godišnjeg finansijskog izvještaja privrednog društva. Time bi članovi uprave na odgovarajući način bili motivisani za stalno preduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja finansijskog stanja privrednog društva.

Takođe, bitno je napomenuti da, prema Nacrtu zakona, Agencija za bankarstvo FBiH, Razvojna banka FBiH i Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) imaju isti položaj kao i sve druge institucije, za razliku od rješenja u važećem Zakonu po kojem imaju povlašten položaj u pogledu maksimalnog iznosa plaća i naknada.

Stupanjem na snagu novog, prestala bi primjena važećeg Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH iz 2009. godine.

U okviru ograničenja maksimalnog iznosa plaća i naknada, odlukom Vlade FBiH utvrđuje se visina plaća i naknada članova organa upravljanja i drugih organa, pojedinačno po institucijama, privrednim i zavisnim društvima, izražena u broju prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u FBiH u prethodna tri mjeseca. Ove plaće utvrđuju se kao najviše mjesečne neto plaće u instituciji, privrednom ili zavisnom društvu s kojim se usklađuju mjesečne neto plaće svih ostalih zaposlenika.

Odlukom Federalne vlade utvrđuje se ukupan broj članova organa upravljanja i drugih organa, pojedinačno po institucijama, privrednim i zavisnim društvima, izuzimajući institucije, privredna i zavisna društva za koje je ukupan broj članova organa upravljanja i drugih organa uvrđen posebnim zakonom.

Budući da će ove odluke Vlade FBiH biti objavljivane u „Službenom listu FBiH“, postiže se potpuna transparentnost mjesečnih primanja članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I
OKVIRU MATERIJALNE POTPORE OSOBA S INVALIDITETOM

Prema Zakonu o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba s invaliditetom, čiji je Nacrt utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, pravo na materijalnu potporu mogu ostvariti osabe s invaliditetom kod kojih je ocjenom medicinskag vještačenja zdravstvenag stanja utvrđen stupanj oštećenja organizma od 60 do 100 posto. Osobe s invaliditetom razvrstane su prema utvrđenom postotku oštećenja organizma u pet skupina, a mjesečni iznos novčane naknade za osobnu invalidninu određuje se u postotku od osnovice od 274 konvertibilne marke. Tako za prvu skupinu postotak iznosi 30 posto osnovice, za drugu 20, za treću deset, za četvrtu sedam i za petu pet posto od osnovice.

Mjesečni iznos dodatka za njegu i pomoć druge osobe za prvu skupinu iznosi sto posto osnovice, a za drugu 50 posto. Ovo pravo ne može ostvariti osoba s invaliditetom smještena na cjelodnevni boravak u ustanovu socijalne zastite ukoliko troškovi smještaja, u cijelosti ili djelimično, padaju na teret općinskog, odnosno kantonalnog proračuna. Osoba s invaliditetom smještena u ustanovu socijalne zaštite može, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta predviđenih Zakonom, ostvariti pravo na dodatak za njegu i pomoć ukoliko ona ili članovi obitelji u cijelosti snose troškove smještaja u ustanovu.

Naknadu za ortopedski dodatak može ostvariti osoba kod koje je, sukladno ocjeni Instituta za medicinsko vještačenje, došlo do amputacije najmanje jednog ekstremiteta ili teškog oštećenja funkcije ekstremiteta, slijepa i osoba sa enukleacijom jednog oka, te osoba sa oštećenjem sluha koja koristi slušni aparat. Ortopedski dodatak određuje se u mjesečnom iznosu u visini od sedam posto od osnovice.

