-TopSLIDEVideoVisoko

Zimsko održavanje puteva (Video – Foto)

Već ranije smo Vas obavještavali da je pokrenut  otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđaća za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na podrućju Općine Visoko za  period od 15.11.2015.-15.03.2016.god.-

– Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku su preuzeli ponuđači “Atlas-D”d.o.o. Visoko i JKP “Visoko”d.o.o. Visoko;

– Na tendersku dokumentaciju  žalbu je  izjavio ponuđač “Atlas-D”d.o.o. Visoko koja je zajedno sa spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

– 01.10.2015.godine Služba je zaprimila Zaključak Ureda za razmatranje žalbi kojim se žalba “Atlas-D”d.o.o. Visoko odbacuje kao neuredna iz razloga što žalitelj “Atlas-D”d.o.o. Visoko nije uplatio 800,00KM na ime troškova žalbenog postupka, a što je propisano Zakonom o javnim nabavkama.

– Nakon nastavljenog postupka, javnog otvaranja ponuda, Komisija je sačinila  zapisnik i  predlaža da za najpovoljnijeg ponuđača izabere Konzorcij “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko, Općinska načelnica je donijela Odluku  kojom se kao najpovoljniji ponuđač proglašava Konzorcij “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko.

– Na navedenu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača žalbu je izjavio ponuđač JKP “Visoko”d.o.o. Visoko koja je zajedno sa spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

– U međuvremenu, iz razloga hitnosti, zbog trajanja zimske sezone i snježnih padavina, a zbog izjavljivanja žalbi od strane oba ponuđača zbog kojih je postupak javne nabavke koji je pokrenut u julu, odužen, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je Općinskoj načelnici uputila inicijativu za pokretanje hitnog pregovaračkog postuoka sa “Mušinbegović-gradnja” d.o.o. Visoko.

-Iz razloga transparentnosti i poštivanja principa konkurencije, a u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, informacija o provođenju ovog postupka je objavljena na web stranici Općine Visoko.

-Tenderska dokumentacija je upućena “Mušinbegović-gradnja” d.o.o. Visoko, a zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije je podnio “Atlas-D” d.o.o. te mu je ista i proslijeđena.

-07.01.2016.god. ponuđač “Atlas-D”d.o.o. Visoko je i na ovaj postupak javne nabavke izjavio žalbu koja je zajedno sa spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

 

– 19.01.2015. god. Ova Služba je zaprimila Rješenje Ureda za razmatranje žalbi kojim  se usvaja žalba JKP “Visoko” d.o.o. Visoko na Odluku o izboru Konzorcija “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko kao najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke te postupak u cijelosti poništava iz razloga što smatra da su oba člana Konzorcija morala ispunjavati uslov u pogledu posjedovanja licence.

– Vezano za licence, potrebno je da naglasim da je u avgustu 2015.god., dakle nakon pripremljene tenderske dokumentacije, podnošenja inicijative za pokretanje postupka, donošenja odluke o pokretanju postupka, objavljivanja na portalu javnih nabavki, na snagu stupio Pravilnik o licenciranju izvođača redovnog održavanja javnih cesta koji uređuje način pribavljanja licence.

Zbog naprijed navedenih razloga Komadant Općinskog štaba CZ , Općinska načelnica je sazvala I vanrednu sjednicu Općinskog štaba civilne zaštite i Štaba zimskog održavanja, 20.01. 2016. kada  je donesena Odluka da JKP “Visoko” d.o.o. Visoko privremeno obavlja poslove zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva do okončanja novog postupka javne nabavke.

Cijena usluge za pomenute radove ne smije biti veća od cijene ponuđene u prvom postupku javne nabavke, istakla je na današnjem PRESS-u, Nidžara Hadziomerović, pomoćnica Općinske načelnice.

Direktor JKP ’’Visoko’’ d.o.o Visoko, Almir Hadžialić, istakao je da ovo Preduzeće ima  materijalno-tehničke, kadrovske i sve druge uvjete za obavljanje zimskog održavanja kako gradskih, tako i nekategorisanih puteva.

Nidžara Hadžiomerović je pojasnila kako je došlo do dileme po pitanju da li su LICENCE bile obavezne ili ne.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close