PolitikaZDK

ZDK: Održan nastavak 7. sjednice Skupštine …

SAOPĆENJESA NASTAVKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE

Danas je održan nastavak 7. sjednice SkupštineZeničko-dobojskog kantona na kome su razmatrane preostale četiri tačke, ranijeusvojenog dnevnog reda od šest tačaka.

Na današnjoj sjednici Skupština Zeničko-dobojskog kantonaje donijela Zaključak kojim je prihvaćen Nacrt Programa rada VladeZeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U nastavku je Skupština donijelaOdluku o izmjeni Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, predlagačaSamira Karahasanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj oizvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskogkantona za 2018. godinu, Po okončanju diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Zaključakkojim Skupština Kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskogplana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu,nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskogkantona da bi bio donesen.

U konačnici rada na sedmoj sjednici Skupštine zastupnicisu prihvatili Informaciju o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2018.godinu.

Stručnaslužba Skupštine ZDKShow More

Related Articles

Back to top button
Close
Close