Inače, osnovicu će jednom godišnje i sukladno stopi inflacije za prethodnu godinu, usuglašavati Vlada Federacije, i to najkasnije do 31.3. za tekuću godinu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZDVAJANJU I USMJERAVANJU
DIJELA PRIHODA PREDUZEĆA OSTVARENIH RADOM TERMOELEKTRANA

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen je Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, koji utvrđuje da su javna preduzeća i druge pravne osobe, koje ostvaruju prihod radom termoelektrana, dužni su za prostore na kojima su izgrađene termoelektrane ili na kojima se nalaze instalacije za proizvodnju električne energije, odlagališta šljake, pepela i sličnog otpada nastalog radom termoelektrana, te deponije uglja, plaćati novčani iznos naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Naknada od 0,003 KM po kilovatsatu (kWh) proizvedene električne energije se uplaćuje u budžet općine, odnosno grada, na čijem području se nalaze termoelektrane, instalacije ili zemljište na kojem se vrši odlaganje šljake, pepela i sličnog otpada, kao i deponije uglja. Javno preduzeće ili druga pravna osoba utvrđuje naknadu na osnovu ukupno proizvedenih kilovatsati (kWh) za protekli mjesec tekuće godine, a obračunava za protekli mjesec najkasnije do desetog u tekućem mjesecu, a plaćanje se vrši do petnaestog u mjesecu. Konačan obračun naknade vrši se do 31. januara za prethodnu godinu i vrši se konačna isplata za ukupno proizvedenu električnu energiju.

Sredstva ostvarena po osnovu ovog zakona vode se na posebnom računu budžeta općina, odnosno grada i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana. To se, naročito, odnosi na finansiranje ili učešće u finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i sl., izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnja objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.), kao i na finansiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj.

U obrazloženju Nacrta se kaže da, s obzirom da je Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata (iz 2002. godine) sistemski riješeno ovo pitanje kada su u pitanju hidroelektrane, bilo je nužno donijeti propis kojim je isto pravo utvrđeno i lokalnim zajednicama na čijem području se nalaze termoelektrane.

IZMIJENJEN PLANSKI PERIOD

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Vranica“.

Kako je obrazloženo, prethodna odluka je donesena za period od 2008. do 2028. godine. S obzirom da do 2014. godine nije započeta izrada Prostornog plana, bilo je potrebno kao planski odrediti period od 2014. do 2034. godine.

UREDBA O POSTUPKU, KRITERIJIMA, FORMI I SADRŽINI
ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o postupku, kriterijima, formi i sadržini zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstruiranje postojećih proizvodnih postrojenja.

Uredba je donesena jer aktualni Zakon o električnoj energiji u FBiH nije u dovoljnoj mjeri uredio problematiku izdavanje energetske dozvole. Njezin cilj je osiguranje javnog, transparentnog i nediskriminatorskog postupka izdavanja energetske dozvole sukladno objektivnim i javnosti poznatim kriterijima. To je u funkciji promocije konkuretnog tržišta energije i stimuliranja ulaganja u elektroenergetski sektor, čime doprinosi sigurnosti opskrbe električnom energijom u Federaciji BiH, kao i sigurnosti i pouzdanosti elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine.

Kako je precizirano, pravna ili fizička osoba ne smije graditi nova ili rekonstruirati postojeća postrojenja za proizvodnju električne energije na teritoriji Federacije BiH bez predhodno pribavljene energetske dozvole.

Zahtjev za dobivanje energetske dozvole podnosi se Federalnom ministarstvu energije, industrije i rudarstva u pisanoj formi i u formatu propisanom Uredbom. Federalno ministarstvo će pri razmatranju voditi računa o usuglašenosti projekta sa Strategijskim planom razvoja elektroenergetskog sektora Federacije BiH i Prostornim planom Federacije BiH, Akcijskim planom korištenja obnovljivih izvora u Federaciji BiH, uključujući usuglašenost s odgovarajućim kantonalnim planovima i programima.

Svi podnositelji zahtjeva za dobijanje energetske dozvole dužni su Federalnom ministarstvu uplatiti jednokratnu naknadu za administrativne troškove obrade zahtjeva, u iznosu utvrđenom odlukom Vlade, uključujući i priloženu federalnu upravnu taksu/pristojbu.

Ako Ministarstvo zaključi da je zahtjev nepotpun i da ima nedostataka, te da su mu potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja, obvezno je da o tome pisanim putem obavijesti podnositelja zahtjeva i zatraži dostavljanje dodatnih informacija i podataka ili pojašnjenja, u roku ne dužem od trideset dana od datuma prijema. Ministarstvo donosi rješenje o svakom podnesenom zahtjevu u roku od tri meseca od dana kada je obavijestilo podnositelja da je zahtjev kompletiran. No, kada to ocijeni potrebnim, razdoblje razmatranja zahtjeva može produljiti za još dva mjeseca.

