logo
bios

Ponovni javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

Objavljeno prije 5 mjeseci . u sri, feb 6th, 2019

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14 i 31/16), člana 22. stav 1. tačka 18. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11 , 8/13 i 11/18) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja , imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/17, 60/17 i 10/18) , člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj:12/18) i Zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj:01/19), Općinsko vijeće Visoko objavljuje

PONOVNI   JAVNI   OGLAS

za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

I

Objavljuje se ponovni javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko.

Člana Općinske izborne komisije Visoko imenuje Općinsko vijeće Visoko, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja , imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/17, 60/17 i 10/18), osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Visoko treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

1. da je osoba sa pravom glasa,

2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

II

(1) Pored općih uvjeta iz prethodne tačke ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Visoko mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

1.da ima prebivalište na području općine Visoko;

2.da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog

sistema studiranja sa najmanje 180 ETSC i

3. da posjeduje iskustvo u proveđenju izbora.

(2) Pod iskustvom u proveđenju izbora podrazumijeva se:

1. članstvo u izbornoj komisiji i

2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH,

(3) Izuzetno od odredbi tačke II stava (1) alineja 1. član izborne komisije može biti osoba sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u općini Visoko koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

(4) Izuzetno od odredbi tačke II stava (1) alineja 3, član izborne komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme , završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETSC, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II stav 2.

(5) Izuzetno od odredbi tačke II stava (1) alineja 2, član izborne komisije može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme , ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata koji ispujavaju uslove iz člana 2.stav (1) tačka b) Uputstva.

III

(1) Sastav Općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništa provedenom na državnom nivou.

(2) U sastavu Općinske izborne komisije, nastojat će se obzbijediti ravnopravna zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

– koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH;

– koja je član najvišeg izvršno–političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;

– koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini;

– kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH).

VI

Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. kraću biografiju ;

2. diploma o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;

3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u proveđenju izbora (potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustva u proveđenju izbora);

4. ovjerenu fotokopiju lične karte;

5. uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a, ne starije od tri mjeseca;

6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini;

7. Svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa( član 2.3 Izbornog zakona BiH),

8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.

9. popunjen Upitnik o podacima kandidata-imenovanog člana izborne komisije.

VII

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama “Oslobođenje”, na web stranici Općine Visoko(http://visoko.gov.ba) i na oglasnoj ploči Općine.

Obrazac izjave iz tačke VI pod rednim brojem 6,7 i 8. i Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Visoko.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama”Oslobođenje”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

– OPĆINA VISOKO – Komisija za izbor i imenovanja, Ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko,

– sa naznakom: “Ponovni Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije-NE OTVARATI“.

Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Visoko izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prilozi:

1. Izjava 1

2. Izjava 2

3. Upitnik o podacima kandidata

Copyright 2016 Magazin Plus d.o.o. Sva prava zadržana.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Programiranje: Magazin plus
Na vrh