PolitikaZDK

ZDK: Za socijalnu politiku i izbjeglice 27,3 miliona KM

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA TRANSFERAPOJEDINCIMA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U ZDK: ZA SOCIJALNU POLITIKU IIZBJEGLICE 27,3 MILIONA KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantonausvojila je na svojoj 5. sjednici programe utroška sredstava tekućih transferapojedincima ineprofitnim organizacijama Ministarstva zarad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 27.331.540 KM.Korisnici ovih transfera su centri za socijalni rad i nadležne općinske službeza socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna iopćinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica ustanju socijalne potrebe.

Tekući transferi pojedincima planiranisu u iznosu od 27.210.540 KM, od čega su naknade za porodiljsko odsustvo10.100.000 KM, dodatak za djecu 3.500.000 KM, novčana pomoć za nezaposleneporodilje 80.000 KM, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishranaza majke dojilje 280.000 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta70.000 KM. Izdvajanja za civilne žrtve rata planirana su u iznosu od 3.230.000KM, sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica 400.000 KM, izdaciza raseljena lica 87.540 KM, transfer za alternativni smještaj 65.000 KM,transfer za osobe sa invaliditetom 42.000 KM. Za smještaj u ustanove socijalnezaštite planirano je 5.050.000 KM, smještaj u drugu porodicu 300.000 KM, Centarza djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK 1.030.000 KM,stalnu novčanupomoć 1.300.000 KM, osposobljavanje za život i rad 115.000 KM, a zdravstvenuzaštitu neosiguranih lica 135.000 KM.

“Ukupan iznos planiranihsredstava za ova dva transfera ostao je na nivou iz 2018. godine, ali su sedesile određene promjene u raspodjeli po pojedinim stavkama. Imamo tendencijupovećanja broja zaposlenih porodilja, pa je tako transfer za porodiljskoodsustvo u odnosu na prošlogodišnji plan povećan za oko 850.000 KM. Planiralismo i povećanje transfera za smještaj u ustanove socijalne zaštite za 600.000KM, a razlog je povećanje cijene troškova smještaja u ustanovama zaštite.Također, izdvajanja za stalnu novčanu pomoć povećana su za oko 150.000 KM, arazlog je blagi porast broja korisnika kao i rast prosječne plaće u ZDK koja jeosnov za obračun i isplatu ovih naknada”, pojašnjava Edin Arnaut, pomoćnikministra u Sektoru za socijalnu politiku.

Ostali socijalni transferi planiranisu u iznosu do 1.060.000 KM, od čega je za finansiranje Sigurne kuće za ženežrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a nevladineorganizacije Medica Zenica opredijeljeno 54.720 KM, pomoć javnim-humanitarnimkuhinjama 240.000 KM, jednokratne i privremene novčane pomoći 165.100 KM,sufinansiranje obnove stambenih objekata, obnovu infrastrukturrnih objekata teplaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda85.000 KM, podršku u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH20.000 KM, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed stečaja, likvidacije iliprestrukturiranja ostale bez posla 140.000 KM, novčanu pomoćsocijalno-intervenirajućeg karaktera 110.000 KM, a ostale potrebe iintervencije socijalno-zaštitnog karaktera 245.180 KM.

Transfer JU Službi za zapošljavanje zapodsticaj aktivnih mjera zapošljavanja iznosi 200.000 KM, poticajizapošljavanja mladih 135.000 KM, dok je transfer za Ekonomsko socijalno vijećei Mirovno vijeće planiran u iznosu od 31.000 KM.

Za tekuće transfere neprofitnimorganizacijama opredijeljeno je ukupno 121.000 KM, od čega je transferudruženjima 81.000 KM, transfer za Crveni križ 10.000 KM, a za obilježavanjeDječije nedjelje planirano je 30.000 KM.

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close