Ukoliko korisnik želi energetsku dozvolu prenijeti na drugu osobu, dužan je za to pribaviti odobrenje Ministarstva.

Ministarstvo uspostavlja i vodi registar izdatih energetskih dozvola koji se sastoji od evidencije o svim podnesenim zahtjevima i od svih spisa (predmeta) koji obuhvataju sve akte i priloge koji se odnose na isto pitanje i čine posebnu cjelinu.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FBiH

Na prijedlog Agencije za državnu službu FBiH, Federalna vlada je na današnjoj sjednici izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Programom polaganja ispita općeg znanja za državne službenike je, po novom, obuhvaćena i oblast zabrane diskriminacije, kako je reguliše Zakon o zabrani diskriminacije.

U dosadašnjoj praksi provođenja ispita općeg znanja pokazalo se da je nedostatak što nisu bile obuhvaćene i osnove republičke uprave i lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Također, u oblastima upravnog postupka, upravnog spora, radnih odnosa i uredskog poslovanja u tijelima uprave, kao pravni izvori i pravna literatura nisu navedeni propisi Republike Srpske.

Kako ispit općeg znanja ima za cilj da se utvrdi da li kandidati koji konkurišu na radno mjesto državnog službenika posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave, a koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika, odlučeno je da i ove oblasti budu uvrštene u Program polaganja ispita općeg znanja.

USPOSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, namijenjenog dugoročnom finansiranju projekata kroz kredite, a u skladu s programom koji će biti donošen svake godine.

Fond će činiti dio sredstava koja su preostala na računu namjenskog depozita otvorenog kod Razvojne banke FBiH i Union banke d.d. za realizaciju kreditnih sredstava po Programu “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, u ukupnom iznosu od 6.367.999,02 konvertibilnih maraka, eventualno preostalih sredstava nakon raspodjele za 2014. godinu na stavci “Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja”, te sredstva koja će biti osigurana iz Budžeta FBiH za 2015. godinu ovom ministarstvu, kao i onih koja će korisnici vraćati prilikom otplate već dodijeljenih i svih budućih kredita.

U obrazloženju Odluke se navodi da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, počev od budžetske 2012. godine, prešlo, s dotadašnjeg načina raspodjele bespovratnih grant sredstava, na dodjelu povoljnih kredita plasiranih putem banaka, i to u prvoj godini putem Razvojne banke FBiH, a nakon toga putem Union banke.

Budući da je ovakav način dodjele sredstava u narednom periodu opredjeljenje Federalne vlade, a sve u cilju što veće kontrole namjenskog utroška sredstava, uspostavljen je trajni revolving fond.

OVOGODIŠNJI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Vlada FBiH donijela je danas šest odluka kojima je usvojila programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava proračunskih transfera Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za 2014. godinu.

Tako će, od Proračunom FBiH predviđenih 360.000 konvertibilnih maraka s transfera neprofitnim udrugama proisteklim iz posljednjeg domovinskog rata, biti raspoređeno 280.000 KM. Razlika od 80.000 KM predstavlja interventna sredstva koja će biti korištena kao potpora programima i projektima za žurne i nepredviđene slučajeve.

Za sufinanciranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz domovinskog rata planirano je 180.000 KM, te još 70.000 KM interventnih sredstva.

Kroz transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja bit će raspoređeno 100.000 KM, a kroz transfer za sufinanciranje troškova dženaza i sahrana pripadnika braniteljskih populacija 125.000 KM.

Za pomoć u liječenju braniteljskih populacija programom je predviđeno 1.200.000 KM, dok će 675.702 KM namijenjenih kao potpora Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije biti realizirano sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima u 2013.godini.

Za dodjelu sredstava iz prvih pet programa bit će raspisani javni pozivi koji će biti objavljeni na WEB stranici Federalnog ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu, dok će sredstva na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje biti prebačena na temelju njenog zahtjeva upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

IZVJEŠTAJ O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je i Parlamentu FBiH radi informiranja uputila Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa.

Riječ je o aukciji održanoj 18.3.2014. godine, na kojoj je FBiH je ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu (ukupno iznosi 20.000.000 KM), s rokom dospijeća 91 dan.

Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 26 ponuda za kupovinu 8.800 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 67.810.000 KM. Prihvaćeno je osam ponuda putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,60 posto na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 19.970.314,69 KM i svi su kupci iz bankarskog sektora.

Čestitajući Federalnom ministarstvu financija na urađenom poslu, Vlada FBiH ocijenila je da je i to dokaz povjerenja koji bankarski sektor ima u Federalnu vladu.

O RADU POREZNE UPRAVE F BiH U 2013. I PROGRAMU RADA ZA 2014.

Vlada FBiH jučer je usvojila Izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave FBiH za 2013. godinu i dala saglasnost na Program rada i Plan inspekcijskog nadzora za 2014. godinu.

Rezultat rada Porezne uprave u 2013. godini je, prije svega, ostvarena naplata javnih prihoda, odnosno direktnih poreza i doprinosa u iznosu od 3.611.690.483 KM, što je za 97 miliona KM ili za tri posto više od naplate ostvarene u 2012. godini. Na direktne poreze se odnosi 957 miliona KM, a na doprinose 2.648 miliona KM.

S obzirom na to da je 2013. ocijenjena kao godina ekonomske stagnacije i da su rad Porezne uprave konstantno pratili problemi kroz višegodišnji nedostatak kadrova i nedovoljna finansijska sredstva, u Izvještaju je ocijenjeno da su postignuti rezultati u naplati javnih prihoda zadovoljavajući.

Program rada Porezne uprave za 2014. je nastavak dosadašnjih aktivnosti, te sintezu programa i aktivnosti svih organizacionih jedinica i kao jedinstven dokument predstavlja okvir za programske i operativne aktivnosti koje će Porezna uprava provesti u 2014. godini.

Svi navedeni poslovi i zadaci odvijat te se na način da se osigura efikasno, zakonito i stručno obavljanje poslova i zadataka, ekonomičnost i racionalnost u radu, uz korištenje svih ljudskih resursa, uspješno rukovođenje i koordinaciju rada, te ostvarivanje pune saradnje sa svim organizacionim jedinicama Porezne uprave, kao i drugim organima i institucijama u Federaciji BiH i na nivou države Bosne i Hercegovine.

Sastavni dio Programa rada Porezne uprave za 2014. godinu je Plan inspekcijskog nadzora za 2014. godinu koji podrazumijeva načine, odnosno kriterije pomoću kojih će se izvršiti odabir poreznih obveznika za inspekcijski nadzor u 2014. godini. U Planu je sadržan i broj kontrola po organizacionim jedinicama Porezne uprave za period 1. februar – 31. decembar 2014. godine.

INFORMACIJA O PRESUDI USTAVNOG SUDA FBiH

Prihvatajući danas Informaciju u vezi s presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 11. februara 2014. godine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo pravde da preduzme sve potrebne aktivnosti u pravcu postizanja zakonskog rješenja kod određivanja nadležnosti iz oblasti vojnih evidencija.

Inače, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave već je upućen u parlamentarn proceduru.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH donijela je jučer četiri odluke koje se odnose na PS “Vitezit” d.o.o. Vitez. Prvom je prestalo važenje Odluke kojom je Nadzornom odboru ovog privrednog društva data saglasnost za imenovanje Borisa Livančića vršioca dužnosti direktora, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa. Drugom odlukom data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru“Vitezita” za imenovanje Josipa Miškovića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa. Donesene su i odluke o davanju prethodnih saglasnosti Nadzornom odboru da Nikola Biljak bude imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj, a Bojan Ljubičić za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske poslove. Oba su imenovana na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Donesena je i Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Federalna vlada danas je imenovala Boška Kutlešu da, uime Federacije BiH, bude član Komisije za iznalaženje lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada. Komisija, koju čine i predstavnici Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srpske, ima zadatak da iznađe najpovoljniju lokaciju za skladištenje radioaktivnog otpada i da rješenje predloži Vijeću ministara BiH.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close